Keksintöilmoituksen tekeminen

Kuka tekee keksintöilmoituksen?

Keksintöilmoituksen tekee työntekijä eli keksijä. Keksijöitä voi olla useita.

Keksijä on Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin vakinaisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa oleva viran- tai toimenhaltija. Työ- tai virkasuhde voi olla täysi- tai osa-aikainen. Työsuhde voi liittyä ulkopuolisella rahoituksella tai erityisvaltionosuudella (EVO) rahoitettuihin hankkeisiin.

Miksi keksintöilmoitus tehdään?

Työsuhdekeksintölain mukaan työnantajalla on oikeus työntekijän tekemään keksintöön. Tämä oikeus on riippuvainen siitä, millaisessa yhteydessä työtehtäviin keksintö on syntynyt.  Tällainen oikeus voi syntyä esimerkiksi, jos tutkimuksessa tai tehtävässä on käytetty PSHP:n potilaita, näytteitä, tutkimustuloksia, henkilökuntaa tai laitteita ja/tai tutkijalla on pää- tai sivutoiminen työ- tai virkasuhde kuntayhtymään. Keksintöilmoituksessa annettujen tietojen perusteella arvioidaan keksinnön työsuhdeyhteys.

Keksintöilmoituksen tekeminen ei siirrä keksinnön omistusoikeuksia. Keksintöilmoituksen tekijä sitoutuu olemaan julkistamatta keksintöä ennen kuin sairaanhoitopiiri työnantajana on tehnyt päätöksen, käyttääkö sairaanhoitopiiri lain antamaa otto-oikeuttaan. Mikäli sairaanhoitopiiri päät­tää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, voi keksijä hyödyntää keksintöään haluamallaan tavalla (pa­tentoiden tai julkaisten).

Keksintöilmoituksen tekeminen ja käsittely sairaanhoitopiirissä

  • Keksintöilmoitus tehdään alla olevalla lomakkeella ja lähetetään allekirjoitettuna TKI -keskukseen tutkimusasiamiehelle.
  • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin TKI -keskuksessa arvioidaan keksintöilmoitukset ja keksinnön yhteys työtehtäviin. Keksintöilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Tarvittaessa keksijää ja/tai keksijän esimiestä kuullaan ennen lopullisen arvion tekemistä.
  • TKI -keskus valmistelee esityksen otto-oikeuksien käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä sairaanhoitopiirin johdon päätettäväksi.
  • Sairaanhoitopiirin johdon edustajan päätös lähetetään TKI -keskuksen tutkimusasiamiehelle, joka tiedottaa päätöksestä asianosaiselle.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin TKI -keskus valmistelee keksintöjen ilmoittamiseen liittyvää ohjetta. Ohjeen tarkoituksena on kannustaa sairaanhoitopiirin henkilökunnan keksintötoimintaa. 

Lisätiedot:

Tutkimusasiamies Helena Niemi
Tays TKI -keskus
PL 2000
33521 TAMPERE
(FM 1, 1. krs.)
puhelin: 050 305 5045
sähköpostimuoto: etunimi.r.sukunimi@pshp.fi