Julkaistu 27.11.2019

Taysin erityisvastuualueelle tutkimusrahoitusta 116 tutkimushankkeelle

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille ja muille alueen terveydenhuollon palveluja tuottavalle organisaatioille myönnettiin yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen kaikkiaan 2 414 028 euroa vuoden 2020 valtion tutkimusrahoitusta yhteensä 116 tutkimukselle.

Myöntöpäätökset ovat ehdollisia, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa lopullisen valtion tutkimusrahoituksen määrän. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta myöntää valtion tutkimusrahoitusta alueen kunnille, kuntayhtymille, yliopistolliselle sairaalalle, keskussairaaloille ja terveyskeskuksille saamiensa hakemusten arviointien perusteella.

Tampereen yliopistolliseen sairaalaan myönnettiin kaikkiaan 87 tutkimukselle rahoitusta yhteensä 1 745 028 euroa.

Professori Katri Kaukisen tutkimukselle ”Wide phenotypic spectrum of celiac disease – a challenge for diagnostics and management."(Monimuotoinen keliakia) myönnettiin suurin rahoitus, 48 251 euroa. Tutkimuksen päätavoitteena on lisätä tietoisuutta keliakian monimuotoisuudesta sekä parantaa keliakian nykydiagnostiikkaa ja edistää ei-invasiivisen diagnostiikan keinoja. Edelleen pyrkimys on löytää ennustekijöitä (kuten perintötekijät, suolistomikrobit, immunobiologiset merkkiaineet ja elintavat) keliakian puhkeamiselle, joita voitaisiin hyödyntää diagnostiikassa. Tutkimus toteutetaan Tampereen yliopistollisen sairaalan sisätautien vastuualueella, Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan Keliakiatutkimuskeskuksessa sekä yhteistyökumppaneiden laboratorioissa Suomessa ja ulkomailla. Tutkimustuloksia voidaan ottaa käyttöön keliakian diagnostiikassa jo varsin pian. Edelleen tulokset mahdollistavat diagnostiikan ja hoidon seurannan kehittymisen yksilöllistettyyn suuntaan hyödyntäen uusia mittareita. Tavoitteena on nyt vahvistaa perusterveydenhuollon asemaa keliakian diagnostiikassa ja hoidossa ja samalla vähentää yliopistosairaaloiden ja keskussairaaloiden kuormittumista. Pitkällä tähtäimellä tutkimus voi luoda kustannussäästöjä yhteiskunnalle.

Professori Arja Rimpelän tutkimukselle ”Nuorten terveyden edistäminen ja ehkäisevät palvelut (NEDIS)” myönnettiin 35 079 euroa. Nuoruus on terveyden ja terveystottumusten, kuten tupakoinnin ja alkoholinkäytön, kehittymisen sekä sosioekonomisten terveyserojen synnyn kannalta keskeinen elämänvaihe. Koulumenestys ja toiselle asteelle siirtyminen sekä terveys ja terveystottumukset liittyvät kiinteästi toisiinsa synnyttäen prosesseja, jotka aikuisena johtavat sosioekonomisiin terveyseroihin. Näitä prosesseja tunnetaan edelleen heikosti. Kouluterveydenhuolto toimii yhtenä tukijärjestelmänä, mutta sen vaikuttavuudesta ja toiminnasta tiedetään vähän. Uutena terveysuhkana nousevat muun muassa tupakankaltaiset nikotiinituotteet. Tavoitteena on tuottaa kouluikäisten lasten ja nuorten terveyden edistämistä palvelevaa ja tiedettä eteenpäin vievää tutkimustietoa seuraavista aihealueista: Kouluikäisten ehkäisevät palvelut, ennen kaikkea kouluterveydenhuolto; Terveyden ja hyvinvoinnin vaikutus koulumenestykseen ja toisen asteen opinnoista valmistumiseen (muun muassa pitkäaikaissairaudet); Kouluikäisten terveys, hyvinvointi ja sosioekonominen tausta aikuisiän kuolleisuuden ja koulutustason ennustajana; Tupakankaltaisten nikotiinituotteiden käyttö nuorilla Suomessa ja Euroopassa. Tutkimus tuottaa kouluikäisten lasten ja nuorten terveyden edistämistä palvelevaa tutkimustietoa, joka soveltuu niin valtakunnallisen kuin paikallisen tason käyttöön ja antaa tietoa tupakkapolitiikan osalta myös kansainvälisesti. Sosioekonomisten terveyserojen syntymekanismien avaaminen auttaa kohdistamaan politiikkatoimia oikein ja terveyden ja oppimisen/koulutuksen välisen yhteyden selvittäminen soveltuu syrjäytymisen ehkäisykeinojen kehittämiseen. Kouluterveyden- ja opiskeluhuoltoa koskeva tieto puolestaan palvelee ehkäisevän työn ja palvelujärjestelmän kehittämistä.

Professori Tuomas-Heikki Koskelan tutkimukselle ”Omaolo-palvelun sähköisten oirearvioiden kliininen validointi” myönnettiin 17 537 euroa. Valtakunnallisessa hallituksen kärkihankkeessa Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut (ODA) -projektissa on kehitetty sähköisiä älykkäitä oirearvioita, jotka antavat käyttäjän vastausten perusteella käyttäjälle toimintasuosituksen sekä ohjauksen tarkoituksenmukaiseen ja oikea-aikaiseen terveydenhuollon palveluun ja tarvittaessa itsehoito-ohjeita. Sähköiset oirearviot ovat osa digitaalista Omaolo-palvelukokonaisuutta, joka on jo integroitu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin useassa terveydenhuollon organisaatiossa ympäri Suomen. Tässä tutkimuksessa tehdään kliininen validointi 14 eri oirearviolle. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia perusterveydenhuollon potilaiden täyttämän sähköisen oirearvion antaman hoidon tarpeen arvion onnistumista vertaamalla sitä kultaiseen standardiin eli sairaanhoitajan tekemään hoidontarpeen arvioon samoilla potilailla. Toisessa osatyössä tutkitaan harvinaisempia tilanteita niitä kuvaavien case vignettejen avulla ja verrataan sähköisen oirearvion hoidon tarpeen arviota terveydenhuollon ammattilaisen (lääkäri/hoitaja) tekemään arvioon. Kolmannessa osatyössä tutkitaan sähköisen oirearvion tulokseen ja käytettävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimustulokset tuottavat suoraa tietoa Omaolo-palvelun jo käytössä olevien sähköisten oirearvioiden luotettavuudesta, turvallisuudesta sekä käytettävyydestä ja ovat siten välttämättömiä kun arvioidaan itse palvelua ja sen kehittämistarpeita. 

Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkimusrahoitukset, yhteensä 1 745 028 euroa:

Ashorn Per 39 464, Bova George 30 694, Eskola Hannu 8 766, Fan Yuemei 8 766, Granberg Kirsi 17 537, Haapasalo Heidi 17 537, Haapasalo Joonas17 537, Harju Eeva 13 152, Hartikainen Kaisa 13 152, Himanen Sari-Leena 21 923, Hoppu Sanna 17 537, Hurme Mikko 26 308, Huttunen Reetta 8 766, Hyöty Marja 13 152, Isomäki Pia 17 537, Jehkonen Mervi 8 766, Jukkola Arja 17 537, Järvinen Teppo 17 537, Järvinen Tero 13 152, Kaila Minna 8 766, Kaivorinne Antti 8 766, Kaltiala Riittakerttu 17 537, Kampman Olli 21 923, Kankaanpää Markku 13 152, Kannus Pekka 13 152, Kaukinen Katri 48 251, Kellokumpu-Lehtinen Pirkko-Liisa 30 694, Kivekäs Ilkka 8 766, Knip Mikael 43 850, Korppi Matti 17 537, Koskela Tuomas-Heikki 17  537, Kosunen Elise 21 923, Kuitunen Anne 17 537, Kurppa Kalle 35 079, Kähönen Mika 43 850, Kääriäinen Minna 17 537, Lahtela Jorma 8 766, Laivuori Hannele 21 923, Laukkarinen Johanna 35 079, Launonen Antti 26 308, Leppänen Jukka 13 152, Leppänen Olli 8 766, Luoto Teemu 21 923, Martikainen Ilkka 8 766, Mattila Ville 17 537, Metso Saara 17 537, Miettinen Susanna 26 308, Moilanen Eeva 43 850, Murtola Teemu 26 308, Mustonen Jukka 26 308, Mäenpää Heikki 13 152, Mäkelä Satu 17 537, Mäki Markku 26 308, Neupane Subas 8 766, Neva Marko 13 152, Nykter Matti 43 850, Oksala Niku 35 079, Paavola Mika 26 308, Parkkari Jari 8 766, Peltola Jukka 35 079, Peltomäki Timo 13 152, Pörsti Ilkka 39 464, Rantalaiho Vappu 17 537, Rantanen Kati 8 766, Rautiainen Markus 13 152, Rimpelä Arja 35 079, Rinta-Kiikka Irina 13 152, Ronkainen Antti 13 152, Saarenpää-Heikkilä Outi 13 154, Salmi Teea 17 537, Sillanpää Niko 13 152, Snellman Erna 21 923, Staff Synnöve 21 923, Tammela Outi 17 537, Tammela Teuvo 39 464, Tuulonen Anja 13 152, Törnävä Minna 8 766, Udd Bjarne 35 079, Ukkonen Mika 8 766, Uusitalo Hannu 21 923, Vaajanen Anu 8 766, Vaalasti Annikki 8 766, Veitonmäki Thea 8 766, Virtanen Suvi 30 694, Vuolteenaho Katriina 17 537, Vänskä Matti 8 766 ja Österlund Pia 30 694.

Taysin erityisvastuualueelle myönnetyt

Tampereen yliopistollisen sairaalan lisäksi tutkimustoimikunta myönsi terveyden tutkimukseen rahoitusta sitä hakeneille erityisvastuualueen keskussairaaloille, Taysin konserniosakeyhtiöille ja muille alueen sosiaali- ja terveystoimen organisaatioille kohdennettavaksi organisaatioiden tutkijoille ja tutkimusryhmille seuraavasti:

TAYS Sydänkeskus Oy:lle myönnettiin 87 686 euroa: Aalto-Setälä Katriina 30 694, Eskola Markku 26 308, Hernesniemi Jussi 8 766, Laurikka Jari 8 766 ja Nikus Kjell 13 152.

Tekonivelsairaala Coxa Oy:lle myönnettiin 48 226 euroa: Eskelinen Antti 26 308, Jämsen Esa 8 766 ja Moilanen Teemu 13 152.

Fimlab Laboratoriot Oy:lle myönnettiin 320 098 euroa: Haapasalo Hannu 36 308, Hytönen Vesa 21 923, Hyöty Heikki 43 850, Junttila Ilkka 13 152, Karhunen Pekka 21 923, Kholová Ivana 13 152, Lehtimäki Terho 48 250, Paavonen Timo 8 766, Parkkila Seppo 30 694, Pesu Marko 17 537, Silvennoinen Olli 30 694 ja Visakorpi Tapio 43 850.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin, Seinäjoen keskussairaalaan myönnettiin 154 955 euroa: Jaatinen Pia 17 216, Jouppila Tiina 11 478, Kankaanranta Hannu 28 696, Kulkas Antti 22 956, Niemelä Onni 34 437, Paavilainen Eija 17 216 ja Pihlajamäki Harri 22 956.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin, Kanta-Hämeen keskussairaalan myönnettiin 22 956 euroa: Palomäki Ari 22 956.

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimelle myönnettiin 35 079 euroa: Jylhä Marja 35 079.

Lisätiedot:

Aila Kätkä, etunimi.sukunimi@pshp.fi
Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta