Julkaistu 3.5.2021

Tutkimuspalvelut sai viime vuonna hyvän aloituksen

Tays Tutkimuspalveluiden ensimmäisenä toimintavuotena keskityttiin toiminnan organisointiin. Tutkimusrahoitus säilyi samalla tasolla kuin edellisvuonna, tutkimuksien määrä nousi jonkin verran. Koronapandemia näkyi tuottojen supistumisessa ja viivästyksinä tutkimuksien aloittamisessa.

Tutkimuspalveluista muodostui 1.7.2020 alkaen oma vastuualueensa ja sen toiminta organisoitiin kolmeen eri vastuuyksikköön, jotka ovat hanketoimisto, kliinisen tutkimuksen palvelut ja toimikunta- ja tutkimusaineistopalvelut. Vastuualuejohtajana toimii Tampereen Biopankin johtaja, FT Johanna Mäkelä.

– Saimme viime vuonna toimintojen organisoinnin ja eri prosessiemme päivitykset hyvään vauhtiin, Mäkelä toteaa.
– Vuoden tärkeimpiä edistysaskelia olivat kliinisen informatiikan tiimin kasvu ja sen toimintojen laajeneminen, biopankin toiminnan kasvu sekä uuden julkaisutietokannan käyttöönotto. Myös tutkimuksien määrän kasvu koronasta huolimatta ja vaikuttavuuteen liittyvän OOO-tutkimusohjelman aloittaminen nousevat esille erittäin positiivisina asioina vuodesta 2020.

Mäkelän mukaan prosessien kehittämistyötä jatketaan edelleen, ja myös digitalisaatiota viedään eteenpäin. Tänä vuonna tutkimuspalvelut järjestää tutkijan tietoiskuja, jotta tiedonkulkua ja yhteistyötä saataisiin lisättyä.

Vaikuttavuuden arvioinnille oma tutkimusohjelma

Taysin strategian mukaisesti tutkimuspalveluiden keskeisiksi tavoitteiksi asetettiin hoidon vaikuttavuuden ja potilaan saamien terveyshyötyjen tutkiminen. Vaikuttavuuden seurannan arviointia ja tulevaa päätöksentekoa varten perustettiin Oikea hoito potilaalle oikeaan aikaan –tutkimusohjelma (OOO) vuosille 2020 – 2022. Ohjelman tarkoitus on vahvistaa arkipäivän hoidon vaikuttavuutta Taysissa, edistää digitalisaatiota ja parantaa tutkimusryhmien mahdollisuuksia ulkopuolisen rahoituksen saamiseen. Ensimmäisenä vuonna käynnistettiin viisi hanketta. 

Koronapandemian vaikutukset näkyivät erityisesti toiminnan tuottopuolella, sillä koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitukset pienensivät ulkoisia tuottoja, kuten tutkimusvastaanoton, DIPP-tutkimushankekannan ja akateemisen monitoroinnin tuottoja. Osassa tutkimushankkeita aloitus viivästyi, koska esimerkiksi sairaalatyötä tekevät tutkijat eivät voineet pitää tutkimusvapaitaan suunnitelmien mukaan koronatilanteen takia. Kasvua toi erityisesti biopankin toiminta, jonka kokonaistuotot kasvoivat viime vuonna 22  % verrattuna edelliseen tilikauteen.

 Tutkimusrahoitus säilyi kokonaisuudessaan aiempien vuosien tasolla 16,3 miljoonassa eurossa, josta PSHP:n sisäistä rahoitusta oli 2 miljoonaa euroa. Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä kasvoi verrattuna edelliseen vuoteen.

Tukea tutkimustoiminnalle monella rintamalla

Vuoden 2020 aikana tuli voimaan uusi lainsäädäntö, jossa määritellään potilastietojen toissisijaista käyttöä esimerkiksi tutkimuksissa. Tämän niin sanotun "toisiolain" johdosta sairaanhoitopiirin velvollisuudet lisääntyivät, ja tutkijoiden tietolupaprosessia ja muita käytäntöjä kehitettiin vastaamaan lakia. Täysimääräisesti muutokset ovat toteutuneet tänä vuonna. Uutena tutkimustietojärjestelmänä otettiin käyttöön Tampereen yliopiston kanssa yhteinen TUNICRIS, ja samalla luovuttiin Julki-tietokannasta.

Taysin erityisvastuualueen eettinen toimikunta käsitteli viime vuonna 94 uutta tutkimusta, joista 82 toteutetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Lisäksi eettinen toimikunta käsitteli 192 tutkimussuunnitelman muutosta. Luvut olivat suunnilleen edellisvuoden tasolla.  Toimikunta palautti valmisteltavaksi 86 lausuntohakemusta tutkimuksen eettisen ongelmien takia. Palautuksien määrä on lisääntynyt viime vuosina ja syinä siihen ovat ainakin EU:n tietosuoja-asetus vuodelta 2018 ja muutokset kansallisessa lainsäädännössä.

Tampereen Biopankissa tehtiin viime vuonna monia toimia digitaalisuuden edistämiseksi. Kansalaisten käyttöön saatiin sähköiset biopankkilomakkeet OmaTaysissa, ja myös kutsuja voidaan lähettää OmaTaysissa. Tutkijoiden toimintaa helpottavat sähköiset rekisterit. Näytteitä luovutettiin yli 30 eri tutkimushankkeelle.

Kliininen informatiikka on uusi vahvuusalue

Kliinisen informatiikan roolia tutkimustyön mahdollistajana on vahvistettu tutkimuspalveluissa määrätietoisesti. Viime vuonna Taysin potilasjärjestelmän syöpäpotilaiden tietoja alettiin muuntaa yhdenmukaisen, kansainvälisen sanaston ja tietomallin  (OMOP-CDM) mukaiseksi, jotta kirjavan potilasdatan rinnalle saadaan ehyttä, kansallisesti ja kansainvälisesti vertailukelpoista, myös visualisointiin sopivaa dataa. Kliinisen informatiikan tiimissä rakennettiin myös kuvaa syöpähoitojen vaikuttavuudesta Taysissa, toteutettiin reuman laaturekisteri tietojen analysoimista varten ja kehitettiin muutenkin datan visuaalisen analysoinnin työkaluja.

Tays Tutkimuspalvelut lukuina 2020

 • 16,3 Me tutkimusrahoitusta
 • 34 työntekijää
 • Yli 2000 työsopimusta tai VOV-päätöstä ulkoisesti rahoitetuille hankkeille
 • 135 myönnettyä potilastietojen käyttö- tai luovutuslupaa
 • 125 tutkimushankkeen sopimusneuvotteluita
 • 94 uutta tutkimusta käsiteltiin eettisessä toimikunnassa
 • 715 asiaa käsiteltiin kaikkiaan eettisessä toimikunnassa
 • 80 informaatiotilaisuutta biopankkitoiminnasta
 • 67 kurssilaista suoritti kliinisen tutkija peruskurssin

Tutkimukset Taysissa 2020

 • 1188 julkaisua (mukana myös tytäryhtiöt, vahvistamaton luku)
 • 77 väitöskirjaa Kaupin kampuksella (sairaanhoitopiiri ja yliopisto)
 • 471 tutkimusta, joista 89 uutta
 • 28 akateemista lääketutkimusta, joista 6 uutta
 • 179 yrityslähtöistä tutkimusta, joista 23 uutta
 • 255 valtion tutkimusrahoitusta saavaa hanketta