Yleissairaalapsykiatrian osasto (YSP1)

Yleissairaalapsykiatrian osasto YSP1 on suljettuna syksyyn 2023

Osastollamme tutkitaan ja hoidetaan erityisesti sellaisia häiriöitä, joiden hoito edellyttää psykiatrian ja muiden lääketieteen erikoisalojen yhteistyötä. Osasto on aikuispotilaille tarkoitettu suljettu osasto.

Potilaat tulevat joko kiireellisellä lähetteellä tai kutsuttuina kotoa perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon yksikön tekemän lähetteen perusteella. Tyypillisimpiä tilanteita, joissa osastolle tullaan hoitoon, ovat:

 • Erityisesti somatopsykiatristen potilaiden kriisihoitojaksot
 • Syömishäiriöt
 • Erilaiset kipuoireilut
 • Fyysiset oireet joiden diagnoosi on epäselvä
 • Unihäiriöt
 • Toiminta- ja työkyvyn arvioinnit

Psykiatrian päivystys toimii Pitkäniemen sairaalan psykiatrian päivystyspoliklinikalla.

Tutkimusjaksot

Kestoltaan 12 vuorokautta

 • Kipupotilaan psykiatrinen tutkimusjakso
 • Elimellisoireisen häiriön (somatisaatio, konversio) tutkimusjakso
 • Monisairaan potilaan työkyvyn arviointi erikoisalojen yhteistyönä
 • Neuropsykiatrinen tutkimusjakso
 • Valviran määräämä terveydenhuollon ammattihenkilön toimintakyvyn ja terveydentilan selvittäminen.

Tutkimukset tekee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti.

Laajaan arviointitutkimukseen kuuluu:

 • Taustatietojen kartoitus ja keruu
 • Häiriöiden tunnistamiseen liittyviä kyselyitä
 • Strukturoituja ja teemahaastatteluja
 • Psykiatrin ja psykologin suorittamat diagnostiset arvioinnit
 • Toimintakyvyn arviointi
 • Läheistapaaminen sekä verkostoneuvottelu.

Tutkimuksia voidaan täydentää päihdepsykiatrian tai somaattisen alan konsultaatioilla ja laboratorio- ja kuvantamistutkimuksilla. Ammatilliset havainnot sekä kertynyt tutkimustieto käydään läpi työryhmän neuvotteluissa.

Hoitojaksot

 • Syömishäiriön käyttäytymisterapeuttinen osastohoito
 • Kipupotilaan psykiatrinen hoito, jota ei pystytä toteuttamaan avohoidossa
 • Lääkevieroitus (opioidikipulääkkeet, muut riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet)
 • Monisairaan potilaan psykiatrinen hoitojakso
 • Erityisesti somatopsykiatristen potilaiden kriisihoito

Hoito perustuu kokonaisvaltaiseen näkemykseen ihmisen psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen todellisuuden vuorovaikutuksesta. Hoidon tavoitteena on somaattiseen oireiluun liittyvien psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistaminen ja hoidollinen kohtaaminen yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa.

Hoidossa on keskeistä hoitosuhdetyöskentely, osaston ryhmät ja vertaistuki sekä perhe- ja verkostotyö. Hoitoon liittyy kokonaislääkityksen määrittäminen ja tarvittaessa vieroitushoito. Hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu tapahtuu yhteistyössä potilaan, hänen läheistensä ja jatkohoitopalvelujen kanssa. Hoitojakson pituus on keskimäärin 2-3 viikkoa, vaihdellen 1-2 viikon kriisihoitojaksoista syömishäiriöpotilaiden 3-4 viikosta kuukausiin kestäviin hoitojaksoihin.

Osastolle tullessa ota mukaan lausunnot, tutkimustulokset, lääkemääräykset ja kotona olevat lääkkeet. Läheinen on hyvä olla mukana tulotilanteessa. Perheen yhteisneuvottelu järjestetään hoitojakson aikana.

Tutkimusjaksoille potilaiden lähetteet osoitetaan ensisijaisesti yleissairaalapsykiatrian poliklinikalle. Poliklinikalla tehdyn arvion jälkeen osastotutkimusjaksolle ohjataan ne potilaat, joiden oirekuva edellyttää tutkimusjaksoa psykiatrian osastolla.

Tilat ja henkilökunta

Osastolla on 12 potilaspaikkaa. Huoneet ovat pääasiassa yhden ja kahden hengen huoneita.

Hoitohenkilökuntaa on 21, lisäksi osastolla työskentelevät psykologi, sosiaalityöntekijä sekä kaksi lääkäriä. Osaston käytettävissä on myös erityistyöntekijöitä kuten fysioterapeutti ja toimintaterapeutti.