Valtion tutkimusrahoitus

Valtio myöntää rahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen kerran vuodessa. Erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnat päättävät tutkimusrahoituksen osoittamisesta alueensa terveydenhuollon organisaatioille. Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa rahoitusta neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ministeriön päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen. Rahoitusta voi hakea terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja.

Valtion tutkimusrahoituksen haku vuodelle 2021

Tutkijoiden/tutkimusryhmien tutkimushanke-esitysten jättöaika organisaation hakemusta varten on 7.8. – 4.9.2020 klo 12.00 mennessä.

Kuka voi hakea?

Tutkijatoimen hakijalla on oltava osoitettavissa oleva ja vähintään 6 kuukauden mittainen yhtäjaksoinen palvelusuhde hakijaorganisaatioon. Väitöskirjatyöntekijöiden rahoituksen haku tapahtuu pääsääntöisesti ohjaajan tutkimusprojektin kautta. Tutkimushankkeeseen osallistuvien Tampereen yliopistoon rekisteröityneiden väitöskirjatutkijoiden nimet tulee ilmoittaa hakemuksessa.

Tutkijatoimen hakijalla tässä tarkoitetaan väitellyttä tai väitöskirjatyötä tekevää tutkijaa.

Tutkija/tutkijaryhmä voi jättää ainoastaan yhden tutkimushanke-esityksen. Tutkija/tutkijaryhmä voi hakea joko hankerahaa, starttirahoitusta tai tutkijapalkkaa.

Tutkimushankkeissa hakijana on tutkimusryhmän johtaja. Tutkimushankkeissa edellytetään, että tutkimus tehdään yhteistyössä hakijaorganisaation kanssa. Palvelusuhdetta hakijaorganisaatioon ei edellytetä.

Kuinka paljon ja minkä tyyppisiin hankkeisiin voi hakea?

Tutkijoita kannustetaan hakemaan myös muuta rahoitusta, ja hakijoiden tutkimukselleen saamaa muuta rahoitusta pidetään erittäin positiivisena asiana valtion tutkimusrahoitusta myönnettäessä.

Tutkimushankkeet: Pienin myönnettävä summa on 10 000 €/v ja suurin mahdollinen myöntö 80 000 €/v. Rahoitushaussa ei saa hakea ilmoitettua suurinta mahdollista myöntöä enempää rahoitusta. Rahoituksen käyttöaika on kolme vuotta. Hakija valitsee sähköisestä hakulomakkeesta kohdan ”Haen tutkimushankerahoitusta”.

Starttirahoitus : Osa rahoituksesta myönnetään uusien tutkimusryhmien hankkeille tai uusille tutkimusavauksille (keskimäärin 20 000 – 50 000 €), joilla on mahdollisuus muuttaa merkittävästi nykyisiä hoito- tai diagnosointikäytäntöjä. Uudella tutkimusavauksella tarkoitetaan yliopistotasoista tutkimusta, joka edustaa hakijaorganisaatiossa uutta, innovatiivista tai muuten rohkeaa tutkimusta. Hakija valitsee sähköisestä hakulomakkeesta kohdan ”Haen starttirahoitusta”.

Aloittelevia väitöskirjantekijöitä halutaan kannustaa ja siksi vuodelle 2021 myönnettävästä rahoituksesta varataan 10 á 5 000 euron osuutta rahoitusta hakeville väitöskirjantekijöille, joiden väitöskirja on rekisteröity Tampereen yliopistolle. Aloittelevan väitöskirjatutkijan kuulumiselle kokeneemman tutkijan tutkimusryhmään annetaan vahva suositus, eikä se poissulje tämän henkilökohtaisen kannustusrahoituksen hakua. Hakija valitsee sähköisestä hakulomakkeesta kohdan ”Haen starttirahoitusta”.

Tutkijatoimet: Tutkijatoimia varten myönnetään tutkijapalkkana täysipäiväiseen tai osa-aikaiseen (20–50 %) työskentelyyn väitöskirjatutkijana tai tutkijana väitöskirjan jälkeen. Pieni osa tutkijatoimen rahoituksesta voidaan käyttää tutkimuskuluihin. Hakija valitsee sähköisestä hakulomakkeesta kohdan ”Haen tutkijatoimea”.

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittää asetuksellaan rahoituksen kohdentamista. Tutustu ensin huolellisesti painoalueisiin: asetus 888/2019 ja huomioi asetuksen ohjeistus rahoituksen kohdentamiseen. Merkitse sitten tutkimuksen painoalue tai -alueet tutkimushanke-esitys-lomakkeekseen. Merkitse prosenttiosuudet niin, että niiden summa on 100 %.

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueet (asetus 888/2019) vuosina 2020–2023 ovat:

 1. tulevaisuuden dataintensiivisten tutkimusmenetelmien saaminen terveydenhuollon käyttöön;
 2. kliininen ja translationaalinen terveystieteellinen tutkimus ja tutkijan urapolun tukeminen;
 3. terveys- ja hyvinvointieroja kaventavan palvelujärjestelmän kehittämistä tukeva tutkimus.

Miten ja mihin mennessä haetaan rahoitusta?

Tutkijat/tutkimusryhmä:

 1. Täyttää ensin tutkimushanke-esityksen ja sitten käyttösuunnitelman tutkimushanke-esitysten hallintajärjestelmässä ja lähettää ne sähköisen järjestelmän kautta (ensin lähetetään käyttösuunnitelma, sitten vasta tutkimushanke-esitys), linkki verkkohakuun on ohjeen lopussa.
   
 2. Ohjeet ORCID -tutkijatunnisteen hakemiseksi ovat osoitteesta: orcid.org/ja linkki rekisteröitymiseen: orcid.org/register Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.Tulostaa sähköisesti lähetetyn hanke-esityksen ja sitä ennen lähetetyn käyttösuunnitelman yksipuoliseksi paperiversioksi.
   
 3. Esityksen tekijä allekirjoittaa tulostamansa tutkimushanke-esityksen paperiversion, jonka liitteeksi lisätään:
  a. käyttösuunnitelma (sähköisesti lähetetty versio tulostettuna paperille)

  b. erillinen tutkimussuunnitelma (pituus ei saa ylittää 6:tta sivua lähdeluettelo mukaan lukien)

  c. hakijan ansioluettelo (pituus ei saa ylittää 6:tta sivua), joka sisältää:
  1.hakijan vertaisarvioiduissa lehdissä julkaistujen artikkelien lukumäärän (ei julkaisuluetteloa)
  2.hakijan ohjaamien väitöskirjojen tiedot vuosilta 2016 – 2020 (väittelijöiden nimet, ohjausvuodet) ja
  3. hakijan saaman muun tutkimusrahoituksen (muu kuin VTR) vuosilta 2017–2020;

  d.suppea julkaisuluettelo, käsittäen ne hakijan omat julkaisut, jotka hakija on arvioinut merkittävimmiksi (enintään 15 julkaisua). Julkaisuista suppeaan luetteloon merkitään nimi, kaikki kirjoittajat, lehden nimi, vuosi, vol, sivut, viimeisin IF-arvo.

  Kaikki paperit tulostetaan ja toimitetaan yksipuoleisena. Mitään dokumentteja ei nidota yhteen.
   
 4. Allekirjoitetut hanke-esitysasiakirjat liitteineen toimitetaan organisaation johtajalle (paitsi Taysissa Tays Tutkimuspalveluihin (ent. TKI-keskus), Finn-Medi 1, 1. krs.)

Mihin toimitetaan paperiset hanke-esitykset?

Sähköisen hanke-esityksen lisäksi kaikki hanke-esitykset liitteineen on toimitettava paperisena:

 • Taysin tutkijat/tutkimusryhmät 4.9.2020 klo 12.00 mennessä Tays Tutkimuspalveluihin (ent. TKI-keskus), Finn-Medi 1, 1. krs. tai PL 2000, 33521 Tampere. Kuoreen merkintä "Valtion tutkimusrahoitus 2021"

 • Taysin ulkopuolisissa organisaatioissa tai PSHP:n osakeyhtiöissä toimivat tutkijat /tutkimusryhmät 4.9.2020 klo 12.00 mennessä sen asetuksen tarkoittaman erityisvastuualueella terveydenhuollon palveluja tuottavan organisaation kirjaamoon tai johtajalle, jonka kautta rahoitusta haetaan.

Miten ja mihin mennessä hakija-organisaatio hakee tutkimusrahoitusta?

Valtion tutkimusrahoitusta voivat hakea vain julkiset terveydenhuollon organisaatiot. Taysin erityisvastuualueen kunnilta, kuntayhtymiltä tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetyiltä palvelujen tuottajilta, kuten keskussairaaloilta ja terveyskeskuksilta, voi kultakin tulla Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle vain yksi valtion tutkimusrahoitushakemus.

Tutkimusrahoitushakemuksen tekee organisaation johtaja alla olevalle erilliselle hakemuslomakkeelle. Johtaja liittää hakemukseen tutkijoiden/tutkimusryhmien tutkimushanke-esitykset käyttösuunnitelmineen ja muine liitteineen.

Organisaation johtajan hakemuslomake

Organisaation johtaja toimittaa allekirjoitetun hakemuksen liitteineen Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle osoitteella: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tays Tutkimuspalvelut, PL 2000, 33521 Tampere. Kirjatun lähetyksen postileimana on oltava päiväys 9.9.2020 tai aikaisempi. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Organisaation hakemus ilman liitteitä toimitetaan myös PDF-tiedostona 9.9.2020 mennessä sähköpostiosoitteeseen VTR@pshp.fi

Miten tutkimushanke-esitykset arvioidaan?

Taysin erityisvastuualueen tiedetoimikunta toimii tutkimustoimikunnan valmistelutyöryhmänä ja arvioi kaikki tutkimustoimikunnalle toimitetut tutkijoiden/tutkimusryhmien hanke-esitykset. Tiedetoimikunta käyttää arviointia tehdessään erva-tutkimustoimikunnassa hyväksyttyjä arviointikriteereitä (tutustu alla olevan linkin kautta arviointiohjeeseen) ja käyttää tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Tiedetoimikunta tekee erityisvastuualueen erva-tutkimustoimikunnalle esityksen rahoitusten myöntämisestä. Erva-tutkimustoimikunta päättää rahoituksen myöntämisestä hakijaorganisaatioille ja hanke-esitysten tekijöille.

Arviointiohjeessa (pdf) on lueteltu tarkemmin arvioinnin kriteerit ja periaatteet.

Asetus 888/2019 (painoalueet)

Ansioluettelomalleja:

www.aka.fi/ansioluettelo 
www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENKin_ansioluettelomalli_2020.pdf

Linkki sähköiseen tutkimushanke-esitykseen ja käyttösuunnitelmaan: www2.pshp.fi/vtr/
Sähköisen hakemuksen pystyy tekemään vain rahoituksen hakuaikana.

Milloin ja miten rahoituspäätökset ilmoitetaan?

Hakemukset ja hanke-esitykset käsitellään erva-tutkimustoimikunnan kokouksessa. Organisaatioiden hakemusten allekirjoittajille myöntöpäätökset ilmoitetaan sähköpostitse joulukuussa, kukin organisaatio vastaa oman alueensa hankkeiden avaamisesta ja tutkijoille ilmoittamisesta. Myöntöpäätökset ovat ehdollisia. Lopulliset myöntöjen rahamäärät vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitettua VTR:n kokonaismäärän alkuvuodesta 2021.

Keneltä saa lisätietoja?

Toimikuntasihteeri Aila Kätkä, puhelin 050 520 1855
Tutkimussihteeri Pirjo Heikkilä, puhelin 03 311 66105
Tutkimusjohtaja Tarja Laitinen, puhelin 050 534 6238

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)pshp.fi.

Taysin erityisvastuualueelle tutkimusrahoitusta 116 tutkimushankkeelle vuonna 2019

Myöntöpäätöksistä on tiedotettu rahoitusta saaneille.

Katso tutkimusrahoitusta saaneet hankkeet >>

Tutkimushanke-esityksiä toimitettiin tutkimustoimikunnalle 136 kappaletta ja rahoitusta haettiin yhteensä 8,86 miljoonaa euroa. Tutkimushanke-esityksiä saatiin 22 kappaletta enemmän kuin viime vuonna ja kaikkien tutkimushanke-esitysten yhteenlaskettu hakusumma on viimevuotista 1,62 milj. euroa suurempi.

Terveydenhuollon palveluja tuottava organisaatio Vuodelle 2020 haettu (€) % haetusta Lkm % hakemuksista
Fimlab Laboratoriot Oy

797 439

9 12 8,82
Kanta-Hämeen keskussairaala, KHSHP

123 287

1,39 2 1,47
Seinäjoen keskussairaala, EPSHP 474 859 5,36 8 5,88
Tampereen kaupunki, avo- ja asumispalvelut 137 700 1,55 2 1,47
Tampereen yliopistollinen sairaala, PSHP 6 835 131 77,11 103 75,74
TAYS Sydänkeskus Oy 240 109 2,71 5 3,68
Tekonivelsairaala Coxa Oy 256 003 2,89 4 2,94
Yhteensä 8 864 528 100 136 100

Hakijat Lkm Haettu Tutkijatoimi Starttirahoitus Hankerahoitus
naisia 63 3 889 252 5 9 49
miehiä 73 4 975 276 0 1 72
yhteensä 136 8 864 528 5 10 121

Lisätiedot

Toimikuntasihteeri Aila Kätkä
Tutkimussihteeri Pirjo Heikkilä
Tutkimusjohtaja Tarja Laitinen
Johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltunen

Sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@pshp.fi