Tays tukisäätiön tutkimusrahoitus

Hakuaika 14.2.–7.3.2022

Tays tukisäätiön hallitus myöntää 350 000 euroa tutkimusrahoitusta terveystieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ja sen konserniyhtiöissä. Rahoitusta ei myönnetä kehityshankkeisiin.

Tukisäätiön rahoitusta voidaan myöntää yksittäiselle tutkijalle, joka on Taysin tai sen konserniyhtiön palveluksessa rahoituksen hakuaikana sekä tutkimusryhmälle, jonka päätutkija on Taysin tai sen konserniyhtiön palveluksessa rahoituksen hakuaikana. Tutkija/tutkijaryhmä voi jättää ainoastaan yhden rahoitusesityksen.

Myönnettävästä rahoituksesta 125 000 euroa kohdennetaan ”Oikealle potilaalle oikea hoito oikeaan aikaan” -tutkimusohjelmalle. Rahoitus myönnetään tutkijakuukausiin ja rekisteriaineistojen hankintaan, näihin hakemuksiin on liitettävä myös vastuualuejohtajan sitoumus tutkimusedellytysten takaamiseksi. Syöpätutkimukseen kohdennetaan 50 000 euroa.

Tays tukisäätiö voi myöntää tutkimusrahoitusta niin edistyneisiin kuin aloittaviinkin tutkimuksiin, sekä väitöskirjatutkimuksiin. Tutkimusrahoituksen hakuaika alkaa 14.2. ja päättyy 7.3.2022. Suurin myönnettävä summa Tays Tukisäätiön tutkimusrahoituksesta voi olla 30 000 euroa.

Hakemuksessa on ilmoitettava kaikki muu kyseiselle tutkimukselle myönnetty rahoitus. Muu rahoitus ei ole este rahoituksen myöntämiselle, mutta se otetaan huomioon hakemuksia arvioitaessa, kun arvioidaan rahoitustuen tarvetta tutkimukselle ja toisaalta tutkijan/tutkimusryhmän kyvykkyyttä hankkia rahoitusta.

Tutkimusrahoituksen saamisen edellytyksenä on myös, että tutkimus on saanut eettisen toimikunnan puoltavan lausunnon, kun kyseessä on lääketieteellisen tutkimuslain mukainen tutkimus.

Hakuohje


Tutkija/tutkimusryhmä:

 1. Täyttää ensin sähköisen tutkimushanke-esityksen ja sitten siihen kuuluvan sähköisen käyttösuunnitelman ja lähettää ne sähköisen järjestelmän kautta (ensin lähetetään käyttösuunnitelma, sitten vasta tutkimushanke-esitys) hyvissä ajoin ehtiäkseen toimittaa paperiversion hakemuksestaan liitteineen hakuaikana Tays Tutkimuspalveluiden toimistoon. (linkki sähköiseen hakujärjestelmään on ohjeen lopussa)
   
 2. Rahoituksen hakemiseen käytetään valtion tutkimusrahoituksenkin haussa käytössä olevaa sähköistä lomaketta. Sosiaali- ja terveysministeriö määrittää asetuksellaan (888/2019) valtion rahoituksen kohdentamista ja lomakkeessa on STM:n painoalueisiin liittyvä osa. Tutustu painoalueisiin ja merkitse sitten tutkimuksen painoalue tai -alueet tutkimushanke-esitys-lomakkeekseen, vaikka Tays tukisäätiön rahoituksessa ei rahoitusta painoalueiden mukaisesti myönnetäkään. Merkitse prosenttiosuudet niin, että niiden summa on 100 %.
   
 3. Tulostaa sähköisesti lähetetyn hanke-esityksen ja käyttösuunnitelman yksipuoliseksi paperiversioksi.
   
 4. Hakija allekirjoittaa tutkimushanke-esityksen paperiversion ja liittää paperiversioon:

  a. käyttösuunnitelman (sähköisesti lähettämänsä ja sitten tulostamansa version)

  b. tutkimussuunnitelman (jonka pituus ei saa ylittää 6 sivua lähdeluettelo mukaan lukien)

  c. hakijan ansioluettelon, joka sisältää myös: 1) hakijan vertaisarvioiduissa lehdissä  julkaistujen artikkelien lukumäärän (ei julkaisuluetteloa) ja 2) tiedot tässä tutkimuksessa mukana olevien hakijan ohjauksessa olleiden vuosina 2018-2022 jo väitelleiden sekä parhaillaan ohjauksessa olevien väitöskirjaa tekevien nimet ja ohjausvuodet 

  d. suppean julkaisuluettelon, käsittäen ne hakijan omat julkaisut, jotka hakija on arvioinut merkittävimmiksi sen tutkimuksen kannalta, jolle rahoitusta haetaan (enintään 15 julkaisua). Julkaisuista nimi, kaikki kirjoittajat, lehden nimi, vuosi, vol, sivut.

  e. Mitään dokumentteja ei saa nitoa yhteen, kaikki paperidokumentit toimitetaan vain yksipuolisina versioina.

Huom: Tampereen yliopistoon rekisteröityneiden väitöskirjatutkijoiden nimet on ilmoitettava hakemuksessa.

Linkki sähköiseen tutkimushanke-esitykseen ja käyttösuunnitelmaan:

(Linkki päivitetään tähän myöhemmin)

Mihin toimitetaan paperiset hakemukset liitteineen?

Sähköisen hanke-esityksen lisäksi kaikki hanke-esitykset liitteineen on toimitettava paperisena:

 • 7.3.2022 klo 12 mennessä TAYS Tutkimuspalveluihin, Finn-Medi 1, 1. krs. Osoite: PSHP/TAYS Tutkimuspalvelut/Aila Kätkä, PL 2000, 33521 Tampere, kuoreen merkintä "Tays Tukisäätiön rahoitus 2022”.

Kuinka paljon ja minkä tyyppisiin hankkeisiin voi hakea?

Tutkimushankkeet:

Pienin tutkimushankkeille myönnettävä summa on 5 000 euroa ja suurin 30 000 euroa.

Tutkijatoimet:

Tutkijatoimia varten myönnetään tutkijapalkkana täysipäiväiseen tai osa-aikaiseen työskentelyyn väitöskirjatutkijana tai tutkijana väitöskirjan jälkeen. Pieni osa rahoituksesta voidaan käyttää tutkimuskuluihin. Tutkijatoimeen voidaan myöntää rahoitusta 5 000–10 000 euroa.

Hakemusten arviointi ja myöntöpäätökset

Tutkijoiden/tutkimusryhmien rahoitushakemukset arvioi erillinen arviointityöryhmä, jonka jäsenet edustavat monipuolisesti terveyden tutkimuksen eri tieteenalojen asiantuntijuutta ja joilla on pitkä kokemus tieteellisestä tutkimustyöstä ja tutkimushankkeiden rahoitushakemusten arviointityöstä.

Työryhmä käyttää arviointia tehdessään päivitettyjä Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan arviointikriteereitä. Arviointityöryhmä tekee Tays tukisäätiön hallitukselle esityksen rahoitusten myöntämisestä. Tays tukisäätiön hallitus päättää rahoituksen myöntämisestä kokouksessaan 2.6.2022, jonka jälkeen rahoitusmyönnöistä ilmoitetaan rahoituksen saajille.

Rahoituksen käyttöön sovelletaan valtion tutkimusrahoituksen käyttöohjeita. Myönnetyn tutkimusrahoituksen käyttöaika päättyy 31.12.2025.

Tays tukisäätiön hanke-esitysten arvioinnin periaatteet -arviointiohjeessa (pdf) on lueteltu tarkemmin arvioinnin periaatteet.

Asetus 888/2019 (painoalueet)

Ohje Tampereen yliopiston Tunicris-oppaasta (cv/julkaisut) https://libguides.tuni.fi/cris/asiantuntijatiedot. Cv:n saa Word-muotoon ja siitä voi itse poistaa julkaisuja tai muita tietoja, joita ei cv:hensä halua.
 

Keneltä saa lisätietoja?

Toimikuntasihteeri Aila Kätkä, p. 050 520 1855,

Tukisäätiön asiamies, lääkintöneuvos Heikki Oksa, p. 050 571 1205

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)pshp.fi