Tutkimuslupa ja ohjeet

Tieteellinen tutkimus edellyttää tutkimussuunnitelmaa ja tutkimuslupaa. Lupaprosessit koskevat terveystieteellistä tutkimusta. Tutkimusta käynnistettäessä tutkijan tulee ottaa yhteyttä oman toimialueensa tutkimuskoordinaattoriin.

Tutkimuslupa

Kliinisen tutkimuksen aloittamiseen luvan antaa tutkimuksesta vastaavan henkilön tai projektipäällikön toimi- tai palvelualueen johtaja.  Lue lisää

Rekisteritutkimusta varten luvan antaa tutkimusjohtaja. Lue lisää

Hoitotieteellistä tutkimusta varten lupaa haetaan aiheesta riippuen joko hoitotieteen tutkimustiimiltä tai eettiseltä toimikunnalta. Lue lisää

Lue myös: Ohjeistus kliinisten laitetutkimusten dokumentointivaatimuksista (pdf)

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelma sisältää muun muassa seuraavia asioita:

  • Tutkimuksen toimeksiantaja ja tutkimuksesta vastaava henkilö
  • Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja perustelut
  • Tutkimuksen toteutussuunnitelma, tutkimusasetelma, menetelmät ja aineistot
  • Tutkimusdatan keruu, keruu ja tallennus
  • Tutkimuksen monitorointi
  • Otoskoko, valinta- ja poissulkukriteerit, satunnaistaminen
  • Tutkittaville tehtävien toimenpiteiden ennakoidut riskit, hyödyt ja haitat sekä vaihtoehtoiset tutkimustavat
  • Henkilötietojen ja muun tutkimusaineiston käsittely, tallennus, säilytys ja hävittäminen

Tutkimussuunnitelman muuttaminen saattaa edellyttää eettisen toimikunnan käsittelyn lisäksi päivitystä tutkimuslupaan ja rahoitussopimuksiin. Muutokset saattavat vaatia uutta vastuualuejohtajan hyväksyntää ja päätöstä. Tutkimussuunnitelman muutokset toimitetaan hyväksyttäväksi oman alueen tutkimuskoordinaattorin kautta.