Riippuvuuspoliklinikka (PRII)

Riippuvuuspoliklinikalla tehdään erityisosaamista vaativia arvioita ja suunnitellaan hoitoa silloin, kun potilaalla epäillään olevan samanaikaisesti vakava psykiatrinen häiriö ja riippuvuussairaus. Lisäksi tehdään esimerkiksi raskaudenaikaiseen päihteiden käyttöön liittyviä arvioita ja vauvaperhetyötä, opioidikorvaushoidon arvioita sekä poliisin määräämiä päihdearvioita. 

Riippuvuuspsykiatriseen arvioon kuuluu laaja psykiatrinen ja päihdelääketieteellinen haastattelu ja sosiaalisen tilanteen kartoitus. Poliklinikallamme hyvät tutkimus- ja hoitokäytännöt sisältävät myös tarpeen mukaiset huumeseulat ja muut laboratoriotutkimukset. Arvion perusteella suunnittelemme hoitoa ja sopivaa hoitotahoa.

Osa potilaista jää hoitojaksolle Riippuvuuspoliklinikalle ja osa ohjataan muihin palveluihin. Riippuvuuspoliklinikan hoitojaksolle jäävillä potilailla on tavallisesti sekä vakava riippuvuusongelma että psykiatrista erikoissairaanhoitoa vaativa vakava psykiatrinen häiriö.

Raittiuteen tukevaa hoitoa ja päihdekuntoutusta tarjotaan perusterveydenhuollossa, kolmannen sektorin palveluissa ja laitosmuotoisilla kuntoutusjaksoilla. Ajantasaiset tiedot päihdepalveluista löytyvät kuntien verkkosivujen kautta.

Riippuvuuspoliklinikan arvioon tullaan lääkärin lähetteellä. Lukuun ottamatta lääkärinlausuntoja käynnit ovat maksuttomia. Peruttamattomista vastaanottokäynneistä veloitetaan peruutusmaksu.

Lähetteiden tilanteesta voi tiedustella TeleQ-takaisinsoittopalvelustamme ma-pe klo 8.15-15.30, puhelin 03 311 59600.

Opioidikorvaushoito

Tamperelaisille opioidikorvaushoidon arviojakson toteuttaa joko Huumehoidon avopalvelut Tampere tai Päihdepalveluyksikkö Breikki. Arviojakson jälkeen tehdään tarvittaessa lähete Riippuvuuspoliklinikalle jatkoarviota ja mahdollista hoitopäätöstä varten. Muissa alueen kunnissa arviot on järjestetty vaihtelevasti.

Vauvaperhetyö, raskauden aikaiset riippuvuuspsykiatriset arviot

Vauvaperhetyö siirtyy yleissairaalapsykiatrian yksiköstä Riippuvuuspoliklinikan toiminnaksi syksyllä 2022. Käytössä on riskiraskauden hoitomalli, mikä perustuu yhteistoimintaan ja verkostotyöskentelyyn potilaan, hänen läheistensä, sairaalan muiden erikoisalojen, neuvoloiden, kuntien sosiaalityön sekä muiden hoito- ja tukipalveluiden kanssa.

Vauvaperhetyön läheteohjeet Vauvaperhetyön läheteohjeet | Tampereen yliopistollinen sairaala (tays.fi)

Poliisin määräämät päihdearvioinnit

Osa tamperelaisten päihdearvioinneista tehdään Riippuvuuspoliklinikalla ja osa perusterveydenhuollossa, huumehoidon yksiköissä tai yksityissektorilla. Päihdearvioinnit eivät kuulu hoitotakuun piiriin.

Ohjeet päihdearvioon hakeutumisesta Poliisin määräämään päihdearvioon hakeutuminen | Tampereen yliopistollinen sairaala (tays.fi)

Lääkkeiden määrääminen

Hoitovastuu lääkehoidosta säilyy lähettäneellä taholla siihen asti, kunnes Riippuvuuspoliklinikan tutkimus- tai hoitojakso käynnistyy.

Mikäli hoidon tai vieroitushoidon kokonaisvastuu siirtyy Riippuvuuspoliklinikalle, teemme kaikille PKV-lääkkeitä (esimerkiksi rauhoittavat lääkkeet, kipulääkkeet) käyttäville potilaille  Apteekkisopimuksen. Päihdehakuinen käyttö on aina vasta-aihe PKV-lääkkeiden määräämiselle. Toimimme yleisten hoitosuositusten mukaan, esimerkiksi Bentsodiatsepiinien määrääminen. Jos käytössä on PKV-lääkkeitä pitkäaikaisen kivun hoitona, edellytämme kiputilan hoidosta vastaavan tahon arviota lääkkeen tarpeellisuudesta.

Lääkevieroitukset

Teemme erityisosaamista vaativia vieroitushoitoja silloin, kun lääkeriippuvuus on vaikea-asteinen tai komplisoitunut (esimerkiksi monipäihderiippuvuus, samanaikainen vaikea psykiatrinen sairaus). Komplisoitumattomat lääkevieroitukset voidaan toteuttaa perusterveydenhuollossa tai muulla potilaan hoidosta vastaavalla taholla, tarvittaessa Riippuvuuspoliklinikkaa konsultoiden. Kipulääkkeistä vieroitus tapahtuu pääsääntöisesti kivun hoidosta vastaavan tahon seurannassa.

Hyviin hoitokäytäntöihin ja vieroitukseen liittyviä ohjeita Bentsodiatsepiinien käyttöön liittyvät hoitokäytännöt

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Kirsti Nurmela
Osastonhoitaja Yvonne Marjamaa