Usein kysytyt kysymykset tiedejulkaisujen rekisteröinnistä

Miksi tiedejulkaisut kirjataan PSHP:n julkaisutietokantaan (Julki)?

Kirjatuista tiedejulkaisuista muodostuu yksittäisen tutkijan, Taysin ja sen tytäryhtiöiden vastuualueiden, koko sairaalan ja Tays-ervan vuosittainen julkaisuluettelo. Koko Tays-ervan julkaisujen laatu ja määrä vaikuttavat valtion tutkimusrahoituksen (VTR) valtakunnalliseen jakautumiseen.

Miksi tutkijan koko julkaisutuotanto kirjataan julkaisutietokantaan?

Julkiin kirjataan tutkijan kaikentyyppiset julkaisut: artikkelit, pääkirjoitukset, kirjeet, oppi- ja väitöskirjat sekä kirjojen luvut ja selvitykset. Näin tehdään, koska julkaisut saavat julkaisutietokannasta pistearvon 1- 3 (Jufo-piste) riippuen julkaisun tyypistä ja laadusta. Arvioimaton julkaisu näkyy järjestelmässä ilman numeromerkintää. Lue lisää JUFO-pisteestä. Tutkijalle on tärkeää, valtion kilpailutettavaa tutkimusrahoitusta hakiessaan, saada helposti julkaisutietokantaan kirjatut julkaisunsa luettelomuotoon. Tays-ervan terveydenhuollon yksikkötasoiset luettelot kertyvät yksittäisten tutkijoiden julkaisuista.

Millä perusteella julkaisu kirjataan tutkijan tai tutkijoiden kirjoittamaksi?

Julkaisu kirjataan tutkijan tai tutkijoiden kirjoittamaksi affiliaation (=yhteys) perusteella. Affiliaatiolla tarkoitetaan kirjoittajan yhteyttä terveydenhuollon yksikköön.  Affiliaatioita voi tutkijalla olla samanaikaisesti useita. Yhteys voi syntyä myös terveydenhuollon yksikön antamien resurssien, esimerkiksi potilasaineistot, kautta. Tällöin kirjoittajan affiliaatio ko. terveydenhuollon yksikköön ei välttämättä ole näkyvissä artikkelin affiliaatiotiedoissa. Lue lisää affiliaatiosta täältä

Miksi julkaisut on toimitettava kirjattaviksi heti ilmestymisen jälkeen?

Julkaisujen kirjaaminen tehdään Julki-julkaisutietokantaan manuaalisesti.  Jotta työ olisi sujuvaa, julkaisut on toimitettava kirjattaviksi heti ilmestymisen jälkeen. Viimeinen kirjauspäivä vuosittain on 28.2.

Mihin julkaisut toimitetaan kirjattaviksi?

Julkaisut toimitetaan kirjattaviksi nimetyille julkaisujen kirjaajille (tallentajille).

Katso julkaisujen tallentajat tästä

Mistä tutkija tietää, onko hänen tietty julkaisunsa jo julkaisutietokannassa?

Tutkija voi itse tarkistaa omat julkaisunsa Julkigeraattorista ja vuosittaisista julkaisuluetteloista.

Miten valtion tutkimusrahoitus liittyy tiedejulkaisuihin?

Valtion tutkimusrahoituksen myöntäminen Taysin erityisvastuualueelle perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään, vaikuttavuuteen ja  tuloksellisuuteen. Yhtenä mittarina käytetään julkaisutuotannon Jufo-pisteiden määrää. Valtion tutkimusrahoitusosuus määräytyy nelivuotiskausittain Tays-ervan Jufo-pistesumman perusteella.

Tutkijan hakiessa kilpailutettavaa tutkimusrahoitusta erva-tutkimustoimikunnalta, hanke-esitysten vertailussa huomioidaan myös tutkijan julkaisujen lukumäärä, Jufo-pistetuotto, julkaisujen tieteellinen taso ja Hirsh-indeksi>.

Mikä on Julkaisufoorumi ja Jufo-piste?

Julkaisufoorumi on tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Se koskee kaikkia tieteenaloja. Luokitus sisältää lehtiä, kirjasarjoja, konferensseja ja kirjakustantajia. Luokitus on kolmiportainen: perustaso (1 Jufo-piste), johtava taso (2 Jufo-pistettä) ja korkein taso (3 Jufo-pistettä). Jos julkaisu ei täytä tason 1 kriteereitä, se saa arvon 0.

Arviointityötä tekevät 23 tieteenalakohtaista asiantuntijapaneelia, joihin kuuluu kaksisataa ansioitunutta tieteentekijää. Julkaisufoorumi toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) yhteydessä.

Lue lisää Julkaisufoorumin sivulta

Mikä on Juuli-julkaisuportaali?

Juuli-julkaisuportaali on käyttöliittymä suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisutietojen selailuun ja niistä tehtäviin hakuihin. Juulin sisältämät tiedot on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruun yhteydessä suomalaisten korkeakoulujen, yliopistosairaanhoitopiirien ja tutkimuslaitosten tutkimustietojärjestelmistä. Portaalia pitää yllä Kansalliskirjasto yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Tieteentietotekniikkakeskuksen (CSC) kanssa.

Juuli-portaali

Mitä ovat Medline, PubMed, Web of Science, Scopus ja Andor?

Medline, Web of Science ja Scopus ovat tietokantoja.

PubMed on ilmainen käyttöliittymä Medline-tietokantaan.

Andor on Tampereen yliopiston kirjaston tietokantaportaali.

Medline on Yhdysvaltain National Library of Medicinen (NLM) tuottama lääke-, terveys- ja biotieteiden tärkein kansainvälinen kirjallisuusviitetietokanta, joka sisältää yli 23 miljoonaa artikkeliviitettä.

PubMed on ilmainen käyttöliittymä Medline-tietokantaan, ja sitä voi käyttää missä tahansa. Myös osa artikkeleista on saatavissa PubMedin kautta. Tällöin kannattaa huomioida seuraavat seikat: PubMedin viitetiedoista pääsee artikkelin kustantajan sivulla olevaan kokotekstiin vain, jos katsoja on Taysin PC:llä ja ko. lehti kuuluu Tampereen yliopiston kirjaston kokotekstikokoelmiin ja jos lehti on tilattu suoraan kustantajalta.

Huomattava osa lehdistä on tilattu erilaisten palveluiden kautta, jolloin kokoteksti ei aukea PubMed-linkistä. Silloin kannattaa käydä katsomassa erikseen, onko lehti TaY:n kirjaston e-lehdissä.

Web of Science (WoS) sisältää Science Citation Expanded®, Social Sciences Citation Index® ja Arts & Humanities Citation Index™ tietokannat.  Viittaustietojen lisäksi  WoS-tietokannan linkeistä avautuvat Taysin PC:llä TaY:n kirjaston tilaamien lehtien artikkelit. Artikkelitietojen lisäksi WoS kertoo artikkelien saamat viittausmäärät. Näiden avulla lasketaan esim. tutkijan julkaisutuotannon ns. h-indeksi. WoS sisältää myös Journal Citation Reports –tietokannan, josta saa lehtien impact factorit.

Scopus on laaja monitieteinen viittaus- ja tiivistelmätietokanta. Se on pääpiirteissään käytöltään  samanlainen kuin Web of Science. Scopus sisältää mm. Medline ja Embase tietokantojen aineistot.

Andor on Tampereen yliopiston kirjaston portaali kirjaston tietokantoihin sekä ulkomaisiin viitetietokantoihin. Andor sisältää miljoonia viitteitä sadoista tietokannoista, mm. Medlinesta, WoS:sta, Scopuksesta jne.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa työssä olevat henkilöt pääsevät sairaalan koneilta suoraan kaikkiin yliopiston kirjaston aineistoihin. Etäkäytössä tarvitaan etäkäyttötunnus, jonka henkilökuntaan kuuluva saa täyttämällä e-lomakkeen. Taysin tytäryhtiöläisille (TAYS Sydänsairaala Oy, Tekonivelsairaala Coxa Oy ja Fimlab Laboratoriot Oy) tällaista pääsyä ei ole.

Linkki Tampereen yliopiston kirjaston sivulle Taysin henkilökunnalle

Tampereen yliopiston kirjasto

Mikä on ORCID?

Kansainvälinen ORCID-tutkijatunniste (Open Researcher and Contributor ID) on pysyvä ja yksilöivä digitaalinen tunniste (tutkijan ”hetu”). Se on muodoltaan numerosarja, esimerkiksi 0000-0001-9323-7477.

Tunnistetta kysytään myös Taysin erityisvastuualueen valtion tutkimusrahoitusta haettaessa!

Mitä hyötyä ORCID-tunnisteesta on tutkijalle?

ORCID-tunniste erottaa tutkijan toisesta samannimisestä tutkijasta. Kun tutkija liittää ORCID:in julkaisuun jo lähettäessään artikkelikäsikirjoituksen lehteen, tunniste siirtyy julkaisun mukana esimerkiksi tieteellisiä julkaisuja luetteloiviin viitetietokantoihin (Web of Science, Scopus jne.).

Tunniste voidaan myös linkittää muihin tutkijatunnisteisiin. Tämä tehdään ORCID:n palvelussa, jolloin tutkijan ORCID-profiiliin voidaan siirtää julkaisuja viitetietokannoista.

ORCID-tunniste on kuin nimikirjoitus, joka kuuluu verkkojulkaisemiseen. Tunnisteen voi liittää esimerkiksi ansioluetteloon ja sähköiseen allekirjoitukseen.

Omien tietojen omistusoikeus ORCID-järjestelmässä säilyy tutkijalla. Tutkija itse määrittää, mitkä tiedot ovat julkisia ja mitkä eivät.

Miksi tutkimukset on rekisteröitävä johonkin julkiseen rekisteriin?

Puhtaasti havainnoivia tutkimuksia ei tarvitse rekisteröidä. Tutkimuksen rahoituslähde ei vaikuta rekisteröintivelvoitteeseen, myös niin sanotut tutkijalähtöiset tutkimukset on rekisteröitävä ennen ensimmäisen potilaan ottamista mukaan tutkimukseen. Lehtien päätoimittajat voivat tutkijoiden pyynnöstä ottaa kantaa siihen, milloin rekisteröinti on tarpeen.

Mistä tiedän, mihin rekisteriin tutkimukseni vien?

On olemassa useita ICMJE-kriteerit täyttäviä julkisia rekistereitä, esim. NIH:in, US National Institute of Healthin ylläpitämä Clinical Trials tai WHO:n ICTRP-rekisteri. Rekisterin tulee olla julkinen, maksuton ja kaikkien tavoitettavissa, ja ei-kaupallisen tahon ylläpitämä. Elektronisessa rekisterissä tulee olla mekanismi, jonka avulla rekisteröidyn tiedon luotettavuus voidaan varmistaa.

Kenen vastuulla tutkimuksen rekisteröinti on?

Toimeksiantajalähtöisten tutkimusten rekisteröinti on toimeksiantajan vastuulla. Tutkijalähtöisten tutkimusten rekisteröinti on tutkimuksesta vastaavan henkilön (TVH) vastuulla.

Miten ja mihin rekisteröin tutkimukseni PSHP:ssä?

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on käytössä ClinicalTrials.gov -rekisteri. Kaikki tutkijalähtöiset kliiniset interventiotutkimukset tulisi rekisteröidä ClinicalTrials.gov:iin ennen tutkimuslupa-anomuksen tekemistä. Rekisteröinti tehdään keskitetysti Tampere University Hospital – organisaationimen (TampereUH) alle. Rekisteröintiä varten on otettava yhteyttä toimialueen administraattorina toimivaan tutkimuskoordinaattoriin tai tiedekeskuksen administraattoriin, joka luo tutkijalle käyttäjätunnukset. Kirjauduttuaan sivustolle, tutkija täyttää tutkimuksensa tiedot. Administraattorien tehtäväksi jää tarkistaa tietojen muotoseikat ja lähettää tutkimus rekisteröitäväksi. TVH:n on huolehdittava tietojen päivittämisestä rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti