Julkaistu 3.9.2021

Verkkokoulutus ja -tentti vahvistavat sairaanhoitajien syöpälääkeosaamista Taysissa

Taysin sairaanhoitajien syöpälääkeosaamista on kartutettu suunnitelmallisesti, sillä syöpäpotilaita kohdataan ja hoidetaan muuallakin kuin varsinaisissa syövänhoitoon keskittyneissä yksiköissä. Osaava henkilökunta on potilasturvallisuuden tae, ja sähköisen koulutuksen ja tentin ansiosta sairaanhoitajien on entistä helpompaa pitää tietonsa ja taitonsa ajan tasalla.

Viime vuoden kesällä käyttöön otetun syöpälääketentin on Taysin käyttöön valmistellut LT, erikoislääkäri Kaisa Sunela syöpätautien poliklinikalta. Syöpälääkehoidon kehittäminen on osa Taysin syöpäkeskuksen kansainvälistä OECI-auditointia, jossa syöpäkeskus on saanut statuksen OECI Cancer Center.

– Saimme Oyksista hyvän pohjan tenttiä varten, ja siitä olen valmistellut Taysiin sopivan version yhteistyössä syövänhoidon laatutyöryhmän kanssa, Sunela kertoo.
– Sairaanhoitajat suorittavat tentin Moodlessa, ja uusivat sen viiden vuoden välein. Läpipääsykriteerit ovat samanlaiset kuin Love-tentissä. Perustason tentti kuuluu kaikille syöpäpotilaita kohtaaville, syventävän tentin tekevät varsinaisesti syöpälääkehoitoa toteuttavat sairaanhoitajat.

Sunela lisää, että lasten syöpähoidossa on vielä oma tenttinsä, koska siihen liittyy niin paljon omia piirteitään.  Sunela teki tentin suunnittelussa yhteistyötä hematologian ja gynekologian kanssa, koska myös niissä annetaan syöpälääkehoitoja. Tenttiä pilotoitiin ennen käyttöä, ja lopputulos on koettu hyväksi.

– Ei ole tullut juurikaan negatiivista palautetta. Se on huomattu, että vaikka oman toimipisteen asiat tietääkin hyvin, se ei vielä tentissä riitä, Sunela toteaa.
– On hyvä huomata, että tarvitaan laaja-alaista osaamista.

Kaisa Sunela
LT, erikoislääkäri Kaisa Sunela vastasi syöpälääketenttikokonaisuuden valmistelusta Taysissa.

Uusia näkökulmia hoitotyöhön

Ylihoitaja Katja Leino syöpätaudeilta kertoo, että OECI-auditointi on vaikuttanut paljon sairaanhoitajien työhön. Ymmärrys laadun ja vaikuttavuuden tekijöistä on kasvanut ja esimerkiksi hoitotyösensitiivinen potilaspalaute ovat vakiintunut yhdeksi laadun mittariksi. Sairaanhoitajan työssään tarvitsemat syövänhoitoon liittyvät ohjeistukset on koottuna Tays syöpäkeskuksen sivustolle, jotta hoito on yhdenmukaista ja laadukasta.

– Syöpäpotilaan hoitotyö on erittäin vaativaa ja edellyttää erityisosaamista, Leino painottaa.
– Sairaanhoitajien osaamisen ylläpitäminen on jatkuvaa ja osaamista vahvistetaan systemaattisesti esimerkiksi täydennyskoulutuksilla ja lääkäreiden pitämillä tietoiskuilla.

Verkkomuotoinen koulutus tentteineen on tervetullut uudistus, aiemmin vastaava tentti tehtiin paperilla. Leino kiittelee  Syventävä syöpälääkehoito -verkkokoulutuksen verkkokoulutuksen pilotointivaiheen aikana on saatu arvokasta palautetta eripituisia työkokemuksia omaavilta hoitajilta. Käyttöönotto on sujunut hyvin.

– Verkkokoulutus on sujuvoittanut ja nopeuttanut uusien sairaanhoitajien perehdyttämistä syöpälääkehoidon toteuttamiseen, Leino sanoo.
–  Esimiehen näkökulmasta työtä helpottaa, että prosessi on kaikille yhtenäinen. Suoritusmerkintä kirjautuu koulutuskortille pätevyyksiin.

Leino toteaa, että sairaanhoitajat ovat ylpeitä syöpälääkehoidon osaamisestaan ja kokevat jatkuvan koulutuksen hyvänä ja tarpeellisena erityistaitoja ja -tietoa vaativassa syöpälääkehoidossa.

–  Pohdinnan alla on myös, millaista hoitotyön osaamista syöpäkeskuksessa tarvitaan tulevaisuudessa, Leino lisää.

Yhteistyö takaa hyvän lopputuloksen

Projektin toteutus on kehittämistyöhön tottuneen Kaisa Sunelan mukaan sujunut jouhevasti, vaikka isossa sairaalassa asioiden eteenpäin saaminen saattaa viedä aikaa. Sunela alkoi valmistella tenttiä syksyllä 2019, työaikaa siihen ja muuhun lääkehoidon kehittämiseen oli ja on edelleen varattuna yksi päivä viikossa. Tärkeä osa kokonaisuutta on ollut myös intran syöpälääkeohjeiden päivittäminen.

– Syöpälääkkeissä on satoja erilaisia yhdistelmiä. Niitä ei voi kukaan muistaa ulkoa, joten ohjeita tarvitaan, Sunela kuvailee.

Lääkehoidon suunnittelussa ja ohjeiden laatimisessa tehdään tiivistä yhteistyötä osastofarmaseuttien kanssa. Sunela kertoo, että on jo itse yleensä selvillä uusista lääkkeistä, ja osastofarmaseuttien kanssa saadaan aikaan jo pitkälle valmiita ohjeita. Ohjeet käyvät sen jälkeen sairaanhoitajan kommentoinnin ja vastuualuejohtaja hyväksyy ne sitten käyttöön.

– Farmaseutit katsovat ohjeita tarkemmin ja tekevät yhteistyötä apteekin kanssa, Sunela sanoo.
– Osastofarmaseutit ovat luottopelaajia, he ovat korvaamattomia työssään ja heillä on myös aikaa paneutua yksityiskohtiin.

– Syöpälääkehoidot toteutetaan yksilöllisillä potilaskohtaisilla annoksilla, joiden käsittelyyn ja annosteluun voi olla hyvinkin tarkkoja ohjeistuksia esimerkiksi antonopeuksiin, antojärjestyksiin ja käytettäviin välineistöihin, kertoo syöpätautien farmaseutti Henna Pirhonen.
– Syöpälääkehoidoissa myös henkilökunnan suojautuminen ja oman lääkealtistuksen vähentäminen on tärkeää ja sen eteen on tehty töitä.

Pirhosen mukaan moniammatillisuus tuo hoitoihin lisää turvallisuutta, ja riittävän laaja-alaisesti toimimalla saadaan aikaan paras mahdollinen lopputulos - niin potilaan, hoidon toteuttajien kuin sen vaikuttavuutta seuraavienkin kannalta .

– Kenelläkään ei yksinään riitä aikaa selvittää kaikkia asioita ja yhteistyössä saadaan jokaisen työtaakkaa kevennettyä ja kaikkien näkemykset huomioitua, Pirhonen kiteyttää.