Työterveyshuollon tiimit

Ruokakasvatus

Ravitsemus ja elintavat ovat osa työhyvinvoinnin ja samalla perheen hyvinvoinnin tukemista.

Keinoina hyödynnettävissä: Motivoiva keskustelutyöterveystarkastuksissa ja vastaanotoilla, digitaaliset omahoitopalvelut, kampanjat ja teemaviikot (esim. Sydänviikko), info- tai omahoitopisteet, ryhmäohjaus. Työpaikkatarkastukset ja yhteistyö työnantajan sekä työpaikkaruokailusta vastaavien kanssa (työpaikkaruokailu, mahdollisuus ruokatauon pitämiseen).

Toteutumisen arviointi: Tyypin 2 diabetesriskissä olevien lapsiperheen aikuisten kirjaamista ohjeistetaan erikseen. Käynnit tilastoidaan diagnooseilla/käyntisyillä, OAB-/SPAT-koodeilla ja jatkohoito SPAT-koodeilla. Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana työterveyshuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään työnantajan, kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Tunnistaminen

Ylipainoon, ruoka- ja syömispulmiin ja puutteelliseen ravitsemukseen liittyvät tunnusmerkit tunnistetaan varhain ja ryhdytään etsimään niihin ratkaisua yhteistyössä asiakkaan ja muiden ammattilaisten kanssa.

Keinoina hyödynnettävissä: Motivoiva keskustelu työterveystarkastuksissa ja vastaanotoilla, esitieto- ja työhyvinvointikyselyt. Käynnit tilastoidaan diagnooseilla/ käyntisyillä, OAB-/SPAT-koodeilla ja jatkohoito SPAT-koodeilla.

Toteutumisen arviointi: Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana työterveyshuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään työnantajan, kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Ravitsemusohjaus

Työterveystarkastuksessa ja vastaanotoilla tarjotaan yksilöllistä ravitsemusohjausta ja -hoitoa. Ohjataan tarvittaessa ravitsemusterapeutille ja/tai erityistason ohjaukseen.

Keinoina hyödynnettävissä: Motivoiva keskustelu vastaanottokäynneillä. Käynnit tilastoidaan diagnooseilla/käyntisyillä, OAB-/SPAT-koodeilla ja jatkohoito SPAT-koodeilla.

Toteutumisen arviointi: Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana työterveyshuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään työnantajan, kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Resursointi

Työterveyshuollon työntekijöillä on ravitsemusosaamista. Työterveyshuollossa on riittävät resurssit ravitsemusohjaus- ja -terapiapalveluihin ja ne on sisällytetty työterveyshuollon kanssa tehtäviin sopimuksiin. Asiakkaalla on mahdollisuus varata aika ravitsemusohjaukseen omatoimisesti.

Keinoina hyödynnettävissä: Osaamisen kartoitus ja henkilökunnan täydennyskoulutus ravitsemuksesta ja motivoivasta keskustelusta sekä digitaalisten omahoitopalveluiden tarjoamisesta asiakkaalle. Ravitsemusterapiapalvelut ohjauksessa ja koulutuksessa.

Toteutumisen arviointi: Yhteenveto henkilöstön ravitsemuskoulutuksesta ja resurssit raportoidaan vuosittain osana työterveyshuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään työnantajan, kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Vaikuttaminen ja viestintä

Työterveyshuolto toimii yhteistyössä työntekijöiden, työnantajan ja työpaikkaruokailun järjestäjän kanssa ravitsemusterveyden edistämiseksi. Asiakkaille ja yhteistyötahoille välitetään tietoa terveellisestä ravitsemuksesta ja luotettavista ravitsemustiedon lähteistä.

Keinoina hyödynnettävissä: Digitaalisten omahoitopalveluiden väestöviestintä ja
-markkinointi, info- tai omahoitopisteet, joissa on esillä ajankohtaista ravitsemustietoutta. Alueen ja kuntien sekä työnantajan internetsivut/some-kanavat, kampanjat ja muu viestintä, esim. Sydänviikko.

Toteutumisen arviointi: Toteutunut toiminta raportoidaan vuosittain osana työterveyshuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään työnantajan, kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Seuranta ja arviointi

Pirkanmaalla on sovittu yhtenäiset ravitsemusohjauksen ja -hoidon sekä seurannan ja arvioinnin kirjaamiskäytännöt.

Keinoina hyödynnettävissä: STM:n ja THL:n antamat kansalliset ohjeet rakenteisesta kirjaamisesta ja tilastoinnista sekä PirSOTE-uudistus.

Toteutumisen arviointi: Käynneillä hoidon syy diagnooseilla/käyntisyillä. OAB- ja SPAT-koodien avulla raportoidaan annetun ohjauksen sisältöä, määrää ja jatkohoitoa. Tyypin 2 diabetesriskissä olevien lapsiperheen aikuisten kirjaamista ohjeistetaan erikseen. Toteutunut toiminta raportoidaan vuosittain osana työterveyshuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään työnantajan, kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Käytännön työkaluja, suosituksia, ohjeita ja oppaita

OTA-ohjauskartta. Sydänliitto.

Aineisto motivoivaan elintapaohjaukseen. Aineisto sisältää ohjauskuvia, testilomakkeita, muutossuunnitelmalomakkeita ja oppaita.

Mars matkalle! – terveyttä työpaikoille -suositukset. Työterveyslaitos.

Ravitsemus-vinkkilista.

Diabetesliitto

Syömisestä ja ruokavaliosta yms. diabeetikoille.

Sydänliitto

Sydänterveyttä edistävä ravitsemus, mm. Sydän ja ruoka -suositus.

Sydan.fi

Sydänliiton terveyden ja hyvinvoinnin verkkopalvelu. Ruoasta ja ravitsemuksesta, pysyvästä painonhallinnasta sekä reseptejä.

Terveyskyla.fi, Kuntoutumistalo.fi> Palvelut > Tietoa Kuntoutumistalosta > Omahoito-ohjelmat > Syötkö sopivasti?

Tutustu ruokavaliotottumuksiisi -omahoito-ohjelman avulla voi arvioida ruokavalion vahvuudet ja kehittämistarpeet.

Terveyskyla.fi, Painonhallintatalo.fi

Virtuaalinen palvelu terveellisen laihduttamisen ja painonhallinnan tueksi. Tietoa lihavuuden hoidosta ja painonhallinnasta.

StopDia Työkalupakki

Keinoja työympäristön muokkaamiseen sellaiseksi, että työntekijän on vaivattomampaa tehdä hyvinvointiaan tukevia valintoja työaikana.

RTY:n syömishäiriöihin liittyvät materiaalit

Kohti syömisen iloa -ruokapyramidi, Syömishäiriö ruokapöydässä – vinkkejä ruokailun tueksi

RTY:n ruokavaliolehtiset

Ruokavalioneuvonnan tueksi turvallista, ajanmukaista tietoa ja käytännönläheisiä ohjeita.

Potilaan omahoidon tukeminen. Duodecim. 2009.

Keinoja ammattilaiselle tukemaan potilaan omahoitoa.

Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset. VRN. 2014.

Koko väestöä koskevat ravitsemussuositukset.

Juomilla on väliä – harkitse, mitä juot. VRN. 2008.

Juomasuositus.

Käypä hoito -suositukset. Duodecim.

Lihavuus (aikuiset), Syömishäiriöt, Raskausdiabetes.

Pirkanmaan alueelliset palvelu- ja hoitoketjut, tays.fi/ohjeet/hoitoketjut, Terveysportti/lääkärin tietokannat

Tulehdukselliset suolistosairaudet (IBD), Laihuushäiriö, Aikuisten tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja hoito, Insuliininpuutosdiabetes, Kohonnut verenpaine.

Aikuispotilaan vajaaravitsemusriskin seulonta ja ravitsemustilan arviointi. Lääkärilehti. 2019.

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma DEHKO 2000–2010. Loppuraportti. Diabetes.fi

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisystä ja hoidosta.

Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapaohjauksen ja omahoidon tuen menetelmissä epäterveellisen ravitsemuksen ja vähäisen liikkumisen aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi. Palveluvalikoimaneuvoston suositus. 2020.

Painopiste preventioon. Konsensuslausuma tarttumattomien sairauksien ehkäisystä. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia. 2017.

Keinoja tarttumattomien sairauksien ehkäisyyn perustuvan WHO:n toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. VRN. 2010. Uusi suositus 2022–2023 taitteessa.

Moniammatillinen ravitsemushoidon toteuttamismalli.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)

Laki hyvinvointialueesta (611/2021)

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)