Julkaistu 7.9.2020

Yliopistosairaalat ja julkiset osakeyhtiöt unohtuneet sote-lakiesityksestä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mukaan lausunnolla oleva sote-lakiesitys vaikeuttaisi sote-maakunnan itsenäistä mahdollisuutta päättää palveluiden tuottamistavoista. Lakiesitys sisältää merkittäviä rajoituksia monituottajamalliin, joka on jo vakiintunut toimintatapa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä on hyviä kokemuksia erikoissairaanhoidon palveluita tuottavista julkisesti omistetuista osakeyhtiöistä, kuten Coxasta ja Sydänsairaalasta. Sairaanhoitopiiri vaatii, että hyvien hoito- ja hoitoonpääsytulosten vuoksi sekä kustannusten hallitsemiseksi julkisomisteinen yhtiömuotoinen toiminta on jatkossakin turvattava. Lailla ei tulisi puuttua julkisen palvelun organisaatiomuotoon.

Maakunnan omistuksessa ja ohjauksessa olevat julkiset yhtiöt tulee rinnastaa maakunnan omaan tuotantoon eikä muuhun yksityiseen palvelutuotantoon kuten lakiesityksessä on tehty. Julkisesti omistetut sidosyksiköt ja markkinayhtiöt tulee erottaa toisistaan, sairaanhoitopiirin lausunnossa todetaan.

Lakiesitykseen sisältyy rajoitus, jonka mukaan sote-maakunnan yksikkö ei voisi perustaa toimipistettä toisen maakunnan alueelle. Maakuntarajat ylittävä toiminta tulee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mukaan edelleen sallia, koska palveluja voidaan rinnalla kuitenkin tarjota digitaalisesti rajoista välittämättä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli lausuntoa lakiesityksestä maanantaina.

Virkasuhteesta liian tiukka tulkinta

Lakiesitykseen sisältyvä tulkinta, jossa koko erikoissairaanhoidossa työskentelevän lääkärin toiminta rajoitettaisiin vain virkasuhteessa tapahtuvaksi, merkitsisi olennaisesti tiukennettua linjaa verrattuna aikaisempaan ratkaisukäytäntöön ja perustuslakivaliokunnan lausuntoihin. Lääkärin ammattiin liittyvien oikeuksien erottelu eri tavalla peruspalveluissa ja erikoissairaanhoidossa ei ole yhdenvertaista eikä tarkoituksenmukaista.

Sairaanhoitopiriin mielestä sote-maakunnan tulisi itsehallintonsa puitteissa itse määritellä, mitkä tehtävät hoidetaan työsuhteessa ja mitkä virkasuhteessa. Merkittävän julkisen vallan käytön määrittely on jo esimerkiksi perustuslakivaliokunnan lausuntojen perusteella vakiintunut. Virkasuhteen vaatimus estäisi käytännössä myös vuokralääkärien käytön palvelutoiminnassa, se olisi sallittua vain päivystystoiminnassa

Pykälää perustellaan erikoissairaanhoidon kustannuksilla. Kustannusten hallinta kuuluu maakunnan johtamiseen ja toiminnan ohjaukseen. Kustannuksia hallitaan myös tarkoituksenmukaisilla tuotannon järjestämistavoilla.

Yliopistosairaaloiden rooli unohtunut

Yliopistosairaalan rooli maakunnassa sekä tutkimuksen ja opetuksen rahoitus ovat unohtuneet nyt lausunnolla olevasta sote-lakiesityksestä. Huomiota on kiinnitetty vain HUSin asemaan. Kaikkien yliopistollisten sairaaloiden tehtävistä ja hallinnosta on säädettävä laissa yhtenäisesti. Laissa tulisi säätää muun muassa yliopiston osallistumisesta yliopistosairaalan hallintoon sekä sairaalan ja yliopiston yhteisestä henkilöstöstä, yhteisistä resursseista sekä yhteisyksiköistä.

Yliopistollisten tehtävien ylläpitämiseen liittyy lisäksi rahoitustarve, ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri edellyttää sen huomioimista täysimääräisesti joko tarvekriteereissä tai erillisrahoituksen avulla.