Julkaistu 6.10.2021

Yhteinen toimintamalli tukee pitkittyneiden koronaoireiden hoitoa Pirkanmaalla

Osalla COVID-19-infektion eli koronan sairastaneista jälkioireet jatkuvat hyvin pitkään. Niin sanottu "long covid" eli pitkittynyt COVID-19-oireisto on uusi asia myös terveydenhuollon ammattilaisille.  Pirkanmaalle on nyt koostettu toimintamalli, jota ammattilaiset voivat käyttää avohoidossa potilaan hoidon, tutkimuksen ja seurannan apuna.

Mallista saa tietoa myös erotusdiagnostisista tutkimuksista eli tutkimuksista, joiden avulla voidaan selvittää, onko kyseessä pitkittynyt COVID-19-oireisto vai jokin muu sairaus. Lisäksi malli antaa ohjeita, milloin potilas tulisi lähettää erikoissairaanhoitoon. Pitkittyneen oireiston oireet ovat hyvin monimuotoisia eikä niitä aina edellä vakava sairastuminen. Potilas itse voi kokea epämääräisen oirehdinnan hyvin raskaana, jolloin ammattilaisen tuki korostuu.

– Pitkittyneet oireet eivät välttämättä ole verrannollisia akuutin taudin vaikeusasteeseen tai kliinisiin löydöksiin, muistuttaa apulaisylilääkäri Kirsi Laasonen Taysin keuhkosairauksien vastuualueelta
– Oireistosta kärsivien potilaiden hoito ja seuranta vaatii pitkäjänteistä hoitosuhdetta ja potilaan kokonaisvaltaista tukea sekä kuntoutusta. Myös työhön palaaminen voi vaatia erityisjärjestelyjä.

Toimintamalli on suunnattu ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisille, mutta samalla se tarjoaa myös yleistä koostettua tietoa pitkittyneestä COVID-19-oireistosta ja esimerkiksi kuntoutusohjeita potilaiden ja läheisten käyttöön. Toimintamalli on julkaistu Taysin verkkosivuilla, ja se perustuu tämänhetkiseen tutkittuun tietoon.

Toimintamallista on järjestetty kuntien avohoidon työntekijöille etäkoulutus, ja mallia tehdään muutenkin aktiivisesti tunnetuksi terveydenhuollon työntekijöiden keskuudessa. Tarve saada tietoa ja ohjeita pitkittyneestä COVID-19-oireistosta oli kiireellinen, joten toimintamalli luotiin tiiviillä aikataululla toukokuusta alkaen. Moniammatilliseen työryhmään kuului jäseniä erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta ja työterveyshuollosta.

Mallin tekemiseen saatiin tukea niistä Taysin yksiköistä, joissa COVID-19-jälkioireita sairastavia hoidetaan tai jonne heitä voidaan lähettää. Myös Pirkanmaan kuntien terveyskeskusjohdolta pyydettiin lausuntoja toimintamallista. Kokonaisuutta koordinoi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö.

Pitkittyneen COVID-19-oireiston toimintamalli Taysin verkkosivuilla