Puhe- ja kielihäiriöiset lapset

Taysissa lasten puhe- ja kielihäiriöitä tutkii ja kuntoutusta suunnittelee foniatrian poliklinikan lasten kuntoutustyöryhmä. Huomion kohteena ovat erityisesti puhuminen ja kielelliset valmiudet, mutta tukitoimenpiteiden suunnittelu edellyttää myös muiden kehityksellisten valmiuksien arviointia.

Potilaat tulevat useimmiten terveyskeskuslääkärin tai neuvolalääkärin lähettäminä tai muista erikoissairaanhoidon yksiköistä. Lähetekriteerinä on vaikea-asteinen puheen ja/tai kielen kehityksen ongelma.

Tutkimusten keskeinen tarkoitus on mahdollisimman hyvin turvata lapsen hyvinvointia ja toimintakyvyn kehittymistä. Tutkimusten ja hoidon päätyttyä seuranta siirtyy useimmiten lastenneuvolaan tai kouluterveydenhuoltoon.

Tutkimukset

Kun lapsesta on tullut lääkärin lähete Taysin foniatrian poliklinikalle, hänet kutsutaan vanhempineen erikoislääkärin, puheterapeutin ja/ tai psykologin vastaanotolle. Vastaanottokäynti kestää useimmiten noin tunnin.

Käynneillä arvioidaan lapsen neurologista kehitystä ja erilaisten toimintakykyyn ja osallistumiseen vaikuttavien valmiuksien kehittymistä. Valmiuksia kartoitetaan leikin ja testitehtävien avulla. Vanhempien mukanaolo vastaanotolla on tarpeen ainakin osalla käynneistä. Niin lapsen vanhempien kuin päivähoidon ja koulun havainnot ovat tärkeä osa arviointia.

Kuntoutussuunnitelma

Tutkimusjakson päätteeksi pidetään yleensä kuntoutusneuvottelu, jossa keskustellaan havainnoista ja tutkimustuloksista. Niiden sekä lapsen ja perheen ajankohtaisten tarpeiden perusteella tehdään useimmiten vuoden kestävä kuntoutussuunnitelma.

Sosiaalityöntekijä tapaa lapsen vanhemmat ensimmäisen tutkimusjakson jälkeen ja tarvittaessa myöhemminkin. Tapaaminen liittyy kuntoutuksen käynnistymiseen, kuntoutusetuuksiin ja mahdollisen muun tuen tarpeen kartoittamiseen.

Kuntoutusohjaajalta voi pyytää neuvoja, tukea ja ohjausta lapsen kuntoutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Kuntoutusohjaajaa voi tavata foniatrian poliklinikalla, kotona, päivähoitopaikassa tai koulussa. Vanhemmat voivat ottaa kuntoutusohjaajaan yhteyttä puhelimitse.

Toimintaterapeutti arvioi leikkitaitoja, motorisia valmiuksia ja oman toiminnan ohjailua.

Yhteistyö muiden lapsia hoitavien yksiköiden kanssa

Lastentautien ja lastenneurologian yksiköissä tutkitaan lapsia, joilla epäillään tai on todettu laaja-alainen kehitysviive. Työryhmään kuuluu myös puheterapeutti, joka kartoittaa leikin ja testitehtävien avulla sekä vanhempia haastattelemalla lapsen puheen ja kielen kehittymistä ja niitä edeltäviä valmiuksia. Työryhmän tutkimusten ja havaintojen perusteella tehdään kuntoutussuunnitelma.

Ensitietokurssit

Foniatrian poliklinikka järjestää kaksi kertaa vuodessa vanhemmille kaksipäiväisen ensitietokurssin lasten kielellisistä vaikeuksista. Lisäksi järjestämme iltapäivän mittaisia peruskursseja puhetta tukevien menetelmien käytöstä (Kaikki keinot käyttöön -kurssi).