Tays tukisäätiön tutkimusrahoitus

Hakuaika 9.3. – 6.4.2020

Tays tukisäätiön hallitus myöntää 400 000 euroa tutkimusrahoitusta terveystieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ja sen konserniyhtiöissä. Rahoitusta ei myönnetä kehityshankkeisiin.

Tukisäätiön rahoitusta voidaan myöntää yksittäiselle tutkijalle, joka on Taysin tai sen konserniyhtiön palveluksessa rahoituksen hakuaikana sekä tutkimusryhmälle, jonka päätutkija on Taysin tai sen konserniyhtiön palveluksessa rahoituksen hakuaikana. Tutkija/tutkijaryhmä voi jättää ainoastaan yhden rahoitusesityksen.

Myönnettävästä rahoituksesta 150 000 euroa kohdennetaan munasarja-, suolisto-, ja keuhkosyövän sekä reumatautien hoidon vaikuttavuustutkimukseen. Rahoitus myönnetään tutkijakuukausiin ja näihin hakemuksiin on liitettävä myös vastuualuejohtajan sitoumus tutkimusedellytysten takaamiseksi.

Tays tukisäätiö voi myöntää tutkimusrahoitusta niin edistyneisiin kuin aloittaviinkin tutkimuksiin, sekä väitöskirjatutkimuksiin. Tutkimusrahoituksen hakuaika alkaa 9.3. ja päättyy 6.4.2020. Suurin myönnettävä summa Tays Tukisäätiön tutkimusrahoituksesta on 30 000 euroa.

Hakemuksessa on ilmoitettava kaikki muu kyseiselle tutkimukselle myönnetty rahoitus. Muu rahoitus ei ole este rahoituksen myöntämiselle, mutta se otetaan huomioon hakemuksia arvioitaessa, kun arvioidaan rahoitustuen tarvetta tutkimukselle ja toisaalta tutkijan/tutkimusryhmän kyvykkyyttä hankkia rahoitusta.

Tutkimusrahoituksen saamisen edellytyksenä on myös, että tutkimus on saanut eettisen toimikunnan puoltavan lausunnon, kun kyseessä on lääketieteellisen tutkimuslain mukainen tutkimus (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999, myöh. muutoksineen).

Hakuohje

Tutkija/tutkimusryhmä:
1.  Täyttää ensin sähköisen tutkimushanke-esityksen ja sitten siihen kuuluvan sähköisen käyttösuunnitelman ja lähettää ne sähköisen järjestelmän kautta (ensin lähetetään käyttösuunnitelma, sitten vasta tutkimushanke-esitys) hyvissä ajoin ehtiäkseen toimittaa           paperiversion hakemuksestaan liitteineen hakuaikana TKI-keskukseen.
(linkki sähköiseen hakujärjestelmään on ohjeen lopussa).

  2.  Rahoituksen hakemiseen käytetään valtion tutkimusrahoituksenkin haussa käytössä olevaa sähköistä lomaketta. Sosiaali- ja terveysministeriö määrittää asetuksellaan (888/2019) valtion rahoituksen kohdentamista ja lomakkeessa on STM:n painoalueisiin liittyvä osa. Tutustu painoalueisiin ja merkitse sitten tutkimuksen painoalue tai – alueet tutkimushanke-esitys-lomakkeekseen, vaikka Tays tukisäätiön rahoituksessa ei rahoitusta painoalueiden mukaisesti myönnetäkään. Merkitse prosenttiosuudet niin, että niiden summa on 100 %.

3.  Tulostaa sähköisesti lähetetyn hanke-esityksen ja käyttösuunnitelman yksipuoleiseksi paperiversioksi.

4.  Hakija allekirjoittaa tutkimushanke-esityksen paperiversion ja liittää paperiversioon:
a. käyttösuunnitelman (sähköisesti lähettämänsä ja sitten tulostamansa version)
b. tutkimussuunnitelman (jonka pituus ei saa ylittää 6 sivua lähdeluettelo mukaan lukien)
c. hakijan ansioluettelon, joka sisältää: 1) hakijan vertaisarvioiduissa lehdissä julkaistujen artikkelien lukumäärän (ei julkaisuluetteloa) ja 2) ansioluettelon tulee sisältää hakijan ohjaamien väitöskirjojen tiedot vuosilta 2016 – 2020 (väittelijöiden  nimet, ohjausvuodet).
d. suppean julkaisuluettelon, käsittäen ne hakijan omat julkaisut, jotka hakija on arvioinut merkittävimmiksi (enintään 15 julkaisua). Julkaisuista nimi, kaikki kirjoittajat,    lehden nimi, vuosi, vol, sivut, viimeisin IF-arvo.
e. Mitään dokumentteja ei nidota yhteen.

Huom: Tampereen yliopistoon rekisteröityneiden väitöskirjatutkijoiden nimet on ilmoitettava hakemuksessa.

Linkki sähköiseen tutkimushanke-esitykseen ja käyttösuunnitelmaan: https://www2.pshp.fi/vtr/
 

Mihin paperit hakemukset liitteineen toimitetaan?

Sähköisen hanke-esityksen lisäksi kaikki hanke-esitykset liitteineen on toimitettava paperisena 6.4.2020 klo 12.00 mennessä TAYS Tutkimus- kehitys- ja innovaatiokeskukseen, Finn-Medi 1, 1. krs. Osoite: PSHP/TKI-keskus, PL 2000, 33521 Tampere, kuoreen merkintä "Tays Tukisäätiön rahoitus 2020.

Kuinka paljon ja minkätyyppisiin hankkeisiin voi hakea?

Tutkimushankkeet: Pienin tutkimushankkeille myönnettävä summa on 5 000 euroa ja suurin 30 000 euroa.

Starttirahoitus: Osa rahoituksesta voidaan myöntää uusien tutkimusryhmien hankkeille tai uusille tutkimusavauksille, joilla on mahdollisuus muuttaa merkittävästi nykyisiä hoito- tai diagnosointi-käytäntöjä. Uudella tutkimusavauksella tarkoitetaan yliopistotasoista tutkimusta, joka edustaa uutta, innovatiivista tai muuten rohkeaa tutkimusta. Starttirahoitusta myönnetään 10 000 – 20 000 euroa.

Tutkijatoimet: Tutkijatoimia varten myönnetään tutkijapalkkana täysipäiväiseen tai osa-aikaiseen (20–50 %) työskentelyyn väitöskirjatutkijana tai tutkijana väitöskirjan jälkeen. Pieni osa rahoituksesta voidaan käyttää tutkimuskuluihin. Tutkijatoimeen voidaan myöntää rahoitusta 5 000 – 10 000 euroa.

Hakemusten arviointi ja myöntöpäätökset

Tutkijoiden/tutkimusryhmien rahoitushakemukset arvioi erillinen arviointityöryhmä, jonka jäsenet edustavat monipuolisesti terveyden tutkimuksen eri tieteenalojen asiantuntijuutta ja joilla on pitkä kokemus tieteellisestä tutkimustyöstä ja tutkimushankkeiden rahoitushakemusten arviointityöstä. Työryhmä käyttää arviointia tehdessään Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunnassa hyväksyttyjä arviointikriteereitä.

Arviointityöryhmä tekee Tays tukisäätiön hallitukselle esityksen rahoitusten myöntämisestä. Tays tukisäätiön hallitus päättää rahoituksen myöntämisestä kokouksessaan kesäkuun aikana, jonka jälkeen rahoitusmyönnöistä ilmoitetaan rahoituksen saajille sähköpostilla. Rahoituksen käyttöön sovelletaan valtion tutkimusrahoituksen käyttöohjeita. Myönnetyn tutkimusrahoituksen käyttöaika päättyy 31.12.2023.

Arviointiohjeessa (pdf) on lueteltu tarkemmin arvioinnin periaatteet.

Asetus 888/2019 (painoalueet)

Lisätietoja

Toimikuntasihteeri Aila Kätkä, puhelin 050 520 1855
Tukisäätiön asiamies, lääkintöneuvos Heikki Oksa, 050 571 1205
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)pshp.fi