Valtion tutkimusrahoitus

Valtio myöntää rahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen kerran vuodessa. Erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnat päättävät tutkimusrahoituksen osoittamisesta alueensa terveydenhuollon organisaatioille. Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa rahoitusta neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ministeriön päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen. Rahoitusta voi hakea terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja.

Valtion tutkimusrahoituksen haku ensi vuodelle siirtyy alkuvuoteen 2023

Aiemmin alkusyksystä pidetty haku siirtyy alkuvuoteen 2023 hyvinvointialueelle siirtymisen vuoksi.

Valtion tutkimusrahoituksen haku vuodelle 2022

Tutkijoiden ja tutkimusryhmien tutkimushanke-esitysten jättöaika organisaation hakemusta varten on 2.8.–6.9.2021 klo 10.00, johon mennessä hakijat toimittavat tutkimushanke-esityksensä organisaation johtajalle. Organisaatioiden johtajien hakemukset liitteineen on lähetettävä tutkimustoimikunnalle viimeistään 8.9.2021.

Kuka voi hakea?

Tutkijatoimen hakijalla on oltava osoitettavissa oleva ja vähintään 6 kuukauden mittainen yhtäjaksoinen palvelusuhde hakijaorganisaatioon. Väitöskirjatyöntekijöiden rahoituksen haku tapahtuu pääsääntöisesti ohjaajan tutkimusprojektin kautta. Tutkimushankkeeseen osallistuvien Tampereen yliopistoon rekisteröityneiden väitöskirjatutkijoiden nimet tulee ilmoittaa hakemuksessa.

Tutkijatoimen hakijalla tässä tarkoitetaan väitellyttä tai väitöskirjatyötä tekevää tutkijaa. Väitöskirjan tekijöiksi tutkimusrahoitushaussa hyväksytään ne hakijat, joilla on tohtorintutkinnon opinto-oikeus Tampereen yliopistoon tai jotka hakevat opinto-oikeutta 20.9. mennessä ja tästä on merkintä hakemuksessa.

Tutkija/tutkijaryhmä voi jättää ainoastaan yhden tutkimushanke-esityksen. Tutkija/tutkijaryhmä voi hakea joko hankerahaa, starttirahoitusta tai tutkijapalkkaa.

Tutkimushankkeissa hakijana on Taysin erityisvastuualueen tutkimusryhmän johtaja, mutta mikäli johtaja työskentelee muualla kuin Taysin erityisvastuualueella, on hakijana oltava Taysin erityisvastuualueella työskentelevä tutkija. Tutkimushankkeissa edellytetään, että tutkimus tehdään yhteistyössä hakijaorganisaation kanssa. Hankerahoitusta haettaessa hakijalta ei edellytetä palvelusuhdetta hakijaorganisaatioon.

Kuinka paljon ja minkä tyyppisiin hankkeisiin voi hakea?

Tutkijoita kannustetaan hakemaan myös muuta rahoitusta, ja hakijoiden tutkimukselleen saamaa muuta rahoitusta pidetään erittäin positiivisena asiana valtion tutkimusrahoitusta myönnettäessä.

Väitöskirjantekijöille voidaan myöntää tutkijatoimirahoitusta, mutta ei tutkimushanke- tai starttirahoitusta.

Tutkimushankkeet: Pienin myönnettävä summa on 10 000 €/v ja suurin mahdollinen myöntö 60 000 €/v. Rahoitushaussa ei saa hakea ilmoitettua suurinta mahdollista myöntöä enempää rahoitusta. Rahoituksen käyttöaika on kolme vuotta. Hakija valitsee sähköisestä hakulomakkeesta kohdan ”Haen tutkimushankerahoitusta”.

Starttirahoitus: Osa rahoituksesta myönnetään uusien tutkimusryhmien hankkeille tai uusille tutkimusavauksille (keskimäärin 20 000 – 30 000 €), joilla on mahdollisuus muuttaa merkittävästi nykyisiä hoito- tai diagnosointikäytäntöjä. Uudella tutkimusavauksella tarkoitetaan yliopistotasoista tutkimusta, joka edustaa hakijaorganisaatiossa uutta, innovatiivista tai muuten rohkeaa tutkimusta. Hakija valitsee sähköisestä hakulomakkeesta kohdan ”Haen starttirahoitusta”.

Aloittelevia väitöskirjantekijöitä halutaan kannustaa ja siksi vuodelle 2022 myönnettävästä rahoituksesta varataan 10 á 5 000 euron osuutta rahoitusta hakeville väitöskirjantekijöille, joiden väitöskirja on rekisteröity Tampereen yliopistolle. Aloittelevan väitöskirjatutkijan kuulumiselle kokeneemman tutkijan tutkimusryhmään annetaan vahva suositus, eikä se poissulje tämän henkilökohtaisen kannustusrahoituksen hakua. Hakija valitsee sähköisestä hakulomakkeesta kohdan ”Haen starttirahoitusta”.

Tutkijatoimet: Tutkijatoimia varten myönnetään rahoitusta tutkijapalkkana täysipäiväiseen tai osa-aikaiseen työskentelyyn väitöskirjatutkijana tai tutkijana väitöskirjan jälkeen. Pieni osa tutkijatoimen rahoituksesta voidaan käyttää tutkimuskuluihin (esimerkiksi julkaisukuluihin, lisenssimaksuihin). Hakija valitsee sähköisestä hakulomakkeesta kohdan ”Haen tutkijatoimea”.

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittää asetuksellaan rahoituksen kohdentamista. Tutustu ensin huolellisesti painoalueisiin: asetus 888/2019 ja huomioi asetuksen ohjeistus rahoituksen kohdentamiseen liittyen. Merkitse sitten tutkimuksen painoalue tai -alueet tutkimushanke-esitys-lomakkeekseen. Merkitse prosenttiosuudet niin, että niiden summa on 100 %.

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueet (asetus 888/2019) vuosina 2020–2023 ovat:

 1. tulevaisuuden dataintensiivisten tutkimusmenetelmien saaminen terveydenhuollon käyttöön;
 2. kliininen ja translationaalinen terveystieteellinen tutkimus ja tutkijan urapolun tukeminen;
 3. terveys- ja hyvinvointieroja kaventavan palvelujärjestelmän kehittämistä tukeva tutkimus.

Miten ja mihin mennessä haetaan rahoitusta?

Tutkijat/tutkimusryhmä:

 1. Täyttää ensin sähköisen tutkimushanke-esityksen ja sitten käyttösuunnitelman tutkimushanke-esitysten hallintajärjestelmässä ja lähettää ne sähköisen järjestelmän kautta (ensin lähetetään käyttösuunnitelma, sitten vasta tutkimushanke-esitys), linkki verkkohakuun on ohjeen lopussa. Sähköiseen hakemukseen merkitään vain hakijan omassa ohjauksessa tässä tutkimuksessa mukana olevat väitöskirjantekijät.

 2. Ohjeet ORCID -tutkijatunnisteen hakemiseksi ovat osoitteesta: orcid.org/ja linkki rekisteröitymiseen: orcid.org/register Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.Tulostaa sähköisesti lähetetyn hanke-esityksen ja sitä ennen lähetetyn käyttösuunnitelman yksipuoliseksi paperiversioksi.
   
 3. Hakija allekirjoittaa tulostamansa tutkimushanke-esityksen paperiversion, jonka liitteeksi lisätään:

  a. käyttösuunnitelma (sähköisesti lähetetty versio tulostettuna paperille)

  b. erillinen tutkimussuunnitelma (pituus ei saa ylittää 6:tta sivua lähdeluettelo mukaan lukien), jonka on oltava fokusoitu. Suunnitelmassa on selvitettävä tutkimuksen luonne, hypoteesit, tutkimuskysymykset, aineisto ja metodit (tutkimuksesta riippuen sokkouttaminen, satunnaistaminen, rekistereihin ja kliinisiin aineistoihin perustuva tutkimus), kirjattava sisäänotto- ja poissulkukriteerit sekä perusteltava otoskoko ym. tilastolliset seikat sekä millä muuttujilla mitataan vaikutuksia, kuvattava annettavat hoidot ja valmisteet ja miten varmistetaan tutkimuksen turvallisuus, osallistumisen vapaaehtoisuus ja tietosuoja tutkittaville.

  c. hakijan ansioluettelo (pituus ei saa ylittää 6:tta sivua), joka sisältää:

  c.1.hakijan vertaisarvioiduissa lehdissä julkaistujen artikkelien lukumäärän (ei julkaisuluetteloa)

  c.2.hakijan ohjaamien väitöskirjojen tiedot vuosilta 2017 – 2021 (väittelijöiden nimet, ohjausvuodet) ja

  c.3. hakijan saaman muun tutkimusrahoituksen (muu kuin VTR) vuosilta 2018 –2021;

  d. suppea julkaisuluettelo, käsittäen ne hakijan omat julkaisut, jotka hakija on arvioinut merkittävimmiksi (enintään 15 julkaisua). Julkaisuista suppeaan luetteloon merkitään nimi, kaikki kirjoittajat, lehden nimi, vuosi, vol, sivut.

Kaikki paperit tulostetaan ja toimitetaan yksipuoleisena. Mitään dokumentteja ei nidota yhteen.

Allekirjoitetut hanke-esitysasiakirjat liitteineen toimitetaan organisaation johtajalle (paitsi Taysissa Tays Tutkimuspalveluihin, Finn-Medi 1, 1. krs.)

Mihin toimitetaan paperiset hanke-esitykset?

Sähköisen hanke-esityksen lisäksi kaikki hanke-esitykset liitteineen on toimitettava paperisena:

 • Taysin tutkijat/tutkimusryhmät 6.9.2021 klo 10.00 mennessä Tays Tutkimuspalveluihin, Finn-Medi 1, 1. krs. tai PL 2000, 33521 Tampere. Kuoreen merkintä "Tutkimusrahoitus",

 • Taysin ulkopuolisissa organisaatioissa tai PSHP:n osakeyhtiöissä toimivat tutkijat /tutkimusryhmät 6.9.2021 klo 10.00 mennessä sen asetuksen tarkoittaman erityisvastuualueella terveydenhuollon palveluja tuottavan organisaation kirjaamoon tai johtajalle, jonka kautta rahoitusta haetaan.

Miten ja mihin mennessä hakija-organisaatio hakee tutkimusrahoitusta?

Rahoituksen hakijoina voivat olla Taysin erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja (Terveydenhuoltolaki, 1326/2010 ja STM:n asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista, 1125/ 2013). Valtion tutkimusrahoitusta voivat siten hakea vain julkiset terveydenhuollon organisaatiot Taysin erityisvastuualueelta, joilta kultakin voi tulla Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle vain yksi organisaation johtajan allekirjoittama valtion tutkimusrahoitushakemus.

Tutkimusrahoitushakemuksen tekee organisaation johtaja alla olevalle erilliselle hakemuslomakkeelle. Johtaja liittää hakemukseen organisaationsa kautta valtion tutkimusrahoitusta hakevien tutkijoiden/tutkimusryhmien tutkimushanke-esitykset käyttösuunnitelmineen ja muine liitteineen.

Organisaation johtajan hakemuslomake

Organisaation johtaja toimittaa allekirjoitetun hakemuksen liitteineen Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle osoitteella: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tays Tutkimuspalvelut, PL 2000, 33521 Tampere. Kirjatun lähetyksen postileimana on oltava päiväys 8.9.2021 tai aikaisempi. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Organisaation hakemus ilman liitteitä toimitetaan myös PDF-tiedostona 8.9.2021 mennessä sähköpostiosoitteeseen VTR@pshp.fi

Miten tutkimushanke-esitykset arvioidaan?

Taysin erityisvastuualueen tiedetoimikunta toimii tutkimustoimikunnan valmistelutyöryhmänä ja arvioi kaikki tutkimustoimikunnalle toimitetut tutkijoiden/tutkimusryhmien hanke-esitykset. Tiedetoimikunta käyttää arviointia tehdessään erva-tutkimustoimikunnassa hyväksyttyjä arviointikriteereitä (tutustu alla olevan linkin kautta arviointiohjeeseen) ja käyttää tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Tiedetoimikunta tekee erityisvastuualueen erva-tutkimustoimikunnalle esityksen rahoitusten myöntämisestä. Erva-tutkimustoimikunta päättää rahoituksen myöntämisestä hakijaorganisaatioille ja hanke-esitysten tekijöille.

Arviointiohjeessa (pdf) on lueteltu tarkemmin arvioinnin kriteerit ja periaatteet.

Asetus 888/2019 (painoalueet)

Ansioluettelomalleja:

www.aka.fi/ansioluettelo 
www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENKin_ansioluettelomalli_2020.pdf

Linkki sähköiseen tutkimushanke-esitykseen ja käyttösuunnitelmaan:
(Linkki päivitetään tähän myöhemmin)
Sähköisen hakemuksen pystyy tekemään vain rahoituksen hakuaikana.

Milloin ja miten rahoituspäätökset ilmoitetaan?

Hakemukset ja hanke-esitykset käsitellään erva-tutkimustoimikunnan kokouksessa. Organisaatioiden hakemusten allekirjoittajille myöntöpäätökset ilmoitetaan sähköpostitse joulukuussa, kukin organisaatio vastaa oman alueensa hankkeiden avaamisesta ja tutkijoille ilmoittamisesta. Myöntöpäätökset ovat ehdollisia. Lopulliset myöntöjen rahamäärät vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitettua VTR:n kokonaismäärän alkuvuodesta 2022.

Keneltä saa lisätietoja?

Toimikuntasihteeri Aila Kätkä, puhelin 050 520 1855
Tutkimusjohtaja Tarja Laitinen, puhelin 050 534 6238
Suunnittelija Pirjo Heikkilä, puhelin 03 311 66105

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)pshp.fi.

Taysin erityisvastuualueelle tutkimusrahoitusta 114 tutkimushankkeelle vuodelle 2021

Myöntöpäätöksistä on tiedotettu rahoitusta saaneille.

Lue uutinen: Taysin erityisvastuualueelle tutkimusrahoitusta 114 tutkimushankkeelle

Terveyden-huollon palveluja tuottava organisaatio

Vuodelle 2021 haettu (€)

Vuodelle 2022 myön. (€)

Rahoitus myön. hakijoista (%)

Myönnön saaneiden lkm

Fimlab Laboratoriot Oy

643 367

288 734 91 10
Kanta-Hämeen keskussairaala, KHSHP

101 661

43 285 100 2
Seinäjoen keskussairaala, EPSHP 521 341 119 097 100 8
Tampereen yliopistollinen sairaala, PSHP, uudet 5 416 271 1 740 064 79 85
Tampereen yliopistollinen sairaala, PSHP, jatkorahoitukset 70 157 70 157 100 2
TAYS Sydänkeskus Oy 150 134 58 213 100 3
Tekonivelsairaala Coxa Oy 229 179 67 527 100 4
Yhteensä 7 132 110 2 387 077 84 114

Lisätiedot

Toimikuntasihteeri Aila Kätkä
Suunnittelija Pirjo Heikkilä
Tutkimusjohtaja Tarja Laitinen

Sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@pshp.fi