Suun terveydenhuollon tiimit

Ruokakasvatus

Ruokakasvatus on osa suun terveydenhuollon terveydenedistämistyötä.

Keinoina hyödynnettävissä: Eri kohderyhmien terveydenedistämiskampanjat yhdessä sidosryhmien kanssa, materiaalit ja näyttelyt, määräaikaistarkastukset ja yksilölliset vastaanottokäynnit, päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosvierailut sekä ryhmäneuvolat, perhevalmennus ja ensimmäistä lasta odottavien perheiden maksuton suunhoidon neuvontakäynti.

Toteutumisen arviointi: Yhteenveto keinojen toteutuksesta raportoidaan vuosittain osana suun terveydenhuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Tunnistaminen

Suun terveydenhuollon vastaanotoilla arvioidaan suun ja hampaiston terveydentilanne sekä mahdolliset ravitsemuskäyttäytymisen haasteet erityisesti suunterveyden näkökulmasta. Suun terveydenhuolto pyrkii yhdessä muiden toimijoiden kanssa edistämään lasten ja nuorten terveyttä tukevaa ravitsemusympäristöä tunnistamalla siihen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi on sovittu käytännöt, miten ohjataan ravitsemusterapeutille, esimerkiksi anestesiassa hoidettavat erittäin huonohampaiset lapset tai huonosta ravitsemuskäyttäytymisestä johtuvat hampaiden eroosiomuutokset (happamat ruoat ja juomat) tai muut esille tulleet syömisen pulmat.

Keinoina hyödynnettävissä: Esitietokyselyt, haastattelut, kliininen tutkimus ja riskiluokitus.

Toteutumisen arviointi: Ruokailutottumusten yhtenäisen rakenteisen kirjaamisen kehittäminen ja seuranta. Raportointi osana suun terveydenhuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa. Yhteenveto mittareista ja luokituksesta raportoidaan vuosittain osana suun terveydenhuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Ravitsemusohjaus

Ravitsemuskäyttäytymisen kartoitus ja ravitsemusohjaus ovat aina osa suun terveydenhuollon vastaanotolla tehtävää omahoidon vahvistamista ja terveyden edistämistä. Pirkanmaalla sovitaan yhteiset käytännöt, miten tarvittaessa asiakkaat ohjataan suun terveydenhuollosta ravitsemusterapeutille vaativampaa yksilöllistä ravitsemusohjausta ja -hoitoa varten.

Toteutumisen arviointi: Suun terveydenhuollossa annetun ravitsemusohjauksen yhtenäisen rakenteisen kirjaamisen kehittäminen ja seuranta.

Resursointi

Työntekijöillä on riittävä ravitsemusosaaminen. Organisaatiossa on riittävät resurssit ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja arviointiin. Suun terveydenhuollossa on käytettävissä ravitsemusterapeutin konsultaatiot ja tuki ravitsemusohjaukselle sekä yhteisesti sovitut käytännöt ja toimintatavat. Suun terveydenhuollon edustaja osallistuu varhaiskasvatuksen ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen ja seurantaan sekä alueellisten hoito- ja palveluketjujen suunnitteluun ja toteutukseen.

Keinoina hyödynnettävissä: Täydennyskoulutus, ravitsemusterapiapalvelut ohjauksessa ja koulutuksessa, suun terveydenhuollon edustaja työryhmissä ja moniammatillisissa toimintamalleissa.

Toteutumisen arviointi: Yhteenveto henkilöstön ravitsemuskoulutuksesta raportoidaan osana suun terveydenhuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Vaikuttaminen ja viestintä

Suun terveydenhuolto toteuttaa organisaatiossa sovittua suun terveyden edistämistä ja viestintää vastaanotoilla sekä sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille ja toimijoille. Suun terveydenhuolto yhdessä muiden toimijoiden kanssa edistää lasten ja nuorten terveyttä tukevaa ravitsemusympäristöä. Suunterveys ja suun terveydenhuolto tulee huomioida alueellisissa hoito- ja palveluketjuissa.

Toteutumisen arviointi: Yhteenveto viestinnästä raportoidaan vuosittain osana suun terveydenhuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Seuranta ja arviointi

Pirkanmaalla on sovittu hoidon, seurannan ja arvioinnin yhtenäiset suun terveydenhuollon kirjaamiskäytännöt, joita noudatetaan. Tarvittavat toimenpiteet ja muutokset tehdään tilastotietojen ja toimintakertomuksen perusteella.

Toteutumisen arviointi: Tervehampaiset (DMF-indeksi), reikiintyminen (DMF-indeksi), ikenien terveys, (CPI- ja BOP-indeksit), kiilteen kunto (eroosiodiagnoosit), kouluterveyskysely soveltuvin osin. Jatkohoitoon ohjaaminen muille ammattilaisille SPAT-koodeilla. Suun terveydenhuollossa annetun ravitsemusohjauksen yhtenäisen rakenteisen kirjaamisen kehittäminen ja seuranta. Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana suun terveydenhuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Käytännön työkaluja, suosituksia, ohjeita ja oppaita

Puhtaat hampaat-sivusto. Helsingin yliopisto

Terve suu. Duodecim 2019, terveyskirjasto.fi/ sisältö/ tervesuu

Käypä hoito -suositukset. Duodecim 2020

Karies (hallinta).

Ravinto ja suunterveys. Suomen Hammaslääkäriliitto. Hammaslaakariliitto.fi.

Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta - ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin. VRN, Opetushallitus ja THL. 2019.

Ravinto ja suun terveys.

Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositus. VRN, Opetushallitus ja THL. 2018.

Suun terveyden huomioiminen varhaiskasvatuksessa.

Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset. VRN. 2014.

Koko väestöä koskevat ravitsemussuositukset.

Juomilla on väliä – harkitse, mitä juot. VRN.

Juomasuositus.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011). Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto. Asetuksen (380/2009, uusi numero 338/2011 ) perustelut ja soveltamisohjeet. STM. 2009.

Perusteluja asetuksen säännöksille ja ohjeita niiden soveltamiseen.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)

Laki hyvinvointialueesta (611/2021)

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)