Hoitotieteellinen tutkimus

Hoitotieteellisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla kehitetään hoitotyötä ja sitä kautta edistetään ihmisten terveyttä. Tutkimuksen kohteena on potilas, perhe ja terveydenhuolto eri konteksteissa sekä hoitotyön johtaminen ja opettaminen.

Tutkimusta tehdään monitieteisinä hankkeina ja monipuolisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Tutkimushankkeisiin kuuluu lisäksi pro gradu- ja väitöskirjatutkimuksia sekä post doc -tutkimusta.

Tutkimuksellinen yhteistyö perustuu Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen hoitotieteelliseen tutkimus- ja kehittämisohjelmaan. Henkilöstön tutkimuksellisia valmiuksia kehitetään koulutuksella yhteistyössä yliopiston kanssa. Hoitotieteellisen tutkimuksen näkyvyyttä sairaanhoitopiirissä vahvistetaan tuomalla tutkimustuloksia esille muun muassa kuukausittain toteutettavissa hoitotieteellisissä tapaamisissa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa

Hoitotieteellinen post doc -tutkimusryhmä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä toimii post doc -tutkimusryhmiä, joiden tavoitteena on tuottaa tietoa keskeisistä hoitotyön ilmiöistä ja käytettävien menetelmien vaikuttavuudesta. 

Tutkimuksen painopistealueet

Hoitotieteellinen tutkimus kohdistuu kliiniseen hoitotyöhön, hoitotyön johtamiseen ja opetukseen. Painopistealueita ovat:

  • Asiakaslähtöisyys
  • Vaikuttavat ja turvallisen hoitotyön interventiot
  • Hoitotyön henkilöstövoimavarat
  • Hoitotyön johtaminen