Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021 - 2024 (pdf) on strateginen alueellinen asiakirja, joka antaa suuntaviivat alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteille ja niiden toimeenpanolle. Se on järjestyksessä kolmas alueellinen hyvinvointikertomus Pirkanmaalla ja keskeinen osa Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen suunnitelman (2011) toimeenpanoa.

Asiakirjan kertomusosa kuvaa Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen 2017 - 2020 toimeenpanoa. Suunnitelmaosa sisältää tilannekuvan perusteella valtuustokaudelle 2021 - 2024 esitetyt alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaation painopisteet, niiden tavoitteet ja toimeenpanosuunnitelman.

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021 - 2024 on valmisteltu yhdessä kuntien, erikoissairaanhoidon ja muiden pirkanmaalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoiden kanssa. Asiakirjan valmistelussa on huomioitu valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus esimerkiksi väestön hyvinvointia ja terveyttä kuvaavien tunnuslukujen valinnassa sekä painopisteiden tavoitteiden asetannassa ja toimeenpanosuunnitelmassa. Toimeenpanosuunnitelmassa on paljon yhdyspintoja Pirkanmaan sote-uudistuksen (PirSOTE) toiminnallisten muutosten kehittämiseen ja toimeenpanoon. Asiakirja uudistetaan hyvinvointialueiden käynnistyttyä.

Kunnat laativat myös jatkossa omat lakisääteiset hyvinvointikertomuksensa ja -suunnitelmansa. Kunnat voivat hyödyntää alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman aineistoa poikkitoiminnallisessa työssään kuntalaistensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa kunnan esittelemään valtuustolleen vähintään kerran valtuustokaudessa laajan hyvinvointikertomuksen, joka sisältää

 • katsauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä
 • arvioinnin päättyvällä valtuustokaudella toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta ja hyvinvointipolitiikasta
 • suunnitelman alkavalle valtuustokaudelle kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.

Lakiluonnoksessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi (1.9.2016) uudet maakunnat velvoitetaan laatimaan yhdessä kuntien kanssa alueelliset hyvinvointikertomukset. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017–2020 uudistetaan uusien maakuntien toiminnan käynnistyttyä.

Pirkanmaan kunnat voivat hyödyntää alueellisen hyvinvointikertomuksen aineistoa poikkitoiminnallisessa työssään kuntalaistensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa kunnan esittelemään valtuustolle vähintään kerran valtuustokaudessa laajan hyvinvointikertomuksen, joka sisältää

 • katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin
 • suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä
 • arvioinnin toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta ja hyvinvointipolitiikasta.

Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021 - 2024:n perustana oleva tilannekuva on muodostettu tarkastelemalla Pirkanmaan alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaation kattavien 24 kunnan ja PSHP:n alueen väestön hyvinvointitietoja vuosilta 2009 - 2019 ja vertaamalla niitä koko maan tilanteeseen. Tunnusluvut on ryhmitelty 11:n teeman mukaisesti ja ikäryhmittäin. Lisäksi tarkastelussa on huomioitu em. kuntien lakisääteisten laajojen hyvinvointikertomusten painopisteet valtuustokaudelle 2017 - 2020.

Tilannekuvan perusteella moni asia väestön hyvinvointi ja terveyserojen kaventamiseksi on menossa hyvään suuntaan. Haasteita tulee myös jatkossa aiheuttamaan merkittävät kuntakohtaiset erot. Suuri osa haasteista edellyttää jatkossa hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyötä. Yksi esimerkki on 2 - 6-vuotiaiden lasten ylipaino, jonka kehityssuunnan kääntäminen laskuun vaatii yhteistyötä sekä kunnan eri toimijoiden että kunnan ja hyvinvointialueen kesken. Pikkulasten ylipaino ennustaa merkittäviä hyvinvointi- ja terveysriskejä nuoruus- ja aikuisiälle.

Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021 - 2024:n painopisteiden valinta perustuu tilannekuvan perustana käytettyyn tietosisältöön ja siitä koostettuihin ilmiöihin. Työstämisessä on huomioitu myös PirSOTE:n toiminnallisten muutosten aiheet. Painopisteet on alueellisen tason osalta hyväksytty PSHP:n hallituksen nimeämässä Terveyden edistämisen neuvottelukunnassa, ja erikoissairaanhoidon osalta PSHP:n  toimialuejohtajatasoisessa erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen ohjausryhmässä.

Pirkanmaan alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaation painopisteet vuosille 2021–2024 ovat:

 1. Elintavoilla fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia
 2. Osallisuus ja vaikuttaminen
 3. Turvallinen elinympäristö
 4. Vaikuttavat palvelut

Painopisteiden ja niiden tavoitteiden toimeenpanosuunnitelma on asiakirjassa esitelty kolmena taulukkona:

 • Alueellisen tason toimenpiteet ja toteutumisen arviointi
 • Erikoissairaanhoidossa tapahtuva toimeenpano ja toteutumisen arviointi
 • Ehdotukset ja esimerkkejä kunnissa tapahtuvaksi toimeenpanoksi ja toteutumisen arviointimenettelyksi

Asiakirjan työstämisessä on käytetty apuna Kuntaliiton sähköinen hyvinvointikertomus -työkalua. Asiakirjan hyväksymisen jälkeen se julkaistaan myös Hyvinvointikertomus.fi -sivustolla 

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen strategian sisältönä sitouttaa koko organisaation. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma-asiakirjan tärkein merkitys on kohdentaa käytettävissä olevat resurssit väestön hyvinvointitietojen mukaan.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan 3.5.2021 hyväksynyt Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 2021 - 2024, ja se on saatettu tiedoksi sairaanhoitopiirin valtuustolle 24.5.2021.

Vastuuhenkilö

Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen