Julkaistu 21.8.2017

Sairaanhoitopiiri tukee jatkuvaa kehittymistä

Sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt uuden henkilöstöpoliittisen ohjelman, joka painottaa muun muassa jatkuvaa henkilöstön ammattitaidon ja työmenetelmien kehittämistä. Yliopistolliselle sairaalalle on tärkeää, että työpaikoilla on mahdollisuus esimerkiksi tieteelliseen tutkimustyöhön. Sairaanhoitopiirissä pidetään myös tärkeänä, että jokainen työntekijä saa palautetta työstään. Palaute luo mahdollisuuksia kehittyä.

Hyvä esimiestyö on sairaanhoitopiirissä kaikkien oikeus. Kaikilta esimiehiltä ja johtajilta edellytetään taitoa johtaa ihmisiä. Esimiestyössä korostuvat läsnäolo ja havaittuihin ongelmiin puuttuminen. Esimies huolehtii yhdenvertaisista ja oikeudenmukaisista menettelytavoista työyksikön henkilöstöasioissa sekä yhteisten pelisääntöjen luomisesta ja ylläpidosta. Esimies vastaa myös siitä, että työyksikössä noudatetaan yhtenäisiä hoitolinjoja ja yhdenmukaisesti hyvää potilas- ja asiakaspalvelua. Vastuuta näiden toteutuksesta on kuitenkin kaikilla työntekijöillä.

Perehdytys nähdään henkilöstöpoliittisessa ohjelmassa tärkeänä. Terveydenhuollossa se on myös turvallisuustekijä ja avain hyvään asiakaspalveluun. Jotta Tays on jatkossakin erikoissairaanhoidon edelläkävijä, potilaiden hyvä hoito edellyttää työntekijöiltä jatkuvaa perehtymistä sekä osaamisen ja ammattitaidon päivittämistä. Iso organisaatio tarvitsee yhtenäisiä ohjeita ja menettelytapoja paitsi oikeudenmukaisen johtamisen myös turvallisuuden ja laadukkaan asiakaspalvelun takaamiseksi.