Pyörätuolilla kulkeva mies ja kävelevä nainen ulkoilevat.

Kuntoutusohjaus

Taysin kuntoutusohjaajat ohjaavat ja neuvovat asiakasta ja hänen läheisiään sairastumiseen tai vammautumiseen liittyvissä kuntoutus- ja palvelujärjestelmän kysymyksissä. Lähtökohtana on aina ihmisen toimintakyky hänen omassa elinympäristössään.

Kuntoutusohjaajan asiantuntemusta tarvitaan erityisesti silloin, kun on kyseessä vastavammautunut tai -sairastunut tai vaikeavammainen henkilö, sekä tilanteissa, joissa sairaus tai vamma aiheuttaa ongelmia toiminta- tai työkykyyn.

Erikoissairaanhoidon kuntoutusohjaus

Erikoissairaanhoidon kuntoutusohjausta tarvitaan esimerkiksi aistivammoissa, kommunikaatio-ongelmissa, kognitiivisissa ja neurologisissa erityiskysymyksissä, harvinaisissa sairauksissa sekä tilanteissa, joissa tarvitaan moniammatillista ja monialaista asiantuntemusta.

Sairauksia ja tilanteita, joissa asiakas voi hyötyä kuntoutusohjauksesta, ovat muun muassa

 • aivovamma, aivoverenkiertohäiriö, ALS, epilepsia, MS-tauti, Parkinsonin tauti, selkäydinvamma
 • harvinaiset sairaudet
 • allergia, hengityssairaudet, ihotaudit
 • kehitysvamma
 • kuulo-näkövamma, kuulovamma, näkövamma
 • reuma, syöpätaudit ja sydänsairaudet
 • monisairas
 • ammatillinen kuntoutusohjaus.

Kuntoutusohjauksen lapsiasiakkaiden sairauksia ja tilanteita ovat esimerkiksi

 • elinsiirto
 • kehitysvammat, kuulovammat, kielelliset erityisvaikeudet, neurologiset sairaudet tai vammat, näkövammat
 • pitkäaikaissairaudet, kuten astma, allergia, diabetes, reuma ja ihotauti
 • lastenpsykiatrinen hoito
 • veri- ja syöpätaudit ja sydänsairaudet.

Kun asiakkaan tai hänen perheensä tilanne vaatii monitahoista koordinointia ja yhteyshenkilöä, kuntoutusohjaaja voi toimia sairastuneen tai vammaisen henkilön yhdyshenkilönä sairaalan ja kodin, työpaikan, koulun, päivähoidon sekä muiden hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien tahojen ja viranomaisten välillä. Kuntoutusohjaajat järjestävät myös ensitietotilaisuuksia eri sairaus- ja vammaryhmille.

Kuntoutusohjaaja

 • Selvittää asiakkaan tilannetta sairaalassa ja hänen omassa elinympäristössään, kuten kodissa, koulussa, päiväkodissa ja työpaikalla.
 • Arvioi kuntoutustarvetta ja muuta palvelujen tarvetta.
 • Kertoo sairauteen tai vammaan liittyvistä erityispiirteistä, kuntoutuspalveluista ja tukimuodoista.
 • Ohjaa palvelujen ja tukimuotojen hakemisessa.
 • Osallistuu kuntoutuksen suunnitteluun ja seurantaan sekä auttaa kuntoutumista edistävien ratkaisujen löytämisessä.
 • Tekee tarvittaessa lausuntoja esimerkiksi vammaispalvelulain mukaisia palveluja haettaessa.
 • Tiedottaa, koordinoi ja kouluttaa kuntoutuksen yhteistyöverkostoa alansa kysymyksissä.

Asiakas tai hänen läheisensä voi ottaa yhteyttä kuntoutusohjaajaan. Yhteydenottaja voi olla myös terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä. Lähetettä ei tarvita. Yhteydenotto tapahtuu puhelimitse. Katso kuntoutusohjaajien yhteystiedot.

Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta.

Taysin erityisosaaminen

Taysin kuntoutusohjaajat ovat kehittäneet valtakunnallisesti ICF-sovellutuksia (WHO:n kansainvälinen toimintakykyluokitus), kuten palvelutarpeen arviointia kuntoutujan elinympäristössä.

Taysissa on erityisosaamista muun muassa seuraavien sairaus- ja vammaryhmien kuntoutusohjauksessa: aivoverenkiertohäiriöt, selkäydinvammat, aivovammat, kehitysvammat sekä lasten kielellisten vaikeuksien kommunikaatiokuntoutus.

Vastuuhenkilöt

Kuntoutuspäällikkö Eija Väärälä