Kuntoutustutkimus

Kuntoutustutkimuksessa selvitetään asiakkaan työ- ja toimintakyky ja siihen vaikuttava terveydentila sekä otetaan huomioon yksilölliset vahvuudet ja se elinympäristö, missä asiakas elää. Sairauksien varsinainen toteaminen, diagnosointi ja hoito sen sijaan tapahtuvat perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa.

Kuntoutustutkimus voidaan tehdä ammatillisena kuntoutustutkimuksena, jossa selvitetään kuntoutujan mahdollisuuksia suoriutua työelämässä, tai lääkinnällisenä kuntoutustutkimuksena, joka tuottaa kuntoutussuunnitelman.

Kuntoutustutkimus Taysissa

Kuntoutustutkimukset tehdään poliklinikalla, jossa arvioidaan asiakkaan sairauksien ja vammojen vaikutusta työ- ja toimintakykyyn sekä selvitetään kuntoutusmahdollisuuksia.

Kuntoutustutkimuksia tehdään työikäisille ja työelämän kynnyksellä oleville nuorille, joilla on työ- ja toimintakykyä alentavia sairauksia, vikoja tai vammoja. Tavoitteena voi olla työelämässä pysyminen, työelämään paluu, koulutukseen tai työelämään johtavan polun suunnittelu, arjessa pärjäämisen parantaminen tai työkyvyttömyyden tai osatyökykyisyyden arvioiminen.

Asiakas kutsutaan kuntoutustutkimuspoliklinikalle lääkärin, sosiaalityöntekijän, psykologin tai kuntoutusohjaajan vastaanotolle. Tutkimusjärjestys suunnitellaan lähetteen perusteella. Usein tutkimus alkaa sosiaalityöntekijän puhelimitse tekemällä alkuhaastattelulla. Vastaanotot voivat olla myös työpari- tai työryhmävastaanottoja.

Joskus tarvitaan myös fysioterapeutin, toimintaterapeutin tai apuvälineasiantuntijan arvioita. Tarvittaessa järjestämme kuntoutussuunnitelmaneuvottelun, johon voi asiasta riippuen osallistua myös omaisia, tukihenkilöitä, työterveyshuollon tai perusterveydenhuollon, työvoimatoimiston tai Kelan edustajia.

Kuntoutussuunnitelma

Kuntoutustutkimuksen tuloksena syntyy kuntoutussuunnitelma, jossa otetaan kantaa lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen tarpeisiin. Etsimme ammatillista kuntoutusta järjestävien tahojen, kuten Kela, työeläkelaitokset tai työvoimahallinto, vastuulla olevia vaihtoehtoja ja ohjaamme niihin hakeutumisessa sosiaalityön ja kuntoutusohjauksen keinoin sekä verkostoyhteistyön avulla. Laadimme tarvittavat lausunnot, kuten Kelan ja työeläkelaitosten tarvitsemat B2-lausunnot tai työvoimahallinnolle tarkoitetut vapaamuotoiset lausunnot.

Kuntoutussuunnitelman käytännön toteutus eli kuntoutuspalvelujen järjestäminen tapahtuu terveydenhuollon omissa laitoksissa ja yksiköissä, omana toimintana tai ostopalveluna, tai Kelalle tehtyihin esityksiin perustuen myös Kelan käyttämissä palvelulaitoksissa.

Kuntoutussuunnitelman toteutuminen edellyttää kuntoutujan omaa sitoutumista sekä jatkoseurantaa. Suunnitelmassa sovitaan seurannasta vastaava taho, tavallisimmin työterveyslääkäri tai omalääkäri. Joskus myös kuntoutustutkimuspoliklinikan kuntoutusohjaajan tai sosiaalityöntekijä voi jatkaa seurantaa jonkin aikaa.

Kuntoutuksen vastuuyksikön kuntoutustutkimuspoliklinikan sähköiset palvelut

Kuntoutuksen vastuuyksikössä on käytössä sähköinen hoitokeskustelu. Hoitokeskustelu on sähköinen palvelu sinun ja Taysin ammattilaisten välillä. Voit ottaa yhteyttä silloin kun sinulle sopii. Pyrimme vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Saat koodin palveluun kuntoutustutkimuspoliklinikalta. 

Kuntoutuksen vastuuyksikössä on käytössä OmaTaysin etävastaanottomahdollisuus VideoVisit. Sähköiseen OmaTaysiin kirjaudutaan joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Etävastaanoton järjestämisen sujuvoittamiseksi kaikkien potilaiden kannattaa kirjautua OmaTaysiin osoitteessa www.omatays.fi ja päivittää yhteystietonsa ajan tasalle. Myös sähköisen asioinnin luvan voi antaa OmaTays-palvelussa.

Vastuuhenkilöt

Vs kuntoutusylilääkäri Virpi Heikkinen
Kuntoutuspäällikkö Eija Väärälä