Julkaistu 23.4.2021

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2020

Koronapandemia vaikutti merkittävästi vuoden 2020 toiminnan ja talouden toteutumiseen. Korona lisäsi toimintaa, mutta merkittävästi suurempi vaikutus oli suunnitellun kiireettömän toiminnan pienentymisellä ja tekemättä jäämisellä sekä tulevaisuuteen muodostuneella hoitovelalla.

Korona vaikutti myös kulurakenteeseen. Sekä koronaan varautumiseen, että siihen liittyvään hoitoon, testaamiseen, suojautumiseen ja jäljittämiseen sitoutui merkittäväsi kulueuroja. Koronapandemian lisäksi sairaanhoitopiirin taloushaasteena oli jo talousarviovaiheessa suunnitelmiin jäänyt noin 20 miljoonan euron alijäämä.

Alijäämä johtui siitä, että edellisten vuosien varrella alennetut palveluiden kuntahinnat eivät enää vastanneet todellista kulurakennetta ja suunniteltua sekä hallituksen esittämää kuntahintojen palauttamista aiemmalle tasolleen ei valtuustossa joulukuussa 2019 hyväksytty. 

Hoitovelan arvon laskeminen hankalaa

Toiminnan näkökulmasta koko konsernin kokonaiskysyntä sekä ulkoisten lähetteiden määrä putosivat seitsemän prosenttia. Vähenemän voi ajatella johtuvan täysin koronasta. Ilman koronaa toiminnan määrä olisi todennäköisesti kasvanut hieman edellisestä vuodesta.

Puuttumaan jääneen toiminnan arvo näkyi talousarvioon verrattuna noin 22 miljoonan euron alittumisena. Jos asiaa peilaa laskennallisesti lähetemäärän putoamisen kautta, hoitovelkaa saattaa kuitenkin olla vielä selvästi enemmänkin.

Hoitovelan arvon laskeminen on kuitenkin hankalaa, koska sitä kertyy myös kokonaan puuttuvista lähetteistä eli asiakkaat eivät ole menneet ehkä edes perusterveydenhuoltoon saamaan lähetettä erikoissairaanhoitoon. Tekemättä jääneen toiminnan osalta väheni kuitenkin myös näiden potilaiden hoitoon liittyviä muuttuvia kuluja ja kaikki puuttuva toiminta ei näy suoraan alijäämänä.

Sairaanhoitopiirin sai koronan aiheuttamiin lisäkustannuksiin valtiolta suoraa koronatukea 20,2 miljoonaa euroa.

Palkkakulut hallinnassa

Sairaanhoitopiirin toimintakulut vuonna 2020 olivat noin 913 miljoonaa euroa. Toimintakulut kasvoivat 3,2 prosenttia edellisestä tilikaudesta.  Merkittävistä kulueristä palkkakulut kasvoivat 0,7 prosenttia sisältäen työmarkkinaratkaisuiden mukanaan tuomat palkankorotukset. Koronapandemiatilanne huomioiden tämä oli erinomainen saavutus.

Toimintakulujen muuta kasvua selittävät erityisesti ulkopuoliset palveluostot sekä hoitotarvikeostot, joista etenkin jälkimmäiset liittyivät vahvasti koronaan ja ylimääräiseen suojaustarpeeseen. Kaikkiaan koronaan liittyviä suoria kuluja oli tilinpäätöksessä noin 23,5 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiirin toimintakate oli 12,7 miljoonaa euroa. Ulkopuolinen lainakanta oli vuoden 2020 lopussa noin 404 miljoonaa euroa. Kuitenkin samalla lainojen keskikorko on jatkuvasti pienentynyt ja oli 2020 noin 0,76 prosenttia.

Poistoja etupihasta

Vuosikate oli 10,5 miljoonaa euroa, joka oli 18,7 miljoonaa euroa edellisvuotta pienempi. Poistoissa tapahtui merkittävä 14 miljoonan euron kasvu uudistamisohjelman etupihan rakennusten valmistuttua. Vuosikate riitti kattamaan poistoista vain noin 26 prosenttia. Tilinpäätöskirjausten jälkeen sairaanhoitopiirin tilikauden alijäämä oli noin 30 miljoonaa euroa. Alijäämästä noin 10 miljoonaa euroa johtuu koronasta, koska valtion koronatuet eivät riittäneet täysimääräisesti kattamaan koronasta aiheutuneita kuluja. Loput 20 miljoonaa euroa ovat muuta rakenteellista alijäämää.

Sairaanhoitopiirin konserniyhtiöt ja osakkuusyhtiöt tekivät koronasta huolimatta hyviä tuloksia. Konsernitasolla sairaanhoitopiirin tilikauden alijäämä oli yhteensä noin 15 miljoonaa euroa.

Mikko Hannola
Laskentapäällikkö