Tutkimussuunnitelma

Tieteellinen tutkimus edellyttää tutkimussuunnitelmaa ja tutkimuslupaa. Lupaprosessit koskevat terveystieteellistä tutkimusta. Kun tutkija käynnistää tutkimusta, hänen pitää ottaa yhteyttä oman oman toimialueensa tutkimuskoordinaattoriin.

Tutkimussuunnitelma sisältää muun muassa seuraavia asioita:

  • Tutkimuksen toimeksiantaja ja tutkimuksesta vastaava henkilö
  • Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja perustelut
  • Tutkimuksen toteutussuunnitelma, tutkimusasetelma, menetelmät ja aineistot
  • Tutkimusdatan keruu, keruu ja tallennus
  • Tutkimuksen monitorointi
  • Otoskoko, valinta- ja poissulkukriteerit, satunnaistaminen
  • Tutkittaville tehtävien toimenpiteiden ennakoidut riskit, hyödyt ja haitat sekä vaihtoehtoiset tutkimustavat
  • Henkilötietojen ja muun tutkimusaineiston käsittely, tallennus, säilytys ja hävittäminen

Tutkimussuunnitelman muuttaminen

Tutkimussuunnitelman muuttaminen saattaa edellyttää eettisen toimikunnan käsittelyn lisäksi päivitystä tutkimuslupaan ja rahoitussopimuksiin. Muutokset saattavat vaatia uutta vastuualuejohtajan hyväksyntää ja päätöstä. Tutkimussuunnitelman muutokset toimitetaan hyväksyttäväksi oman alueen tutkimuskoordinaattorin kautta.