Psykiatrian terapiapalvelut

Vakavia mielenterveys- ja päihdehäiriöitä hoidetaan Psykiatrian toimialueella Pitkäniemen sairaalassa osastohoitona, Taysin polikliinisissä mielenterveyspalveluissa tai päiväsairaalayksiköissä.

Terapiapalvelut -yksikkö tuottaa ohjaus- ja terapiatoimintoja ensisijaisesti psykiatrisessa sairaalahoidossa oleville potilaille. Ohjaus- ja terapiapalveluja ovat ulkotyötoiminta, kädentaidot, liikunnanohjaus, luova toiminnan ohjaus, puutarhaterapia, fysioterapia, toimintaterapia, taideterapia ja musiikkiterapia.

Mielenterveyspalveluiden poliklinikoilta ja päiväsairaaloista voi lääkäri tehdä potilaalle lähetteen avopalveluiden fysio- ja/ tai toimintaterapiaan potilaan kokonaishoidon sitä vaatiessa.

Fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, mikä mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Fysioterapian tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan. Indikaatioita lähetteelle ovat esimerkiksi ongelma fyysisessä toimintakyvyssä, itsesäätelyn vaikeus, kipu, ahdistus, jännittyneisyys tai kehonkuvanhäiriö.

Kädentaidot

Kädentaitojen ohjauksessa kuntouttavana menetelmänä ovat erilaiset käsityötekniikat, materiaalit ja ryhmätoiminta. Toiminnalla pyritään onnistumisen kokemuksiin, omien taitojen kehittämiseen sekä voimavarojen ja itseilmaisun lisäämiseen. Kädentaidoissa voi valmistaa pienimuotoisia käyttöesineitä ja taidetöitä.

Liikunnanohjaus

Liikunnanohjauksen toiminta-ajatuksena on tarjota terveysliikuntaa, herättää liikunnallista innostusta, mahdollistaa mielihyvän kokeminen ja taitojen lisääminen. Osastoille on tarjolla liikuntaryhmiä ja osaston tiloissa ohjattuja jumppia. Liikunnanohjaajat voivat antaa yksilöllistä ohjausta tarpeen mukaan tai tehdä yksilöllisiä harjoitusohjelmia niitä tarvitseville potilaille.

Luovan toiminnan ohjaus

Luovan toiminnan ohjaus on potilaan kohtaamista luovien menetelmien kautta. Luovan toiminnan menetelmiä ovat esimerkiksi muistelu, musiikin käyttäminen eri muodoissa, taide, tanssiliike, läsnäoloharjoitukset jne. Luovien menetelmien käytöllä aktivoidaan mielen ja kehon liikkeitä, edesautetaan vuorovaikutusta, tuetaan rauhoittumista ja mahdollistetaan potilaalle ilon ja mielihyvän kokemista siinä hetkessä sekä mahdollistetaan vuorovaikutus nonverbaalisti.

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, melodia, harmonia) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä. Musiikkiterapian menetelmiä ovat esimerkiksi musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, improvisointi, liikkuminen musiikin mukaan, laulujen tekeminen, musiikkimaalaus ja fysioakustinen hoito. Musiikin avulla voi käsitellä vaikeitakin asioita turvallisesti, symbolisen etäisyyden päässä. Musiikki saa aikaan vuorovaikutusta, se antaa esteettisiä kokemuksia ja tuottaa mielihyvää. Musiikilla on myös fysiologisia vaikutuksia, sen avulla voidaan stimuloida tai rauhoittaa. Asiakkaalta ei edellytetä musiikillisia taitoja.

Puutarhaterapia

Puutarhaterapia pitää sisällään kasvien ja luonnon parissa työskentelyä sekä viherympäristön havainnointia ja aistimista vuodenaikojen mukaan. Tavoitteena on herättää potilaan mielenkiintoa luontoon ja puutarhaan sekä auttaa löytämään ja vahvistamaan luontoyhteyttä. Viherympäristön ja puutarhaterapian havaittuja keskeisimpiä hyvinvointivaikutuksia ovat mielialan kohentuminen, myönteisyyden lisääntyminen, keskittymiskyvyn parantuminen, rauhoittuminen sekä stressin, ahdistuneisuuden ja masennusoireiden väheneminen.

Taideterapia

Taideterapiatyöskentely on prosessityöskentelyä, jossa erilaisten taidemateriaalien avulla asiakas etsii omaa persoonallista tapaansa ilmaista tunteitaan ja ajatuksiaan. Kuvallisen työskentelyn lisäksi käytetään liikeilmaisua, äänityöskentelyä, musiikkia, tanssia, improvisaatiota, runoutta ja luovaa kirjoittamista. Taideterapia on prosessityöskentelyä, jossa erilaisten taidemateriaalien avulla asiakas etsii omaa persoonallista tapaansa ilmaista tunteitaan ja ajatuksiaan. Asiakkaalta ei edellytetä ennakkotietoja tai -taitoja osallistuakseen taideterapiaan. Kiinnostus työskentelyä kohtaan on hyvä lähtökohta aloitettavalle yhteistyölle.

Toimintaterapia

Toimintaterapiassa selvitetään asiakkaan taitoja ja valmiuksia liittyen arjen toimintoihin. Arviointimenetelminä käytetään haastattelua, itsearviointia ja strukturoituja arviointimenetelmiä sekä toiminnallisten tilanteiden havainnointia. Yhteistyön aikana toimintaterapeutti selvittää, millaista tukea ja palveluita asiakas arjen toiminnoissaan mahdollisesti tarvitsee. Toimintaterapia on myös tavoitteellista kuntoutusta, jonka tarkoituksena on asiakkaan taitojen ja valmiuksien parantaminen. Terapiayhteistyössä saatua tietoa hyödynnetään asiakkaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman laadinnassa sekä asiakkaan itsetuntemuksen lisäämisessä. 

Ulkotyöt

Ulkotyöyksikön toiminta on ohjattua työterapiatoimintaa, mihin osallistuessaan potilaat auttavat osastoja erilaisten tavaroiden kuljetuksissa ja osallistuvat sairaala-alueen piha- ja puistotöihin. Pihatyöt vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Toiminnan tavoitteena on parantaa potilaan toimintakykyä kokonaisvaltaisesti, antaa onnistumisen kokemuksia ja mahdollistaa hetkeksi irtautuminen osaston ulkopuoliseen toimintaan.

Ohjeet opiskelijoille

Sairaala toimii opetussairaalana. Opiskelijoiden harjoittelujaksot fysioterapiaan ja toimintaterapiaan varataan Jobiilin kautta. Muut harjoittelut sovitaan opetushoitajan kautta.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Kirsti Nurmela
Ylihoitaja Sari Lepistö
Osastonhoitaja Erja Arvonen
Opetushoitaja Katariina Paavilainen