Valtion tutkimusrahoitusten hanke-esitysten arvioinnin periaatteet vuodelle 2020

Ohje on laadittu perusperiaatteiksi kunkin arviointikohdan luokittelua varten. Se on suuntaa antava, ja jättää aina ratkaisun tiedetoimikunnan jäsenten päätettäväksi.

Hakemuksen laatu tai laadun puutteet otetaan huomioon sopivissa arviointikohdissa. Huomiota tulee kiinnittää esim. hakemuksen selkeyteen ja kysymyksenasetteluun sekä hakuohjeiden noudattamiseen (esim. tutkimussuunnitelma maksimi sivumäärä 6).

1. Tutkimussuunnitelma

Tieteellinen merkitys (maks. 10 p)

0-3 - tutkimuksella ei ole selvää kysymyksenasettelua tai
- kysymyksenasettelulla ei ole tieteellistä relevanssia tai
- tutkimusasetelma on huonosti suunniteltu niin, ettei se pysty vastaamaan annettuihin kysymyksiin
4-6 - kysymyksenasettelu on, mutta se ei ole syntynyt tieteellisen pohdinnan tai kriittisen valintaprosessin tuloksena, esim. tutkijan käyttöön on jokseenkin sattumanvaraisesti tullut
jokin määritysmenetelmä.
- laajahko potilasaineisto tai palvelujärjestelmätutkimuksen osa; tällöin tutkimus suoritetaan ilman luovaa alkuperäisperustelua
7-8  - tutkimus perustuu alkuperäisideaan, joka on looginen sekä terveystieteellisesti mielekäs
9-10 - tutkimuksen lähtökohta on erityisen uraauurtava ja perustuu hedelmälliseen luovaan ajatteluun tai kumoaa rohkeasti tutkimusalalla aikaisemmin valinneita käsityksiä

Toteuttamiskelpoisuus (maks. 10 p)

0-3 - käytetyt menetelmät tai aineisto eivät sovellu tutkittavaan aiheeseen tai antavat virheellisiä tai selvästi riittämättömiä vastauksia tutkimushankkeen kysymyksenasetteluun.
- tutkimusaineisto on valikoitunut ja voi antaa harhaanjohtavan tuloksen
4-7 - käytetyt menetelmät ja tutkimusaineisto ovat tutkimushankkeen kysy­myksenasetteluun soveltuvat
- toteuttamistapa on järkevä ja tutkimusryhmä todennäköisesti pystyy toteuttamaan tutkimusprojektin
8-10 - kyseessä hyvin suunniteltu tutkimusprojekti, joka tulee suurella todennäköisyydellä ja tavoitteiden mukaisesti toteutetuksi
- käytetyt menetelmät ovat ansiokkaita ja tutkimuksen kannalta relevantteja

Edellä mainituissa kohdissa otetaan huomioon myös tutkimuksen merkitys terveyden edistämisen, sairauksien diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen sekä terveyspalvelujärjestelmän kehittämisen kannalta.

Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö (maks. 5 p)

Pisteytyksissä erva-alueen sisäinen yhteistyö huomioitava 1-2 pisteellä

0-1 Tutkimus toteutetaan kokonaan tai lähes kokonaan ilman organisaation ulkopuolista yhteistyötä
2-3 Tutkimus toteutetaan kansallisella yhteistyöllä vähintään kahdella tutkimuspaikkakunnalla. Tutkimushankkeen koordinaatiovastuu otetaan huomioon lisäansiona.
4 Tutkimus toteutetaan kansallisella ja monitieteisellä yhteistyöllä vähintään kahdella tutkimuspaikkakunnalla. Tutkimushankkeen koordinaatiovastuu otetaan huomioon lisäansiona.
5 Tutkimuksen toteutuksessa on merkittävällä tavalla mukana yksi tai useampi kansainvälinen yhteistyökumppani. Tutkimushankkeen koordinaatiovastuu otetaan huomioon lisäansiona.

Tutkimuksen vaikuttavuus, hyödynnettävyys ja merkitys terveydenhuoltojärjestelmälle (maks. 10 p) 

0-2 - tuotos epävarma tai merkityksetön
- tutkija ei ole hakemuksessaan ottanut kantaa asiaan tai on epätodennäköistä, että mitään muutosta nykykäytäntöihin tai toimintaan voisi tapahtua
3-6 - tuotoksena esimerkiksi vaatimaton julkaisu tai julkaisu, mutta "kalliilla hinnalla"
- tutkimusprojekti voi onnistuessaan muuttaa käytäntöä ja/tai lisätä hoitomenetelmän vaikuttavuustietoa/näyttöä
7-10 - tuotoksena useita hyviä ja kliinisesti merkittäviä julkaisuja
- tutkimusprojekti muuttaa/muuttanee merkittävästi nykyistä käytäntöä
aikaisempaa vaikuttavammaksi tai tehokkaammaksi

Tässä kohdassa otetaan huomioon myös tutkimuksen merkitys terveyden edistämisen, sairauksien diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen sekä terveyspalvelujärjestelmän kehittämisen kannalta.

2. Hakijan tieteellinen pätevyys (maks. 10 p)

0-2 akateeminen oppiarvo: lisensiaatti 0, tohtori 1, dosentti 2, professori 2
0-2 julkaisujen määrä 2014–2019: 0-4=0, 5-30=1, >30=2
0-2 hakijan ilmoittamien 15 julkaisun arvio: heikko 0, hyvä 1, vahva 2
0-2 2010–2019 julkaisujen hirsch-indeksi: <6=0, 6-13=1, >13=2
0-2 hakijan saama tutkimusrahoitus (muu kuin VTR) viimeisen 3 v aikana:
<10te = 0, 10-200te =1, >200te>2

3. Tutkimusryhmä (maks. 5 p)

0-1 ei selvää tutkimusryhmää tai suppea, jossa 0-1 ansioitunutta tutkijaa
2-3 tutkimusryhmä, jossa yksi – muutama ansioitunut tutkija, tai uusi nousemassa oleva tutkimusryhmä
4 vahva, aktiivinen tutkimusryhmä, jossa useampi ansioitunut tutkija
5 vahva, aktiivinen, kansainvälisesti arvostettu ja uuden tutkijapolven kasvatuksesta hyvin huolehtinut tutkimusryhmä

4. Tutkimushankkeeseen liittyvä väitösohjaus Tampereen yliopistoon tai Tampereen teknilliseen yliopistoon (maks. 5 p)

0 ei yhtään väitöskirjaohjattavaa
1-2 1-2 väitöskirjaohjattavaa
3-4 3-4 väitöskirjaohjattavaa
5 5 tai enemmän väitöskirjaohjattavaa
Tampereen yliopistoon tai Tampereen teknilliseen yliopistoon rekisteröityneiden väitöskirjatutkijoiden nimet ilmoitettava hakemuksessa.

Kokonaispistemäärän maksimi on 55 pistettä