Tutkijoiden palkkaus valtion tutkimusrahoituksella

Taulukoissa on ilmoitettu tutkijoille maksettavat vähimmäispalkat.

Tkl-lyhenne tarkoittaa työkokemuslisää.

Tutkijoiden palkkaus 1.6.2022 alkaen (yleiskorotus)

Nimike

Akatee-
minen status

Hinnoittelu-
peruste

Tehtävä-
kohtainen palkka, minimi

Tkl 3 %

Tkl 8 %

Tutkija Tutkija, opiskelija, ei akateemista loppututkintoa minimipalkka

1763

52,89 141,04
Tutkija Tutkija, maisteri fyysikko, kemisti, osastonhoitaja, psykologi, ravitsemus-
suunnittelija
2705 81,15 216,40
Tutkija Tutkija, lääketieteen lisensiaatti, psykologian lisensiaatti laillistettu lääkäri 3560 106,80 284,80
Tutkija Tutkija, tohtori-tutkinnon suorittanut laillistettu lääkäri + 6 % 3773 113,19 301,84
Tutkija Tutkija, dosentti toimikunnan määrittelemä dosentin vähimmäispalkka 4630 138,90 370,40
Tutkija Tutkija, yliopiston professori toimikunnan määrittelemä professorin vähimmäispalkka 4844 145,32 387,52

Huomioithan nämä tärkeät tutkijan palkkaukseen liittyvät asiat

  • Varsinainen palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta sekä työkokemuslisästä ja määrävuosilisästä, jos sellaisia henkilöllä jo on.
  • Palkattavalle on maksettava aina minimissään tutkijoiden vähimmäispalkkataulukon mukaista palkkaa. Palkkaa voi maksaa enemmänkin, mutta palkka ei saa ylittää PSHP:ssä palvelussuhteessa saatavaa palkkaa. Esimerkiksi tutkijalääkärille voi maksaa saman suuruista kuukausipalkkaa kuin hän saa sairaalatyöstään eli niin sanottua "klinikkapalkkaa" kaikkine lisineen. Kertyneet kokemuslisät maksetaan aina myös hankkeelle palkattavalle henkilölle.
  • Mikäli tutkimustyö on kokopäiväistä, tutkija ei voi pääsääntöisesti tehdä muuta sairaalatyötä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä tai saada muuta sairaalan palkkaa.
  • Tutkijoiden työsopimuksissa on vältettävä alle viikon mittaisia jaksoja.
  • Tutkija voi hoitaa tutkimuksen edellyttämiä kliinisiä erityistehtäviä enintään kuusi tuntia viikossa. Kliinisellä erityistehtävällä tarkoitetaan esimerkiksi erikoispoliklinikkaa. Tällöin vastuualue maksaa tutkijalle normaalin korvauksen vastuualueen budjetista.
  • Päivystysvuorot on pyrittävä sijoittamaan tutkimusjaksojen ulkopuolelle. Jos päivystysvuoron tekeminen on toiminnan kannalta välttämätöntä, päivystyskorvaus maksetaan vastuualueen budjetista työntekijän omin palkkaeduin.
  • Palkan sivukulut ovat erisuuruiset PSHP:n ulkopuolelta hankkeelle palkattavalle ja PSHP:ssä valmiiksi palvelussuhteessa oleville.
  • Palkattavan kanssa on sovittava palkan suuruudesta etukäteen yhteisymmärryksessä.