Lääkärien jatkokoulutus

Erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkäriopiskelijat ovat Tampereen yliopistossa täydennysopiskelijoita.

Erikoislääkärikoulutuksen pituus on viisi tai kuusi vuotta koulutusohjelmasta riippuen. Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön opinto-opas sisältää erikoislääkärin tutkinnon koulutusohjelmat sekä koulutusta koskevat pysyväismääräykset.

Lisätietoja koulutuksesta saa koulutusohjelmien vastuuhenkilöiltä, kouluttajilta ja ohjaajilta sekä koulutuspäälliköltä.

Vastuuhenkilö

Koulutuspäällikkö Sari Orhanen
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Tampereen yliopisto
Puhelin: 050 437 2657 
Sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@tuni.fi

Lääkärien jatkokoulutus terveyskeskuksissa

Perusterveydenhuollon yksikkö tukee terveyskeskuksissa järjestettävää lääkärien ammatillista jatkokoulutusta ja perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta.

Lääkärien jatkokoulutuksen tukeminen kohdistuu terveyskeskuksissa tapahtuvan

  • yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen
  • yleislääketieteen erityiskoulutuksen ja
  • eri erikoisalojen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjakson ohjaustoimintaan ja toimipaikkakoulutukseen.

Tavoitteena on, että erityisvastuualueen terveyskeskukset toimivat korkeatasoisina koulutusterveyskeskuksina, jotka täyttävät yliopiston asettamat laatukriteerit.

Perusterveydenhuollon yksikkö kehittää yhdessä terveyskeskusten kanssa toimipaikkakoulutusta, jota tuetaan erityisesti moniammatilliseen suuntaan uusien toimintatapojen aikaansaamiseksi. Koulutukseen tuotetaan sisältöjä muun muassa hoitoketjuyhteistyöllä. Potilaiden hyvään hoitoon liittyvää koulutus- ja kehittämistoimintaa tehdään yhteistyössä terveyskeskusten kanssa.

Taysin erityisvastuualueen sairaanhoitopiireihin on nimetty vuodesta 2007 alkaen aluekouluttajat, jotka koordinoivat ja kehittävät perusterveydenhuollossa järjestettävää lääkärikoulutusta ja rakentavat alueensa erityispiirteet huomioon ottavaa toimipaikkakoulutusjärjestelmää. Heillä on työpareina asiantuntijahoitajat.

Taysin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien terveyskeskuksissa toimii yleislääketieteen erityiskoulutuksessa ja erikoistumisvaiheessa olevien tukena koulutettuja ohjaajalääkäreitä, joiden avuksi on laadittu materiaali- ja linkkipankki. Sieltä löytyvät muun muassa ohjaustyössä tarvittavat lomakkeet, tietoa tutkintovaatimuksista, hyödyllisiä työkaluja ohjauksen avuksi sekä linkkejä yhteistyötahoihin.

Perusterveydenhuollon yksikön virat yleislääketieteeseen erikoistuville

Perusterveydenhuollon yksiköllä on kaksi vakanssia yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen muiden kliinisten erikoisalojen palveluiden suorittamiseen. Virat täytetään vuoden alusta alkaen kolmen kuukauden jaksoissa koko kalenterivuoden ajalle- Hakuaika virkoihin on edellisen vuoden syksyllä lokakuussa. Kelpoisuusehtona näihin virkoihin on laillistetun lääkärin tutkinto ja opinto-oikeus yleislääketieteen erikoislääkärikoulutukseen.

Palvelu suoritetaan hakijan toivomusten perusteella Taysin sairaaloiden eri erikoisaloilla niin, että koulutus muodostaa mielekkään kokonaisuuden yleislääketieteen erikoislääkärin opintosuunnitelmassa. Yleislääketieteeseen erikoistuvan tehtäviin kuuluu päivystysvelvollisuus ensiapu Acutassa tai Tays Valkeakosken päivystyksessä.

Valintaan vaikuttavat erikoistumiskoulutuksen vaihe sekä erikoissairaanhoidon palvelujen tarve. Koulutusvirat ovat ensisijaisesti Tampereen yliopistoon ilmoittautuneille, mutta näiden hakijoiden puuttuessa voidaan valita myös muuhun yliopistoon ilmoittautunut.

Vastuuhenkilö

Ylilääkäri Sari Mäkinen