Strategia

Taysin strategiassa korostuvat jokaista potilasta arvostava palvelu ja turvallinen hoito sekä potilaan ja asiakkaan hyvä palvelukokemus. Strategiaa on päivitetty joulukuussa 2020. Päivityksen viestintämateriaalit ovat tekeillä.

Eettiset periaatteemme

 • Hyvä hoito
 • Ihmisen kunnioittaminen
 • Osaamisen arvostaminen
 • Vastuullisuus

Tavoitetilamme

Tays on potilaiden valitsema, henkilökunnan arvostama, vaikuttavin ja digitaalisin yliopistosairaalaverkosto.

Potilaidemme valitsema

 • Olemme tunnettuja ystävällisyydestämme sekä hoidon laadusta ja turvallisuudesta kaikkina päivinä ympäri vuorokauden
 • Asiakastyytyväisyyden mittarina käytämme NPS:ää, joka on suositteluindeksi
 • Meille pääsee yliopistosairaaloista nopeiten hoitoon (hoitoon pääsyn mediaaniaika)
 • Tulemme yhä suositummaksi Pirkanmaan ulkopuolelta – valinnanvapaus, vakuutusyhtiöt, maksusitoumukset, kumppanuudet
 • Ei kasvua vaikuttavuuden kustannuksella
 • Uskomme itseemme niin paljon, että kerromme aina myös muut hoitopaikkamahdollisuudet
 • Hoidollamme on jatkuvuutta – potilaamme saa omalääkärin aina, kun se on mahdollista
 • Potilaamme osallistuvat hoitopolkujen kehittämiseen (potilasraadit)


Henkilökunnan arvostama

 • Meillä on mahdollisuus kehittyä huippuammattilaiseksi
 • Johtaminen on meillä mahdollinen ja haluttu valinta
 • Koko Taysissa vallitsee luottamuksen ilmapiiri ja valmentava johtamisote
 • Henkilöstömme suosittelee Taysia työpaikkana

Vaikuttavin

 • Meistä tulee lääke- ja hoitotieteen sekä potilashoidon vaikuttavuuden keskus Suomessa
 • Lääkäreillämme on tiedossaan vaikuttavuustieto hoitolinjoja valitessaan
 • Vaikuttavuus tukee potilaidemme terveyshyötyä
 • Olemme jatkossakin Suomen tuottavin yliopistosairaala niin henkilöstö- kuin kokonaistuottavuudessa
 • Edistämme perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen integraatiota

Digitaalisin

 • Teemme digitaalisen kulttuurin muutoksen
 • Tuomme datan hyödyntämisen keskeiseen asemaan uusien vaikuttavien hoitojen kehittämisessä
 • Saavutamme merkittävän tuottavuushyödyn digitaalisilla toimintamalleilla
 • Henkilöstömme tiedostaa vastuunsa tietoturvasta ja tietosuojasta

Katso myös: Strategiavideo 2016

Keväällä 2016 valmistunut strategiavideo kertoo kiteytetysti Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategian viisi pääkohtaa. Video esittelee strategiaa potilaan, henkilöstön, tutkimuksen tekijän ja hallinnon näkökulmasta.

Strategia 2025 tiivistetysti

1. Jokaista potilasta arvostava palvelu ja turvallinen hoito

Palvelukulttuurin kehittäminen perustuu aitoon ja tasavertaiseen yhteistyöhön potilaan kanssa, tinkimättömään tahtoon onnistua palvelussa sekä lupaukseen hyvästä palvelukokemuksesta.

Potilashoidossa pyritään "kerralla kuntoon" palveluun ilman viiveitä. Hoidon sujuvuutta, työnjakoa sekä hoitoketjuja kehitetään yhteistyökumppaneiden kanssa. Otetaan laajaan käyttöön asiakasraadit ja -paneelit sekä hyödynnetään palautteita palvelun parantamiseksi. Osallistetaan potilaita ja läheisiä palvelujen suunnitteluun tätä varten kehitetyillä menetelmillä, kuten palvelumuotoilulla. Lääketurvallisuuspoikkeamien ja infektioiden ehkäisyssä tavoitteena on olla Suomen paras erikoissairaanhoidon sairaala.

2. Kansallisesti vaikuttavinta ja kustannustehokkainta erikoissairaanhoitoa yhteistyössä kumppaneiden kanssa

Tavoitteena on olla valtakunnallisesti tuottavin yliopistosairaala, saavuttaa parhaat ja jatkuvasti paranevat vaikuttavuustulokset sekä saavuttaa palvelusopimuksien toteuma yhden prosentin tarkkuudella sopimusasiakkaiden palvelusopimuksissa.

Vaikuttavien hoitomenetelmien valinnoista ja käytöstä tehdään käyttöönottopäätös. Hoitolinjaukset ja -menetelmät suunnitellaan ja toteutetaan yhtenäisten valtakunnallisten hoitoon pääsyn kriteerien, Käypä Hoito -suositusten ja palveluketjukuvausten mukaisesti. Kalliin teknologian ja lääkkeiden käyttöönotto perustuu arviointimenettelyyn ja tulosten arviointiin.

Palvelusopimusmenettelyn uudistamista jatketaan järjestämisvastuutahon ja muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien kanssa. Vastuunjako sovitaan niin, että resursseilla saadaan mahdollisimman vaikuttavia tuloksia.

3. Erinomainen osaavien ihmisten yhteisö

Uusia opetusmenetelmiä ja oppimismahdollisuuksia hyödynnetään työntekijöiden kyvykkyyden kehittämiseen ja uudistumiseen. Kyvykkyyden kehittäminen tukee kunkin työntekijän tarkoituksenmukaista toimintaa ja osaamista tehtävissään. Kaikille työntekijöille järjestetään kohderyhmittäinen koulutus palveluprosesseista. Uudet oppimisympäristöt ja -menetelmät sekä koulutusohjelmat otetaan käyttöön omalle henkilöstölle sekä ulkopuolisille koulutettaville.

Esimiehille järjestetään uudet osaamista ja esimiestyön laatua parantavat työskentelymuodot ja -menetelmät. Kaikkien työntekijöiden kanssa keskustellaan strategiasta kehityskeskusteluissa.

4. Yliopistoyhteistyöhön perustuva kansainvälinen tunnettuus valituilla tieteellisen tutkimuksen alueilla ja edelläkävijyys opetuksessa sekä täydennyskoulutuksessa

Tieteellisen toiminnan määrän ja laadun nostamiseksi kohennetaan tutkimuksille välttämättömiä yleisiä edellytyksiä suuntaamalla niihin talousarvion sisältä lisärahoitusta. Tiedekeskuksen, FinnMedi Oy:n ja yliopiston tutkimuspalveluiden yhdistyminen selvitetään tavoitteena tutkimuspalveluresurssien tehostaminen. Tarjotaan tutkijoille mahdollisuutta toimia tutkimushankkeen tarpeiden ja rahoituksen mukaisesti samanaikaisesti osa-aikaisena tutkijana ja sairaalan työntekijänä. Suositaan tutkimustyöhön liittyvää osapäiväistä työntekoa.

Käden taitojen ja moniammatillisen ryhmätyöosaamisen sekä potilasturvallisuuden parantamiseksi edistetään Taitokeskuksen ja Kirurgian koulutuskeskuksen toimintaa. Niiden palvelut kehitetään kansallisiksi ja kansainvälisiksi palveluiksi.

5. Ammattimaisesti johdettu markkinaosuuttaan kasvattava palveluntuottaja

Erikoissairaanhoidon palveluja voidaan jatkossa tuottaa uudella tavalla. Palvelutuotannon toteuttamistavasta riippumatta erikoissairaanhoidon menestyminen edellyttää ammattimaista johtamista, jossa korostuu muutosjohtajuus sekä henkilöstön ja asiakkaiden osallisuuden kehittäminen.

Potilaiden vapaan hoitopaikan valinnan merkitys tulee entisestään korostumaan tulevaisuudessa. Julkisesti tuotetun erikoissairaanhoidon kilpailukykyä Pirkanmaalla vahvistetaan tutkimusta, osaamista sekä palveluiden saatavuutta ja laatua parantamalla.