Tays Syöpäkeskuksen kliiniset tutkimukset

Yhteystiedot: FONK(at)pshp.fi 
(Korvaa (at) käyttämällä @-merkkiä.) 

Kliiniset tutkimukset -avoinna = Tutkimus on avoinna uusille potilaille / Open for inclusion
Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita = Tutkimukseen ei oteta uusia potilaita / Closed for inclusion

Syöpä

Tutkimus

Akuutti leukemia (AML) Kliiniset tutkimukset -avoinna

CPKC412A2408: Rimpiläinen

Avoin, vaiheen 3b monikeskustutkimus, jossa arvioidaan midostauriinin turvallisuutta ja tehokkuutta hiljattain todetun akuutin myelooisen leukemian hoidossa vähintään 18-vuotiailla tutkittavilla, joiden sairauteen liittyy FLT-3-geenin mutaatio ja jotka soveltuvat saamaan tavanomaista solunsalpaajahoitoa.

Akuutti leukemia (AML)

Kliiniset tutkimukset -avoinna

MIRROS: Rimpiläinen

Kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, lumekontrolloitu 3 vaiheen monikeskustutkimus, jossa idasanutliinin (MDM2:n antagonisti) ja sytarabiinin yhdistelmää verrataan sytarabiinin ja lumelääkkeen yhdistelmään uusiutuneen tai hoitoon huonosti reagoivan akuutin myelooisen leukemian hoidossa.

Akuutti leukemia

(AML)

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

VIALE-A: Rimpiläinen

Faasi III satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu tutkimus, jossa venetoklaksin ja atsasitidiinin yhdistelmähoitoa verrataan pelkkään atsasitidiiniin aiemmin hoitamattomien, potilaiden akuutin myelooisen leukemian hoidossa, kun tavanomainen induktiohoito ei sovellu potilaalle.

Akuutti leukemia (ALL)

Kliiniset tutkimukset -avoinna

NOPHO: Rimpiläinen

Yhteispohjoismainen III faasin hoito-ohjelma lapsille (1.0 - 17.9-vuotiaille) ja nuorille aikuisille (18 - 45-vuotiaille), joilla todettu akuutti lymfoblastileukemia.

Eturauhassyöpä Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R18020M

Astellas: Tammela

Vaiheen 2 avoin jatkotutkimus potilaille, joilla on eturauhassyöpä ja jotka ovat aiemmin osallistuneet entsalutamidin kliiniseen tutkimukseen.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16033H

9785-CL-0403 Arches : Tammela

Monikansallinen, kolmannen vaiheen satunnaistettu, kaksoissokkoutettu hormonihoidolle herkkää etäpesäkkeitä lähettänyttä eturauhassyöpää sairastaville potilaille tehtävä tutkimus, jossa verrataan entsalutamidin ja kastraatiohoidon yhdistelmää lumelääkkeeseen ja kastraatioon.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R14009

ESKO: Reinikainen

Eturauhassyövän sädehoidon kehittäminen

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16118M

ODX-003: Tammela

Vaiheen 2 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu annoksenmääritys- ja monikeskustutkimus, jossa ODX-valmistetta annetaan toistuvina annoksina tutkittaville, joilla on kastraatioon reagoimaton eturauhassyöpä ja luustoetäpesäkkeitä.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R14041M

ARAMIS: Tammela

Monikansallinen, satunnaistettu, kaksoissokkoutettu III-vaiheen, lumelääkekontrolloitu tutkimus ODM-201–valmisteen tehosta ja turvallisuudesta miehillä, joilla on korkean riskin kastraatioresistentti etäpesäkkeitä lähettämätön eturauhassyöpä.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R15062M

MDV3100-13 /Embark: Tammela

Satunnaistettu, III-vaiheen tehokkuus- ja turvallisuustutkimus entsalutamidilla yhdistettynä leuproreliiniin, entsalutamidilla monoterapiana tai lumelääkkeellä yhdistettynä leuproreliiniin miespotilailla, joilla on korkean riskin etäpesäkkeitä lähettämätön ja annetusta hoidosta huolimatta etenevä eturauhassyöpä.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16201M

ARASENS: Tammela

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu vaiheen III tutkimus, jossa tavanomaisen androgeenideprivaatiohoidon ja dosetakselin lisänä annettavaa ODM-201-valmistetta verrataan lumelääkkeeseen metastasoitunutta, hormoniherkkää eturauhassyöpää sairastavilla potilailla.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R13101M

MDV3100-14 /PROSPER: Tammela

Monikansallinen, 3. vaiheen satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu tutkimus entsalutamidin tehosta ja turvallisuudesta potilailla, joilla on kastraatioresistentti etäpesäkkeitä lähettämätön eturauhassyöpä.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R13119M

MDV3100-10/PLATO: Tammela

Vaiheen 4 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu tutkimus entsalutamidihoidon jatkamisesta sairauden etenemisen jälkeen potilailla, joilla on metastasoitunut kastraatioresistentti eturauhassyöpä ja jotka eivät ole aiemmin saaneet solunsalpaajahoitoa

Eturauhassyöpä Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R17073M

M-HERO: Tammela

Monikansallinen, 3 vaiheen, satunnaistettu, avoin, rinnakkaisryhmillä toteutettu tutkimus, jossa arvioidaan relugoliksin turvallisuutta ja tehoa pitkälle edennyttä eturauhassyöpää sairastavilla miehillä.

Eturauhassyöpä
 
Kliiniset tutkimukset -avoinna

R19062M

Talapro-2: Tammela

Vaiheen 3 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu tutkimus talatsoparibin käytöstä yhdessä entsalutamidin kanssa metastaattista kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavilla henkilöillä.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R14049M

Bayer 15396: Paunu

Radium-223-diklorid/abirateronin/prednisolonin yhdistelmä verrattuna lumelääkkeeseen/abirateronin/prednisolonin pääasiassa luustoon levinnyttä kastraatiolle reagoimatonta eturauhassyöpää (CRPC) sairastavilla tutkittavilla, jotka eivät ole saaneet kemoterapiahoitoa. Faasi III.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16072M

KEYNOTE-199: Kellokumpu-Lehtinen

Faasi II kliininen lääketutkimus, jossa tutkitaan pembrolitsumabia potilailla, jotka sairastavat kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää, jota on aiemmin hoidettu solunsalpaajahoidolla.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R06170M

AdRad: Kellokumpu-Lehtinen

Avoin satunnaistettu vaiheen III liitännäishoito tutkimus, jossa verrataan kuutta hormonihoitoon yhdistettyä doketakseli kuuria pelkkään hormonihoitoon keskikorkean tai korkean uusiutumisriskin eturauhassyöpäpotilailla sädehoidon jälkeen (SPCG-13)

GIST

Kliiniset tutkimukset -avoinna

R15127M

GIST SSGXXII: Sunela

Kolmen vuoden kestoisen ja viiden vuoden kestoisen imatinibi-hoidon vertailu potilailla, joilla GIST:in uusiutumisvaara leikkauksen jälkeen on arvioitu suureksi: satunnaistettu III faasin tutkimus (SSGXXII)

Haimasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R14070M

APACT: Salminen

Vaiheen 3 avoin, satunnaistettu monikeskustutkimus, jossa verrataan nab paklitakselin ja gemsitabiinin yhdistelmää ja pelkkää gemsitabiinia haiman adenokarsinooman liitännäishoitona leikkaushoidon jälkeen.

Haimasyöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

R18120M

GRASPANC: Österlund

Satunnaistettu vaiheen 3 tutkimus eryaspaasin käytöstä yhdessä kemoterapian kanssa verrattuna pelkän kemoterapian käyttöön toisen linjan hoitona haiman adenokarsinoomaa sairastavilla potilailla.

Ihosyöpä Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R13091M

Ca209-067: Skyttä

Kolmannen  vaiheen satunnaistettu kaksoissokkotutkimus, jossa verrataan nivolumabihoitoa yksinään tai yhdessä ipilimumabin kanssa pelkkään ipilimumabiiin potilailla, joilla on aiemmin hoitamaton kirurgiseen hoitoon soveltumaton tai etäpesäkkeinen ihosyöpä.
Kiinteät kasvaimet Kliiniset tutkimukset -avoinna

R17127M

M15-891: Tanner

Vaiheen 1 avoin monikeskustutkimus, jossa arvioidaan ABBV-181:n käyttöä suurenevina annoksina joko ainoana lääkkeenä tai yhdessä toisen syöpähoidon kanssa pitkälle edenneiden kiinteiden kasvainten hoidossa.

KLL Kliiniset tutkimukset -avoinna

HO141 CLL: Luopajärvi

Vaiheen 2 seurantatutkimus, monikeskustutkimus, ibrutinibin ja venetoklaksin yhdistelmähoidolla uusiutunutta tai hoitoresistenttiä kroonista lymfaattista leukemiaa (RR KLL) sairastaville potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma on vähintään 30 ml/min ja riippumatta TP53-poikkeavuudesta.

KLL

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

CLL13 GAIA: Luopajärvi

Vaiheen 3 satunnaistettu, prospektiivinen, avoin monikeskustutkimus, jossa vakiohoitona käytettävää kemoimmunoterapiaa (FCR/BR) verrataan rituksimabin ja venetoklaksin yhdistelmään (RVe), obinututsumabin (GA101) ja venetoklaksin yhdistelmään (GVe) sekä obinututsumabin (GA101), ibrutinibin ja venetoklaksin (GIVe) hyväkuntoisilla potilailla, joilla on aiemmin hoitamaton krooninen lymfaattinen (KLL), johon ei liity 17p-deleetiota tai TP53-mutaatiota.

Kohdunrunkosyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16094M

FANDANGO : Mäenpää

Lumekontrolloitu tutkimus nintedanibin yhdistämisestä ensivaiheen solusalpaajahoitoon potilailla, joilla on levinnyt tai uusiutunut kohdunrunkosyöpä. Faasi II.

Kohdunrunkosyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16187M

PALEO: Auranen

Palbosiklibi yhdistettynä letrotsoliin verrattuna pelkkään letrotsoliin potilailla, joilla todetaan levinnyt tai uusiutunut estrogeenireseptoripositiivinen kohdunrunkosyöpä. Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja plasebokontrolloitu faasi II -tutkimus

Kohdunrunkosyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

EN2-DGCG: Vuento

Leikkauksen jälkeinen solusalpaajahoito tai pelkkä seuranta potilailla, joilla todetaan keskikorkean tai korkean uusiutumisriskin kohtuun rajoittunut kohdunrunkosyöpä

Lymfooma Kliiniset tutkimukset -avoinna

R17145M

BIO-CHIC: Sunela

Biologisen riskin mukainen diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoito immunokemoterapialla ja varhaisella keskushermostolymfooman estohoidolla. Pohjoismaisen Lymfoomaryhmän vaiheen 2 monikeskustutkimus.

Lymfooma Kliiniset tutkimukset -avoinna

R182211M

SAKK: Kaisa Sunela

Kliininen faasi II lääketutkimus, jossa selvitetään vasta-aineen eli rituksimabin käyttöä yksin tai yhdessä ibrutinibin kanssa follikulaarista lymfoomaa sairastavien hoitoon.

Lymfooma
Non-Hodgkin

Kliiniset tutkimukset -avoinna

R17032M

CHRONOS-4: Sunela

III vaiheen satunnaistettu tutkimus, jossa arvioidaan kopanlisibin ja tavanomaisen immunokemoterapian yhdistelmää uusiutuneen, hitaasti etenevän non-Hodgkin-lymfooman hoidossa.

Lymfooma
Diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma

Kliiniset tutkimukset -avoinna

R16108M

MOR00208/B-MIND: Lehtinen

Faasi II/III satunnaistettu monikeskustutkimus MOR00208 –tutkimuslääkkeestä ja bendamustiinista vs rituksimabi ja bendamustiini potilailla, joilla on uusiutunut tai refraktaarinen diffuusi suurisoluinen B-solujen imukudossyöpä, jotka eivät sovellu korkea-annoksiseen solunsalpaajahoitoon ja autologiseen kantasolusiirtoon.

Lymfooma

Kliiniset tutkimukset -avoinna

CHIC/NLG: Lehtinen

Diffuusin suurisoluisen B-soluisen non-Hodgkin lymfooman hoito immunokemoterapialla ja varhaisella keskushermostoprofylaksialla

Lymfooma
Non-Hodgkin

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R14154M

BAY 80-6946: Sunela

Vaiheen 2 avoin tutkimus, jossa arvioidaan laskimoon annettavaa PI3K:n estäjää (BAY 80- 6946) hitaasti tai nopeasti etenevän uusiutuneen non-Hodgkin lymfooman hoidossa ilman vertailuvalmistetta. (B-osa)

Melanooma

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R14146M

CA209-172: Skyttä

Faasi II yhden ryhmän avoin kliininen monikeskustutkimus, jossa annetaan nivolumabia (BMS-936558) tutkimushenkilöille, joilla on histologisesti vahvistettu asteen III (ei enää leikattavissa oleva) tai asteen IV melanooma, joka etenee aiemman, CTLA-4:n monoklonaalista vasta-ainetta sisältävän hoidon jälkeen.

Melanooma

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R15089M

CA209-238: Skyttä

Faasin III satunnaistettu, kaksoissokkoutettu tutkimus immunoterapia-liitännäishoidolla, jossa verrataan nivolumabia ja ipilimumabia täydellisen poistoleikkauksen jälkeen tutkittavilla, joilla on korkean uusiutumisriskin vaiheen IIIb/c tai IV melanooma

Melanooma

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16133M

MK3475-054 (KEYNOTE-054): Skyttä

Monoklonaalinen anti-PD-1-vasta-aine pembrolitsumabi (MK-3475) verrattuna lumelääkkeeseen liitännäishoitona huonoennusteisen levinneisyysasteen III melanoomassa täydellisen poistoleikkauksen jälkeen. Faasi III.

Melanooma Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R18084M

Melanoma / CA224-047: Skyttä

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu II–III-vaiheen tutkimus, jossa relatlimab ja nivolumab -yhdistelmää (BMS-986213) verrataan nivolumabiin aiemmin hoitamattoman etäpesäkkeisen tai leikkaukseen soveltumattoman melanooman hoidossa.

Melanooma Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R18130M

Combi-APlus: Leena Tiainen

Avoin, vaiheen IIIb tutkimus, jossa arvioidaan sovelletun kuumeenhallintaohjeen vaikutusta kuumeen esiintyvyyteen potilailla, jotka saavat dabrafenibin yhdistelmää adjuvanttihoitona korkean riskin (stage III) BRAFV600-mutaatiopositiivisen melanooman kirurgisen poiston jälkeen.

Munasarjasyöpä Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R17105M

IMagyn050, Johanna Mäenpää

Vaiheen lll satunnaistettu monikeskustutkimus, jossa verrataan atetsolitsumabia ja lumelääketttä yhdistelmähoitona paklitakselin, karboplatiinin ja bevasitsumabin kanssa äskettäin todetun  asteen lll tai lV munasarjasyövän, munanjohdinsyövän tai primaarisen vatsakalvon syövän hoidossa.

Munasarjasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16061M

AVANOVA: Mäenpää

Niraparibi vs. niraparibi-bevasitsumabihoito naisilla, jotka sairastavat platinaherkkää epiteliaalista munasarja-, munatorvi- tai vatsakalvosyöpää. Faasi II.

Munasarjasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16104M

PRIMA: Mäenpää

Lumelääkekontrolloitu monikeskustutkimus ylläpitohoidosta niraparibilla ensilinjan platinapohjaisen solusalpaajahoidon vasteen jälkeen potilailla, joilla on edennyt munasarjasyöpä. Faasi III.

Munasarjasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

EWOC-1: Auranen

Karboplatiini +/- paklitakseli hauraiden, yli 70-vuotiaiden naisten levinneen munasarjasyövän hoidossa

Munasarjasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16020M

MK-3475-100 (KEYNOTE-100): Mäenpää

Faasi II avoin, yksihaarainen monikeskustutkimus, jossa arvioidaan pembrolitsumabi- monoterapian tehoa ja turvallisuutta uusiutuneen munasarjasyövän hoidossa.

Munasarjasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16064M

PAOLA: Mäenpää

Platina, bevasitsumabi ja olaparibi levinnyttä munasarja/munajohdin/vatsakalvosyöpää sairastavien potilaiden ensi linjan hoidossa. Faasi III.

Munasarjasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R11119M

INOVATYON: Mäenpää

Trabektediinin ja pegyloidun liposomaalisen doksorubisiinin (PLD) teho verrattuna karboplatiinin ja PLD:n tehoon potilailla, joiden uusiutunut munasarjasyöpä on edennyt 6-12 kuukauden kuluttua viimeisestä platinahoidosta. Faasi III. 

Munasarjasyöpä Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R18078M

NSGO-UMB1 ENGOT-OV30 / UMBRELLA: Mäenpää Johanna

Vaiheen II usean hoitohaaran tutkimus uusiutunutta munasarjasyöpää sairastavilla potilailla.

Munasarjasyöpä Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R18189M

OPINION, Mäenpää Johanna

Vaiheen IIIb yksihaarainen, avoin monikeskustutkimus olaparibi-ylläpitohoidossa platinaherkässä uusiutuneessa munasarjasyövässä ilman BRCA-mutaatiota.

Munasarjasyöpä Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16104M

Tesaro Prima: Mäenpää

Vaiheen 3 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu, monikeskustutkimus ylläpitohoidosta niraparibille ensilinjan platinapohjaisen solunsalpaajahoidon vasteen jälkeen potilailla, joilla on HRD-positiivinen, edennyt munasarjasyöpä.

Munasarjasyöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

R18152M

Tesaro FIRST: Mäenpää

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu vaiheen 3 tutkimusplatinapohjaisella hoidolla, TSR-042-valmisteella ja niraparibilla verrattuna platinapohjaiseen standardihoitoon ensi vaiheen hoitona levinneisyysasteen III tai IV ei musinoottisessa epiteliaalisessa munasarjasyövässä.

Munuaissyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R17092M

KEYNOTE-564: Sillanpää

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, kolmannen faasin tutkimus, jossa tutkitaan pembrolitsumabia (MK-3475) munuaissyövän poistoleikkauksen jälkeisenä liitännäishoitona.

Munuaissyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R17119M

Eisai: Sunela

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu vaiheen 2 tutkimus, jossa arvioidaan lenvatininibin turvallisuutta ja tehoa kahdella eri aloitusannoksella (18 mg ja 14 mg vuorokaudessa) yhdessä everolimuusin (5 mg kerran vuorokaudessa) kanssa munuaisen adenokarsinoman hoidossa yhden aiemman VEGF-täsmähoidon jälkeen.

Munuaissyöpä Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R15010M

Ca209-214: Kellokumpu-Lehtinen

Avoin vaiheen 3 tutkimus,  jossa nivolumabin ja ibilimumabin yhdistelmää verrataan standardihoitoon (sutinibiin) tutkittavilla, joilla on edennyt tai etäpesäkkeinen munuaissyöpä, johon ei ole annettu aikaisempaa syöpälääkehoitoa.

Myelooma Kliiniset tutkimukset -avoinna

R18039M

IRd NMSG 23/15: Sankelo

Myelooman ensilinjan hoitotutkimus: Iksatsomibi + lenalidomidi + deksametasoni (IRd)-alkuhoito, autologinen kantasolujensiirto, IRd konsolidaatiohoito ja riskiluokituksen mukainen ylläpitohoito iksatsomibi + lenalidomidilla tai lenalidomidilla.

Pään ja kaulan alue

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

MK-3475-048: Kellokumpu-Lehtinen

Avoin III faasin kliininen lääketutkimus, jossa arvioidaan pembrolitsumabin (MK-3475) tehoa verrattuna standardihoitoon pään ja kaulan alueen levyepiteelisyöpää sairastavilla potilailla, joilla tauti on uusiutunut tai levinnyt.

Rintasyöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

R18198M

Stesides: Tanner

Turvallisuus- ja imeytymistutkimus ODM-209 tutkimuslääkkeellä kastraatiohoitoon reagoimatonta etäpesäkkeistä eturauhassyöpää tai estrogeenireseptoripositiivisen ja her2-negatiivisen levinneen rintasyövän sairastavilla potilailla.

Rintasyöpä
triplaneg
Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R18072M

MO39193/Impassion 132/Tanner

Vaiheen III satunnaistettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus atetsolitsumabin tehokkuuden ja turvallisuuden arvioimiseksi yhdessä solunsalpaajan kanssa henkilöillä, joilla on varhain uusiutunut kolmoisnegatiivinen rintasyöpä.

Rintasyöpä
Her2-neg
Kliiniset tutkimukset -avoinna

R19083M

1280.18: Tanner

Avoin, vaiheen Ib lääketutkimus, jossa arvioidaan ksentutsumabin ja abemasiklibin vaikutuksia ja farmakokinetiikkaa sekä turvallisuutta ja siedettävyyttä yhdistettynä hormonihoitoon potilailla, joilla  on paikallisesti levinnyt tai etäpesäkkeitä lähettänyt hormonireseptoripositiivinen ja HER2-negatiivinen rintasyöpä.

Rintasyöpä
Her2-neg
Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R15105M

Bayer 16298: Tanner

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääke-kontrolloitu faasi II tutkimus, jossa vertaillaan raduim-223-dikloridia lumelääkkeeseen, annettuna etäpesäkkeiseen HER2-negatiiviseen hormonireseptoripositiiviseen rintasyöpään tutkittavilla, joilla on etäpesäkkeitä luustossa ja joita hoidetaan hormonihoidolla.

Rintasyöpä
Her2-neg
Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R14118M

M12-914/BROCADE/AbbVie Inc: Tanner

Satunnaistettu, lumekontrolloitu faasi III tutkimus, jossa tutkitaan PARP-estäjä veliparibia (ABT-888) tai lumelääkettä yhdistettynä paklitakseli-karboplatiinihoitoon potilailla, joilla on BRCA:han liittyvä HER2-negatiivinen etäpesäkkeinen tai paikallisesti edennyt rintasyöpä, jota ei voi leikata.

Rintasyöpä
Her2-neg
Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R12043M

PERUSE: Tanner

Avoin yhden hoitoryhmän monikeskustutkimus, jossa käytetään pertutsumabia yhdessä trastutsumabin ja taksaanin kanssa HER2-positiivisen levinneen (etäpesäkkeisen tai paikallisesti uusiutuneen) rintasyövän ensilinjan hoidossa.

Rintasyöpä
triplaneg

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16048M

Impassion130: Tanner

Faasi III satunnaistettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus, jossa verrataan atetsolitsumabin (pd l 1 –vasta-aine) ja nab-paklitakselin yhdistelmää lumelääkkeen ja nab-paklitakselin yhdistelmään tutkittavilla, joilla on aiemmin hoitamaton, etäpesäkkeinen, kolmoisnegatiivinen rintasyöpä.

Rintasyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

R16008M

BOLD: Kellokumpu-Lehtinen:

Faasi III Satunnaistettu tutkimus, jossa verrataan trastutsumabia, pertutsumabia ja dosetakselia (TPD) sisältävää sytostaattihoitoa käypään liitännäishoitoon varhaisvaiheen HER2-positiivisen rintasyövän hoidossa.

Rintasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R15132M

SOPHIA: Tanner

Faasi III satunnaistettu tutkimus, jossa margetuksimabia yhdistettynä solunsalpaajahoitoon verrataan trastutsumabiin yhdistettynä solunsalpaajahoitoon potilailla, joilla on HER2+ metastasoitunut rintasyöpä ja jotka ovat saaneet aiemmin anti-HER2-hoitoa ja vaativat systeemistä hoitoa.

Rintasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R14108M

13Y-MC-JBPL / MONARCH: Kellokumpu-Lehtinen

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu vaiheen III tutkimus fulvestrantin käytöstä LY2835219 -valmisteen (CDK4/6:n estäjän) kanssa tai ilman sitä naisille, joilla on hormonireseptoripositiivinen, HER2-negatiivinen paikallisesti edennyt tai metastaattinen rintasyöpä.

Rintasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R07195M

SOLD: Kellokumpu-Lehtinen  Satunnaistettu faasi III tutkimus, jossa rintasyövän liitännäishoitona käytetään joko trastutsumabinja doketakselin yhdistelmää ja FECsolunsalpaajahoitoa tai samaa liitännäishoitoa siten, että solunsalpaajahoidon jälkeen jatketaan trastutsumabihoitoa

Rintasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R17078M

MonarchE I3Y-MC-JPCF : Kellokumpu-Lehtinen

Avoin, satunnaistettu vaiheen 3 tutkimus, jossa verrataan tavanomaisen hormonaalisen liitännäishoidon ja abemasiklibin yhdistelmää ja pelkkää tavanomaista hormonaalista liitännäishoitoa tutkittavilla, joilla on imusolmukkeisiin levinnyt suuren riskin varhaisvaiheen hormonireseptoripositiivinen HER2‑negatiivinen rintasyöpä

Rintasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R19038M

CLEEO11A2404: Tanner

Avoin, vaiheen 3b monikeskustutkimus, jossa arvioidaan ribosiklibin (LEE11) turvallisuutta ja tehokkuutta, kun sitä käytetään yhdessä letrotsolin kanssa hormonireseptoripositiivisen (HR+) ja HER2 negatiivisen (HER2-) levinneen rintasyvän hoitoon miehillä ja pre/postmenopausaalisilla naisilla, jotka eivät ole aiemmin saaneet hormonaalista hoitoa levinneeseen rintasyöpään

Rintasyöpä, triplaneg

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

MK-3475-173 (KEYNOTE 173): Tanner

Ib-faasin tutkimus, jossa arvioidaan solusalpaajahoitoon yhdistetyn MK-3475:n (pembrolitsumabin) turvallisuutta ja kliinistä aktiivisuutta kolmoisnegatiivisen rintasyövän neoadjuvanttihoitona

Ruoansulatuskanavan syöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

R14050M

FluHeart: Salminen

S-1:n ja kapesitabiinin sydänvaikutukset yhdessä oksaliplatiinin kanssa annettuna. Faasi II.

Ruokatorven syöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16016M

Mk-3475-181: Salminen

Avoin, satunnaistettu faasi III tutkimus, jossa verrataan pembrolitsumabihoitoa lääkärin valitsemaan dosetakseli-, paklitakseli- tai irinotekaanihoitoon tutkittavilla, jotka sairastavat ensilinjan normaalihoidon jälkeen edennyttä ruokatorven adenokarsinoomaa tai levyepiteelisyöpää.

Suolistosyöpä Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R12116M

RAXO: Österlund

Väestöpohjainen tutkimus, jossa selvitetään suomalaisten levinneeseen suolistosyöpään sairastuneiden taudin kliinistä käyttäytymistä, etäpesäkirurgian mahdollisuutta ja elinaikaa.

Suolistosyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16017M

MK-3475-177: Salminen

Faasi III vertailututkimus, jossa annetaan pembrolitsumabia (MK-3475) tai kemoterapiahoitoa potilaille, joilla on etäpesäkkeinen MSI-H- tai dMMR –tyyppinen paksu- tai peräsuolensyöpä.

Suolistosyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

R12117M

AXOAXI: Salminen

Faasi II tutkimus, jossa arvioidaan kahden eri syöpälääkehoitomenetelmän turvallisuutta ja tehokkuutta iäkkäillä potilailla, jotka sairastavat metastaattista kolorektaalisyöpää.

Suolistosyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16138M

NORDIC-9: Salminen

Faasi II tutkimus, jossa arvioidaan kahden eri syöpälääkehoitomenetelmän turvallisuutta ja tehokkuutta iäkkäillä potilailla, jotka sairastavat metastaattista kolorektaalisyöpää.

Sappiteiden syöpä (kolangio-karsinooma) Kliiniset tutkimukset -avoinna

R19065M

INCYTE FIGHT-302: Österlund

Vaiheen 3 avoin, satunnaistettu, aktiivikontrolloitu monikeskustutkimus Pemigatinib-valmisteen tehon ja turvallisuuden tutkimiseksi verrattuna gemsitabiini-sisplatiini-solunsalpaajahoitoon ensilinjan hoitona potilailla, joilla on leikkaushoitoon soveltumaton tai metastaattinen kolangio-karsinooma FGFR2-mutaatiolla. (FIGHT-302)

Syöpä, jonka alkuperää ei ole saatu selville Kliiniset tutkimukset -avoinna

R18017M

CUPISCO MX39795: Tanner Minna

II-vaiheen satunnaistettu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan geeniprofilioinnin avulla määritetyn täsmähoidon tai immuunikadon tehokkuutta ja turvallisuutta platinapohjaiseen solunsalpaajahoitoon verrattuna syöpäpotilailla, joilla alkuperäisen kasvaimen sijainti ei ole tiedossa ja jotka ovat saaneet kahta eri solusalpaajaa sisältävää platinapohjaista hoitoa kolmen hoitosyklin ajan.

Virtsarakkosyöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

R18164M

KEYNOTE-676: Tammela

Kolmannen vaiheen satunnaistettu, verrokkilääkekontroloitu kliininen tutkimus, jossa tutkitaan pembrolitsumabin (MK-3475) tehoa Bacillius Calmette-Guerin (BCG)-hoitoon yhdistettynä tutkittavilla, joilla on keskitason tai korkean riskin pinnallinen virtsarakkosyöpä, joka ei reagoi BCG-hoitoon tai uusiutuu BCG-hoidon aloittamisen jälkeen.

Virtsarakkosyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R15126M

WO29636 /Imvigor: Tammela

Avoin, monihaarainen faasi III tutkimus, jossa arvioidaan MPDL3280A-molekyylin (PD-L 1 vasta-aine) tehoa lihakseen invasoineessa virtsarakon syövässä liitännäishoitona virtsarakon poiston jälkeen

Virtsarakkosyöpä Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R15126M

WO29636: Tammela

Avoin, randomisoitu, kaksihaarainen faasi III monikeskustutkimus MPDL3280A-molekyylillä verrattuna seurantaan lihakseen invasoituneen PD-L1 positiivisen korkeariskisen virtsarakon syövän hoidossa rakon poiston jälkeen.

Virtsateiden syöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

R18095M

BAY 1163877: Kellokumpu-Lehtinen ja Sormunen

Satunnaistettu, avoin, vaiheen 2-3 monikeskustutkimus, jossa rogaratinibin (BAY 1163877) tehoa ja turvallisuutta verrataan solusalpaajahoitoon potilailla, joilla on FGFR-positiivinen,  paikallisesti levinnyt tai etäpesäkkeinen virtsateiden syöpä ja jotka ovat saaneet aiemmin platinaa sisältävää solusalpaajahoitoa.

Kliiniset tutkimukset -avoinna R18212M

Bayer 16996: Tanner

Vaiheen 4 pitkän aikavälin seurantatutkimus radium-223-dikloridin turvallisuusprofiilin määrittelemiseksi.