Julkaistu 1.12.2020

Taysin erityisvastuualueelle tutkimusrahoitusta 114 tutkimushankkeelle

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille ja muille alueen terveydenhuollon palveluja tuottavalle organisaatioille on myönnetty yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen kaikkiaan 2 387 077 euroa valtion tutkimusrahoitusta yhteensä 114 tutkimukselle. 

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta myöntää valtion tutkimusrahoitusta alueen kunnille, kuntayhtymille, yliopistolliselle sairaalalle, keskussairaaloille ja terveyskeskuksille saamiensa hakemusten arviointien perusteella.

Päivitys 9.2.2020: Myöntöpäätökset vahvistettiin 3.2.2021, kun sosiaali- ja terveysministeriö oli vahvistanut lopullisen valtion tutkimusrahoituksen määrän. Päätöksiin ei tullut muutoksia.

Tampereen yliopistolliseen sairaalaan myönnettiin kaikkiaan 87 tutkimukselle rahoitusta yhteensä 1 810 221 euroa. Vuodelle 2021 valtion tutkimusrahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen myönnettiin yhteensä 1 740 064 euroa 85 uudelle tutkimushankkeelle, lisäksi jatkorahoitusta myönnettiin yhteensä 70 157 euroa kahdelle tutkimukselle.

Rahoitusta tulehdussairauksien, eturauhassyövän seulontamenetelmien, autismikirjon varhaisen tunnistamisen ja silmäsairauksien hoidon arkivaikuttavuuden tutkimukseen

Farmakologian professori Eeva Moilasen TRPA1 tulehduksessa -tutkimusryhmälle myönnettiin 58 213 euroa. Tulehdussairaudet ja niihin liittyvä kipu on merkittävä kansanterveysongelma. Nykyisten lääkkeiden hoitovaste on riittävä vain osalla potilaista ja hyvän yksilöllisen lääkehoidon kehittäminen on mahdollista vain uusien tutkimusavausten kautta.

Tämä tutkimusprojekti keskittyy TRPA1:n (Transient receptor potential ankyriini 1) merkitykseen tulehduksessa ja tulehduskivussa. Tavoitteena on selvittää TRPA1:n merkitystä tulehdussairauksien patogeneesissa ja lääkevaikutuskohteena sekä mahdollisena biomarkkerina. Perinteisten tulehdussairauksien lisäksi tulehduksellisten mekanismien on havaittu liittyvän yhä useamman sairauden, kuten obesiteetin ja sen liitännäissairauksien, neurologisten sairauksien ja degeneratiivisten sairauksien patogeneesiin.

Tulehduksellisten sairauksien mekanismien nykyistä parempi ymmärtäminen luo pohjaa uusien yksilöllisten keinojen kehittämiseksi näiden sairauksien hoitoon ja potilaiden elämänlaadun parantamiseen. Tulokset auttavat ymmärtämään, miten ympäristöärsykkeet säätelevät ja käynnistävät elimistön puolustusmekanismeja, ja tämä voi laajentua hyödylliseksi ymmärrykseksi ympäristötekijöiden aiheuttaman yliherkkyyden mekanismeista yksilötasolla.

Epidemiologian professori Anssi Auvisen Satunnaistettu tutkimus kliinisesti merkittävän eturauhassyövän seulonnasta -tutkimusryhmälle myönnettiin 40 749 euroa. Jo aiemmin on osoitettu PSA-pohjaisen eturauhassyövän seulonnan alentavan eturauhassyöpäkuolleisuutta noin viidenneksen. Absoluuttinen hyöty on kuitenkin pieni, etenkin suhteessa tärkeimpään haittaan eli kliinisesti merkityksettömien syöpien ylidiagnostiikkaan.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on saavuttaa uudella lähestymistavalla ainakin PSA-seulontaa vastaava hyöty (kuolleisuuden alenema), mutta vähentää huomattavasti haittaa (ylidiagnostiikka). Modernien biomarkkerien ja MRI-kuvantamisen yhdistämistä eturauhassyövän seulonnassa selvitetään. Samalla selvitetään seulonnan kustannusvaikuttavuutta ja elämälaatuvaikutuksia. Laaja satunnaistettu väestöpohjainen tutkimus antaa parhaan mahdollisen näytön seulonnan hyödyistä ja haitoista.  

Kehitysneuropsykologian dosentti Anneli Kylliäisen Katsekontaktin vaikeudet autismikirjon häiriön varhaisessa tunnistuksessa ja kuntoutuksessa -tutkimusryhmälle myönnettiin 23 885 euroa. Autismikirjon häiriön riskin varhainen tunnistaminen on keskeistä varhaiskuntoutuksen aloittamisen kannalta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voivatko katsekontaktiin liittyvät poikkeavat psykofysiologiset reaktiot auttaa yhdessä vanhempien seulontakyselyn kanssa autismikirjon häiriön riskin varhaisessa tunnistamisessa.

Lisäksi tavoitteena on tutkia vanhemman ohjannan merkitystä siinä vaiheessa, kun pienen lapsen autistisen käyttäytymisen riski on vasta tunnistettu, muodollista diagnoosia ei ole vielä asetettu eikä kuntoutusta ole vielä aloitettu. Tutkimuksen avulla voidaan kehittää suomalaiseen neuvolajärjestelmään käytäntö autismin varhaiseen tunnistamiseen, jossa hyödynnetään modernia teknologiaa sekä kansainvälisesti koeteltuja menetelmiä. Lisäksi saadaan käytännönläheistä lisätietoa siitä, auttaako varhainen vanhempien ohjanta vuorovaikutustaitojen kehittymisessä. Tutkimusprojekti avaa mahdollisuudet tukea laajasti kehityshäiriöiden varhaista tunnistamista ja kuntoutusta.

Silmätautiopin dosentti Hannele Uusitalo-Järvisen tutkimusryhmän tutkimukselle Hoidon arkivaikuttavuus silmätaudeissa myönnettiin starttirahoitus 20 000 euroa. Tutkimuksen tarkoituksena on arkikustannusvaikuttavuuden mittaaminen neljän suurimman silmäsairauden eli ikärappeuman, glaukooman, kaihin ja diabeettisen retinopatian osalta.

Tutkimus on osa viiden yliopistosairaalan silmäklinikoiden yhteishankkeetta, jossa tuotetaan yhdelle erikoisalalle kokonaisvaltainen toiminta- ja mittausmalli, jonka tavoitteena on varmistaa arjen olosuhteissa tapahtuva yhdenvertainen ja mahdollisimman vaikuttava hoito yhteiskunnalle kohtuullisin kustannuksin. Tietoja hyödynnetään sekä yksittäisten potilaiden ja sairausryhmien että koko silmänsairaanhoidon arkikustannusvaikuttavuuden arvioinnissa, mikä mahdollistaa sekä kansallisen että kansainvälisen vertailun.

Reaalimaailman dataan perustuvan tutkimuksen avulla hoitomuotojen todellinen vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus voidaan selvittää, mikä avaa mahdollisuuden hoitokäytäntöjen kehittymiseen ja hoidon optimointiin.

Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkimusrahoitukset, yhteensä 1 810 221 euroa:

Ashorn Per 23 285, Auranen Annika 11 643, Auvinen Anssi 40 749, Frösén Juhana 40 749, Haapasalo Joonas 17 464, Hartikainen Kaisa 11 643, Hellevuo Camilla 5 000, Himanen Sari-Leena 17 464, Hoppu Sanna 29 106, Hurme Mikko 23 285, Hyvärinen Anna 11 643, Hyöty Marja 17 464, Jokihaara Jarkko 11 643, Jokiniitty Antti 5 000, Jukkola Arja 29 106, Jämsen Esa 15 135, Järvinen Tero 23 285, Kaartinen Ilkka 15 135, Kaipia Antti 11 643, Kaivorinne Antti 5 000, Kaltiala Riittakerttu 29 106, Kampman Olli 23 285, Kankaanpää Markku 23 285, Karelson Margit 10 000, Kaukinen Katri 58 213, Kekki Maiju 5 800,  Kellokumpu-Lehtinen Pirkko-Liisa 30 693, Knip Mikael 34 928, Korppi Matti 11 643, Kuitunen Anne 17 464, Kurppa Kalle 34 928, Kylliäinen Anneli 23 285, Kähönen Mika 34 928, Laivuori Hannele 23 285, Laukkarinen Johanna 34 928, Launonen Antti 23 285, Leppänen Olli 23 285, Louvanto Karolina 23 285, Luostarinen Samu 5 000, Luoto Teemu 15 135, Mattila Ville 34 928, Metso Saara 15 135, Miettinen Susanna 34 928, Moilanen Eeva 58 213, Murtola Teemu 23 285, Mustonen Jukka 20 955, Mäkelä Satu 11 643, Mäki Markku 17 464, Neva Marko 17 464, Nieminen Kari 11 643, Nykter Matti 34 928, Oksala Niku 29 106, Paavola Mika 15 135, Palmio Johanna 46 570, Parkkari Jari 11 643, Peltola Jukka 46 570, Pörsti Ilkka 39 464, Raatikainen Essi 5 000, Raitoharju Emma 29 106, Reito Aleksi 20 000, Rimpelä Arja 26 778, Rinta-Kiikka Irina 11 643, Riuttanen Antti 5 000, Ronkainen Antti 13 971, Saarelainen Sami 11 643, Saarenpää-Heikkilä Outi 17 464, Salenius Jenni 5 000, Salmi Teea 29 106, Sartoneva Reetta 11 643, Sihvonen Raine 11 643, Sillanpää Niko 11 643, Snellman Erna 17 464, Sorsa Minna 11 643, Suomalainen Piia 11 643, Suominen Velipekka 11 643, Syrjänen Jaana 11 643, Tammela Outi 17 464, Tammela Teuvo 40 749, Uotila Jukka 11 643, Uusitalo Hannu 29 106, Uusitalo-Järvinen Hannele 20 000, Videman Karoliina 5 000, Virtanen Suvi 29 106, Vuolteenaho Katriina 11 643, Vänskä Matti 11 643, Wihersaari Olga 5 000 ja Österlund Pia 34 928 euroa.

Taysin erityisvastuualueen muiden terveydenhuollon palveluja tarjoavien organisaatioiden tutkimusrahoitukset

Tampereen yliopistollisen sairaalan lisäksi tutkimustoimikunta myönsi terveyden tutkimukseen rahoitusta sitä hakeneille alueen terveydenhuollon osakeyhtiöille ja erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien keskussairaaloiden organisaatioille kohdennettavaksi organisaatioiden tutkijoille ja tutkimusryhmille seuraavasti:

Fimlab Laboratoriot Oy:lle myönnettiin 288 734 euroa: Haapasalo Hannu 17 464, Hytönen Vesa 23 285, Hyöty Heikki 58 213, Junttila Ilkka 11 643, Karhunen Pekka 15 135, Kholová Ivana 11 643, Lehtimäki Terho 58 213, Parkkila Seppo 23 285, Tolonen Teemu 11 643 ja Visakorpi Tapio 58 213 euroa.

TAYS Sydänkeskus Oy:lle myönnettiin 58 213 euroa: Aalto-Setälä Katriina 23 285, Hernesniemi Jussi 11 643 ja Nikus Kjell 23 285 euroa.

Tekonivelsairaala Coxa Oy:lle myönnettiin 67 527 euroa: Eskelinen Antti 29 106, Moilanen Teemu 15 135, Neuvonen Perttu 11 643 ja Skyttä Eerik 11 643 euroa.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin, Seinäjoen keskussairaalaan myönnettiin 119 097 euroa: Aalto Mauri 11 643, Jaatinen Pia 11 643, Kankaanranta Hannu 34 928, Kulkas Antti 11 643, Niemelä Onni 11 643, Paavilainen Eija 17 464, Pihlajamäki Harri 15 135 ja Soini Johanna 5 000 euroa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin, Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikköön myönnettiin 43 285 euroa: Kosola Jussi 20 000 ja Palomäki Ari 23 285 euroa.