Julkaisurekisteri Julkiin tallennettavien julkaisujen tyypit

Lehtiartikkelit

ARTIK Alkuperäisartikkeli Original scientific article
KATS Katsausartikkeli tieteellisessä lehdessä Review, minireview
PÄÄK Pääkirjoitus tieteellisessä lehdessä Editorial in scientific journal
KIRJE Kirje, tms. tieteellisessä lehdessä Letter/comment/tech. note/book review
AMM Ammatillinen artikkeli Professonal article
YLEIS Yleistajuinen artikkeli General purpose/popularized article

Konferenssiesitykset

KONF Artikkeli konferenssijulkaisussa Paper in proceedings, extended abstract

Opinnäytetyöt

VKA Artikkeliväitöskirja Doctoral dissertation (articles)
VKM Monografiaväitöskirja Doctoral dissertation (monograph)

Erillisteokset (kirjoitetut kirjat tai selvitykset)

KIRJA Kirjoitettu tieteellinen kirja Authored scientific monograph
OPK Kirjoitettu oppikirja Authored prescribed textbook
AKIR Kirjoitettu ammatillinen kirja Authored professionoriented monograph
SELV Kirjoitettu selvitys tms. Authored working paper, report, etc.

Kokoomateokset (toimitetut kirjat tai selvitykset)

TOIM Toimitettu tieteellinen kirja Edited scientific monograph
TOPK Toimitettu oppikirja Edited prescribed textbook
TAKIR Toimitettu ammatillinen kirja Edited professionoriented monograph
TSELV Toimitettu selvitys tms. Edited working paper, report, etc.

Kokoomateosten osat (kirjojen tai selvitysten luvut)

LUKU Luku tieteellisessä kirjassa/sarjassa Chapter in monograph/series
LOPK Luku oppikirjassa Chapter in prescribed textbook
LAKIR Luku ammatillisessa kirjassa Chapter in professionoriented monograph
LSELV Luku selvityksessä tms. Chapter in working paper etc.

Muut

PAT Tieteellinen patentti Scientific Patent
KEKS Keksintöilmoitus Invention report
AV Audiovisuaalinen tuote (ei ainoastaan sisäiseen käyttöön) Audiovisual product
ELEKT Elektroninen tuote (ei ainoastaan sisäiseen käyttöön) Electronic product

Kuvaukset ja esimerkkejä

Alkuperäisartikkeli (ARTIK): Uutta tietoa tai tulkintaa sisältävä tieteelliseen tutkimukseen perustuva artikkeli. Tieteellisen tutkimuksen luonne on riippuvainen tieteenalasta: esimerkiksi lääketiede ja luonnontieteet tekevät usein empiirisiä kokeita numeroilla mitattavilla menetelmillä. Tieteellisen alkuperäisartikkelin ei tarvitse olla empiiristä tutkimusta, vaan se voi olla myös teoreettista tai käsitteellistä kehittelyä tai tulkintaa. Olennaista on, että alkuperäisartikkeli julkistaa uutta tieteellistä tietoa eikä siis ole vain katsaus olemassa olevaan kirjallisuuteen.

Useimmiten tieteelliset alkuperäisartikkelit julkaistaan kansainvälisessä lehdessä, jolla on niin sanottu referee-käytäntö eli asiantuntijat arvioivat käsikirjoitukset nimettöminä ennen julkaisupäätöstä. Näin tehdään myös kotimaisissa arvostetuissa lehdissä, esimerkiksi Duodecimissä. Kotimaisissa arvostetuissa lehdissä on usein sekä alkuperäisartikkeleita että ammattikäytäntöön liittyviä artikkeleita, kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä taas alkuperäisartikkelien ohella pääkirjoituksia, kirjeitä ja ammattikäytäntöön liittyviä artikkeleita. Luokitus määritellään siis artikkelikohtaisesti eikä lehtikohtaisesti. Tähän luokkaan kuuluvat myös tapausselostukset (case reports, short communications).

Katsausartikkeli tieteellisessä lehdessä (KATS): Katsaus- eli review-artikkeli, jossa tehdään laaja-alainen yhteenveto olemassa olevasta tiedosta kyseisellä la tutkimusalueella. Yhteenveto perustuu usein suureen määrään olemassa olevaa kirjallisuutta aiheesta.

Katsausartikkelit julkaistaan yleensä katsauslehdissä (Annual Review of ... tai Advances in ... tai Yearbook of ... tai Current Opinion in ... ja niin edelleen) tai muissa tieteellisissä aikakauslehdissä tai sarjajulkaisuissa alkuperäisartikkelien joukossa. Katsaus ei siis sisällä kokeellisten tai kliinisten tutkimusten tai kyselyjen ja haastattelujen tai teoreettisten pohdintojen tuottamaa uutta tietoa tai tulkintaa, vaan katsauksen olemassa olevaan tilanteeseen. Artikkelin katsausluonne ei välttämättä käy ilmi sen nimestä. Tähän luokkaan kuuluu myös minireview.

Pääkirjoitus tieteellisessä lehdessä (PÄÄK): Editorial, ledare. Tähän luokkaan tulevat vain sellaisten lehtien pääkirjoitukset, jotka julkaisevat tieteellisiä alkuperäisartikkeleita.

Kirje tai muu sellainen tieteellisessä lehdessä (KIRJE): Letter to the Editor, Comment, Technical Note, Book Review. Tieteellisen lehden yleisönosastoon lähetetty kirje, usein mielipiteen ilmaisu tai kommentti. Näissä voi olla myös jokunen kirjallisuusviite lopussa. Tähän luokkaan tulevat myös kirja-arvostelut. Artikkelin nimestä ei asia käy välttämättä ilmi, mutta lehdissä on usein omat osastot tämän tyypin julkaisuille.

Ammatillinen artikkeli (AMM): Ei välttämättä tieteellinen, vaan ammattikäytäntöön liittyvä ja tietylle ammattikunnalle tarkoitettu. Nämä julkaistaan usein ammattikäytäntöön liittyvissä lehdissä, jotka eivät valitse artikkeleitaan tieteellisin perustein, esim. TEHY-lehti. Lehdissä julkaistut hoitosuositukset tulevat myös tähän luokkaan, esim. Duodecimin Käypä hoito -suositukset.

Yleistajuinen artikkeli (YLEIS): Yleistajuistettu, popularisoitu, maallikolle, potilaille tai suurelle yleisölle tarkoitettu artikkeli esimerkiksi sanoma- tai aikakauslehdessä.

Artikkeli konferenssijulkaisussa (KONF): Tieteellisessä kongressissa tms. pidetty esitelmä kokonaisuudessaan, kun se julkaistaan kongressijulkaisussa. Esitelmät kuuluvat tähän julkaisutyyppiin vain, jos ne on julkaistu kokoomateoksessa.

Artikkeliväitöskirja (VKA): "Nippuväitöskirja", joka perustuu jo tieteellisissä lehdissä julkaistuihin tai julkaistaviksi hyväksyttyihin artikkeleihin. Uutta on tavallisesti vain yhteenveto. Erillisartikkelit tallennetaan kukin erikseen oman tyyppinsä mukaisesti.

Monografiaväitöskirja (VKM): Väitöskirja, joka on kokonaan aiemmin julkaisematon yhtenäinen kokonaisuus, erillisteos.

Kirjoitettu kirja (KIRJA): Monografia, erillisteos, jonka on kokonaan kirjoittanut (ei toimittanut) sama tekijä tai tekijäryhmä. Kirjalla on yksi tai useampi tekijä, jotka/jotka on/ovat vastuussa koko kirjasta. Sillä on ISBN-numero ja kustantaja.

Kirjoitettu oppikirja (OPK): Oppilaitos- ja opetuskäyttöön kirjoitettu erillisteos. Kirjoista ei välttämättä käy ilmi, mikä on alun perin tarkoitettu oppikirjaksi, mutta joskus sellainen kirjoitetaan varta varten. Tähän luokkaan kuuluminen ei siis riipu siitä, onko kirja hyväksytty jossakin tutkintovaatimuksiin vai ei.

Kirjoitettu ammatillinen kirja (AKIR): Ammattiyhteisölle kirjoitettu kirja, käytännön työhön soveltava ja sitä tukeva erillisteos.

Kirjoitettu selvitys tms. (SELV): Muut kuin tieteelliset kirjat; yleistajuinen kirja, working paper, occasional paper, esi-, väli- tai loppuraportti, erillisinä julkaistut hoitosuositukset, muu selvitys, kaunokirjallinen teos, jne. Se on tilattu yleisselvitys, usein vapaasti saatavilla. Kustantaja on yleensä julkinen organisaatio.

Selvitys saattaa perustua esimerkiksi jo olemassa oleviin tilastolukuihin tai muihin tietoihin ilman uutta tieteellistä pohdintaa.

Toimitettu tieteellinen kirja (TOIM): Tieteellinen kirja, jota sama henkilö tai ryhmä ei ole kirjoittanut kokonaan, vaan on koonnut sen useimmiten monelta kirjoittajalta ja tehnyt toimitustyön.

Toimitettu oppikirja (TOPK): Kuten kirjoitettu oppikirja, mutta toimitettu eikä samojen tekijöiden kokonaan kirjoittama.

Toimitettu ammatillinen kirja (TAKIR): Toimitettu ammatillinen käsi- tai opaskirja.

Toimitettu selvitys tms. (TSELV): Toimitettu, joskus tilattu, yleisselvitys, usein vapaasti saatavilla. Kustantaja on yleensä julkinen organisaatio.

Luku tieteellisessä kirjassa/kirjasarjassa (LUKU): Tekijä tai tekijäryhmä on kirjoittanut luvun (jakson, artikkelin) jonkun toisen toimittamaan tieteelliseen kirjaan. Sama henkilö tai ryhmä voi sekä toimittaa koko kirjan että kirjoittaa siihen yhden tai useamman luvun.

Koostuu pääosin julkaisemattomasta materiaalista. Kirjan toimituskunta tai vastaava on vertaisarvioinut artikkelin. Kirjalla on ISBN-numero. Kirjan on julkaissut tieteellinen julkaisija.

Luku oppikirjassa (LOPK): Luku oppilaitos- ja opetuskäyttöön suunnatussa kirjassa.

Luku ammatillisessa kirjassa (LAKIR): Luku ammattiyhteisölle kirjoitetussa kirjassa, käytännön työhön sovellettavaa tietoa.

Luku selvityksessä tms. (LSELV): Luku yleisselvityksessä, usein vapaasti saatavilla, kustantaja yleensä julkinen organisaatio.

Tieteellinen patentti (PAT): Patentti on yhteiskunnan keksijälle myöntämä
yksinoikeus keksinnön ammattimaiseen hyödyntämiseen. Patentista on oltava tiedossa sen keksijä(t), omistaja(t) ja myöntämispäivämäärä.

Audiovisuaalinen tuote (AV): Filmi, elokuva, radio- tai TV-ohjelma.

Elektroninen tuote (ELEKT): Elektroninen tuote on eri asia kuin julkaisu elektronisessa muodossa. Elektroninen tuote on esimerkiksi tietokoneohjelma tai multimediatuote.