Eettiset periaatteet

Taysin Kirurgian koulutuskeskus on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja eettisesti korkeatasoinen huippuyksikkö. Noudatamme opetustoiminnassa korkeimpia eettisiä arvoja ja laatuvaatimuksia. Kunnioitamme vainajien ihmisarvoa ja oikeusturvaa. Opetustoiminta on luonteeltaan yleishyödyllistä eikä tavoittele taloudellista voittoa.

Koulutuskeskuksen toiminta on luvanvaraista. Luvat vainajien käytöstä opetustoimintaan on myöntänyt Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Myös valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta Etene on antanut toiminnasta myönteisen lausunnon.

Koulutuskeskuksen lääketieteellisestä ja eettisestä toiminnasta vastaa vastuulääkäri. Koulutuskeskuksen toiminnan ja palvelutuotannon, yhteistyömuotojen ja toiminnan tuottavuuden ohjaamiseksi ja seuraamiseksi on perustettu seurantaryhmä, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Koulutuskeskuksessa ei tehdä tuotekehittelyä eikä vielä markkinoille tulemattomien tuotteiden koekäyttöä. Yhteistyökumppanit voivat halutessaan hakea Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta erillistä lupaa vainajien tutkimuskäyttöön. Hakemuksen liitteenä tulee olla toimivaltaisen eettisen toimikunnan puoltava lausunto.

Koulutuskeskuksen lääketieteelliset tavoitteet

Koulutuskeskuksen lääketieteellisenä tavoitteena on parantaa kirurgista osaamista ja potilasturvallisuutta niin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella kuin kansallisesti ja kansainvälisestikin.

Huolimatta varsin kehittyneistä malleista ja simulaattoreista, tarve harjoitella lääketieteellisiä toimenpiteitä mahdollisimman realistisissa olosuhteissa säilyy jatkossakin. Iso osa leikkaustaidoista on ei-teknisiä ja liittyy tilannetajuun, kykyyn tehdä päätöksiä, johtajuuteen sekä kommunikaatioon ja tiimityöskentelytaitoihin. Näitä taitoja voidaan harjoitella vain leikkaussalissa tai sitä muistuttavissa olosuhteissa.

Myös potilaiden pre- ja perioperatiiviseen hoitoon osallistuvat muut ammattiryhmät tarvitsevat koulutusta. Hätätilanteissa tai komplikaation sattuessa koko tiimin toiminnan tulisi olla yhteensopivaa ja ennalta sovittua, koska aikaa tehtävien jakamiselle ei ole.

Tärkeä osa kirurgisessa koulutuksessa on kirurgisten implanttien tai laitteiden käytön harjoittelu vainajilla ennen toimenpiteiden suorittamista potilailla. Implantit saattavat olla ihmisessä kymmeniä vuosia, joten asennusvirheiden minimointi on ensiarvoisen tärkeää. Laitteiden käyttövirheet taas voivat johtaa ennalta arvaamattomiin ja hankalasti hoidettaviin komplikaatioihin.

Vainajien käyttö opetustoiminnassa

Opetustoiminnassa käytetään pääsääntöisesti oikeuslääketieteellisen tai lääketieteellisen kuolinsyyn selvittelyn läpikäyneitä vainajia.

Tietyissä poikkeustapauksissa opetustoimenpide voidaan suorittaa ennen ruumiinavausta. Tällöin koulutuksen järjestäjän täytyy edeltävästi antaa tarkka selvitys suunnitelluista toimenpiteistä oikeuslääkärille, joka arvioi ja hyväksyy opetustoimenpiteen.

Opetustoiminnassa käytetään vainajia vain, jos

  • tähän on perustellut lääketieteelliset syyt ja Valvira on myöntänyt opetustoimenpiteelle luvan
  • voidaan olettaa, ettei vainaja eläessään olisi vastustanut ruumiinsa käyttämistä opetustarkoituksessa
  • vainajan ulkonäkö ei opetustoimenpiteessä olennaisesti muutu
  • opetus ei vaaranna kuolemansyyn selvittämistä eikä elin- ja kudossiirtotoimintaa
  • opetus ei viivästytä vainajan luovuttamista omaisille hautaamista tai tuhkaamista varten.

Vainajia käsitellään heidän ihmisarvoaan ja oikeusturvaansa kunnioittaen. Vainajan valmistelusta huolehtii koulutuskeskuksen ammattihenkilöstö. Opetussalissa vainajaa käsitellään kuin potilasta leikkaussalissa. Vainaja peitellään kuten leikkaussalissa ja opetustilanteessa tehdään vain ennalta sovitut toimenpiteet. Kaikki tehdyt haavat suljetaan siististi ja asianmukaisesti. Jos toimenpiteestä tallennetaan kuvamateriaalia, vainaja ei ole siitä tunnistettavissa.

Opetustoiminta ei viivästytä vainajan hautaamista. Läheisille annetaan tarkat tiedot aikatauluista, jotka liittyvät vainajan luovutukseen heille.

Koulutettavat allekirjoittavat sitoumuksen, jolla he vakuuttavat noudattavansa Kirurgian koulutuskeskuksen sääntöjä.

Ruumiin testamenttaaminen

Kirurgian koulutuskeskukselle ei voi eikä tarvitse testamentata ruumistaan kuoleman jälkeen. Riittää, että tämä tahto on kirjattu potilastietoihin, hoitotestamenttiin tai Omakantaan. Siitä on hyvä kertoa myös läheisille.

Ruumiinsa voi testamentata Tampereen yliopistolle lääketieteen yksikön opetukseen. Tällöin sitä käytetään lääketieteen opiskelijoiden anatomian opetuksessa.