Lastenpsykiatrian osasto- ja akuuttihoidon yksikkö

Tutkimme ja hoidamme 4-12 -vuotiaita psyykkisesti oireilevia lapsia, joilla on tarve päivystykselliseen tai kiireelliseen psykiatriseen selvittelyyn tai osastohoitoon. Yksikössä toimii polikliininen akuuttityöryhmä ja osastohoidon yksikkö.

Tarjoamme myös suunniteltuja osastohoitojaksoja, joilla voidaan perehtyä diagnostiseen tarkennukseen, lääkehoidollisiin kysymyksiin sekä auttaa ja hoitaa lapsen tunne- ja käytösongelmia. Lapsen perhe ja muu lähiverkosto osallistuvat hoitoon. Teemme tiivistä yhteistyötä Koivikkopuiston sairaalakoulun kanssa.

Lähettämisen perusteet

Lapsi ohjautuu hoitoomme aina lähetteellä. Lähete voi tulla esimerkiksi neuvolasta, terveyskeskuksesta, kouluterveydenhuollosta tai perheneuvolasta. Lisäksi yksikköömme voidaan ohjata sisäisellä lähetteellä sairaalan sisältä esim. toisesta lastenpsykiatrian yksiköstä.

Päivystykselliseen hoidon arvioon tullaan lääkärin lähetteellä, ja käynnille osallistuu lapsen kanssa aina vanhempi tai huoltaja. Lähettävän lääkärin yhteydenoton perusteella yksikön päivystävä hoitaja huolehtii yhteydenotoista ja kutsuu perheen ja muut tarvittavat tahot arviokäynnille.

Päivystyksellisen hoidon tarpeen arvio on perusteltua, jos lapsella on vakavaa psyykkistä oireilua ja lapsen toimintakyky on romahtanut sekä hänen sosiaalisesta turvallisuudestaan on merkittäviä huolia. Lapsella epäillään vakavaa mielenterveyden häiriötä seuraavissa tilanteissa: itsetuhoisuus, psykoottisuus, harhaisuus, vakavat impulssikontrollin häiriöt, vakava syömishäiriö. Psyykkisesti vakavasti oireilevilla lapsilla joskus myös perheen vakavat vuorovaikutusongelmat, perheen kriisi tai kielteisen kierteen katkaiseminen puoltavat päivystysarviota lastenpsykiatrialla.

Polikliininen akuuttityöryhmä

Akuuttityöryhmä vastaa sekä sairaalan ulkopuolelta että sisältä tuleviin kiireellisiin lähete- ja konsultaatiopyyntöihin. Taysin lastentautien osastoilla olevien lasten kiireelliset lastenpsykiatrian konsultaatiopyynnöt ohjautuvat akuuttityöryhmään. Työryhmä työskentelee polikliinisesti lapsen, hänen perheensä ja lähiverkoston kanssa.

Akuuttityöryhmän polikliinisen työskentelyn tavoitteena on tarjota mahdollisimman nopeasti apua lapsen ja perheen vaikeutuneeseen tilanteeseen. Akuuttitilanteen selvittelyn ja rauhoittamisen lisäksi lapsen ja perheen kanssa tehdään alkuarvio lapsen hoidon tarpeesta, jonka perusteella suunnitellaan, mihin palveluihin lapsi ja perhe ohjataan akuuttityöryhmän työskentelyn jälkeen.

Akuuttiosastohoito

Lastenpsykiatrian osasto- ja akuuttihoidon yksikkö tarjoaa kokovuorokausihoitoa. Potilaspaikkoja on 12, joista viisi on varattu päivystykselliseen akuuttihoidon tarpeeseen, kaksi kiireelliseen (subakuuttiin) hoitoon ja viisi potilaspaikkaa suunniteltuun (elektiiviseen) viikko-osastohoitoon.

Akuuttiosastohoito päivystyksellisistä ja kiireellisistä syistä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä lapsen, perheen, mahdollisen sijaishuoltopaikan ja verkoston kanssa. Päivystyksellisistä syistä alkava osastojakson kestää lapsen hoidon tarpeen mukaan päivästä muutamaan viikkoon. Kiireellisistä syitä suunniteltu osastojakso kestää yleensä 2–5 viikkoa.

Akuuttijakson tavoitteena on lapsen vakavan psyykkisen oireilun rauhoittaminen ja turvallisuuden lisääminen. Yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa etsitään keinoja lapsen tilanteen vakauttamiseksi. Hoidon aikana suunnitellaan lapsen ja perheen tarpeenmukainen jatkohoito ja tuki.

Elektiivinen viikko-osastohoito sovitaan tarpeen mukaisesti 3–6 viikoksi. Lapsi on arkipäivät osastohoidossa ja viikonloppuisin kotona. Joskus voidaan suunnitella ns. päiväpotilasjaksoja, jolloin lapsi tulee osastolle aamuisin taksilla ja lähtee kotiin taksilla iltapäivällä. Viikko-osastojaksoa edeltävästi lapsi kutsutaan perheensä kanssa tutustumiskäynnille ja hoitojakson alussa pidettävään tuloneuvotteluun, jossa käydään yhdessä läpi osastojakson tavoitteet ja lapsen hoidolliset tarpeet sekä suunnitellaan, miten tarpeisiin lähdetään hoitojaksolla vastaamaan.

Osastohoidon aikana lapsen ja perheen asioita hoitavat lapsen omahoitajatiimi, perhe- ja verkostotyöntekijät ja hoitava lääkäri. Osastohoitoon sisältyy lapsen omia tapaamisia omahoitajien ja lääkärin kanssa, perhetapaamisia ja yhteistyötä lapsen lähiverkoston kanssa. Yhteistyötä tehdään lapsen oman opettajan, lähettävän ja muiden hoitavien tahojen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Osastolta voidaan tehdä perheeseen kotikäynti, järjestää verkostoneuvotteluja sekä pyytää konsultaatioita muista yksiköistä.

Lapsille järjestetään osastolla hoidollisia ryhmiä tunteiden ja käytöksen säätelyn tukemiseksi. Lapsen yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti hänellä on mahdollisuus käydä osastojakson aikana Koivikkopuiston sairaalakoulua.

Osaston hoitava arki koostuu säännöllisestä päivärytmistä (ruokailu, ulkoilu, säännöllinen uni) ja ohjatusta toiminnasta turvallisessa ympäristössä. Aikuisten jatkuva läsnäolo ja hoiva mahdollistavat lapsen turvallisuuden tunteen osastolla. Henkilökuntamme on kouluttautunut väkivallan ennaltaehkäisyyn ja turvalliseen hallintaan AVEKKI -toimintatapamallin mukaisesti. Arjen toiminnot ja sosiaaliset tilanteet tuottavat runsaasti havainnoitavia tilanteita ja lapsi pääsee ohjatusti harjoittelemaan taitojaan tunteiden ja käyttäytymisen säätelemiseksi.

Osastojakson päättyessä pidetään loppuhoitoneuvottelu, jossa lapsen ja perheen sekä perheen hoitoverkoston kesken käydään läpi osastojakson sisältö. Neuvottelussa arvioidaan lapsen tarpeiden kannalta hoidon toteutumista sekä tehdään jatkohoitosuunnitelma. Tutkimus- ja hoitojakson arviointia tehdään moniammatillisten tutkimus- ja havaintotietojen pohjalta.

Tilat ja henkilökunta

Polikliininen akuuttityöryhmä toimii lastenpsykiatrian klinikan tapaamishuoneissa. Polikliiniselle käynnille tultaessa ilmoittaudutaan Q-rakennuksen aulassa infon sihteerille.

Osastohoitoon tultaessa ilmoittautuminen tapahtuu Tays Keskussairaalan pääaulassa itseilmoittautumispisteellä.

Lastenpsykiatrian osasto sijaitsee uudessa lasten ja nuorten sairaalassa, Taysin L-rakennuksen b-osassa 3. kerroksessa. Osasto jakautuu kahteen osaan; moduulissa 1. on suunniteltu viikko-osastotoiminta ja moduulissa 2. akuuttitoiminta. Osastolla lapsilla on omat huoneet. Molemmissa moduuleissa on olohuoneet, wc:t ja suihkutilat sekä rauhoittumista ja tunnesäätelyharjoitusten tekemistä varten rauhoittumishuoneet. Yksikössä on kolme monitoimitilaa käsillä tekemistä, pelaamista ja leikkimistä varten. Osastotoiminnoissa käytetään myös muita sairaalan tiloja, kuten perhehuonetta, harjoituskeittiötä, monitoimitilaa, biljardihuonetta ja saunatiloja. Ulkoilu tapahtuu sairaalakoulun ulkoilupihassa.

Lastenpsykiatrian osasto- ja akuuttihoidon yksikössä työskentelee moniammatillinen työryhmä: apulaisylilääkäri, erikoislääkäri, kaksi erikoistuvaa lääkäriä, psykologi, kaksi sosiaalityöntekijää, osastonhoitaja, sairaanhoitajia, mielenterveyshoitajia ja lähihoitajia. Myös sihteerit ja sairaalahuoltajat kuuluvat työryhmäämme. Henkilöstöllämme on erityisosaamista mm. työskentelystä kognitiivisen käyttäytymisterapian näkökulmasta, perhe- ja verkostotyöskentelystä, kriisi- ja traumahoidosta,  syömishäiriölasten hoitotyöstä ja ART-osaamista. Yksikössämme on käytössä AVEKKI- toimintatapamalli aggressio- ja väkivaltatilanteiden hallintaan ja ennaltaehkäisyyn.

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Anne-Mari Borg

Osastonhoitaja Minna Ruohonen