Toimivallan siirrot

Sairaanhoitopiirin hallintosäännössä on kuvattu johtavien viranhaltijoiden tehtävät ja päätösvalta (§:t 12-13, 15 ja 17-18):

Toimielin ja viranhaltija voi siirtää hallintosäännössä määrättyä päätösvaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Se, jolle toimivaltaa on siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

Sairaanhoitopiirin hallitus

Toimivaltuuksien tarkentaminen talouden ja rahoituksen prosessissa (23.11.2015 § 187)

 • Talousjohtaja päättää kuntayhtymän sijoitustoiminnasta ja tilinkäyttövaltuutuksien myöntämisestä; hyväksyy ja allekirjoittaa tehtäviinsä kuuluvat sopimukset, ilmoitukset ja muut asiakirjat sekä määrittää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen operatiiviset tehtävät ja vastuut alaisilleen viran- ja toimenhaltijoille.
 • Laskentapäällikkö päättää muista kuntayhtymän operatiivisen rahatoimen hoitamiseen liittyvistä tehtävistä sekä hyväksyy ja allekirjoittaa tehtäviinsä kuuluvat sopimukset, ilmoitukset ja muut asiakirjat.

Arkistotoimen vastuuhenkilöt ja heidän tehtävänsä (21.3.2016 § 51)

 • Arkistopäällikkö on arkistolain (831/1994) 9 §:ssä mainittu arkistotointa ja arkistonmuodostusta johtava ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista huolehtiva toimihenkilö, sekä kehittää, ohjaa ja yhteensovittaa sairaanhoitopiirin asiakirjahallintoa ja arkistotoimen hoitoa, vastaa kuntayhtymän keskusarkiston ja kirjaamon toiminnasta sekä keskusarkiston säilytys-, hoito- ja käyttöpalvelutehtävistä.
 • Hallintojohtaja hyväksyy sairaanhoitopiirissä laaditut yleisiä hallinnollisia asioita koskevat asiakirjahallinnon ja arkistonhoidon ohjeet.
 • Johtajaylilääkäri hyväksyy potilaan hoitoa ja potilastietoja sisältäviä asiakirjoja koskevat asiakirjahallinnon ja arkistonhoidon ohjeet.

Lahjoitusten hallinnointi (21.11.2016 § 183)

 • Talousjohtaja tai hänen määräämänsä edustaa sairaanhoitopiiriä enintään 100 000 euron lahjoitusten vastaanottamisessa ja muissa lahjoituksiin liittyvissä toimenpiteissä sekä luovuttaa lahjoitukset Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiölle.

Uuden hallintosäännön mukaiset toimintatavat (29.5.2017 § 96)

 • Hallintojohtajan lisäksi hallintosihteeri voi allekirjoittaa hallituksen pöytäkirjanotteen sekä todistaa oikeaksi hallituksen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset.

Toimivallan delegointi henkilöstöasioissa (19.11.2018 § 150)

 • Sairaanhoitopiirin johtaja päättää toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta.
 • HR-johtaja päättää hallituksen päätösvaltaan kuuluvien nimikkeiden muuttamisesta.

Ratkaisuvalta/sairaanhoitopiirin johtajaa koskevat henkilöstöhallinnolliset asiat (7.10.2019 § 145)

 • Hallituksen puheenjohtajalla toimivalta ratkaista sairaanhoitopiirin johtajaa koskevat KVTES:n mukaiset henkilöstöasiat, mutta palkantarkistuksesta ja muusta mahdollisesta palkitsemisesta päättää kuitenkin hallitus.
 • Hallitukselle tuodaan tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajaa koskevat KVTES:n mukaiset henkilöstöpäätökset

Toimivallan siirtäminen toimialue- ja palvelukeskuksen johtajan varahenkilön nimeämisessä (20.4.2020 §51)

 • Sairaanhoitopiirin johtaja päättää toimialue- ja palvelukeskuksen johtajan varahenkilön nimeämisestä.

Toimivallan siirtäminen rahoitussopimuksien (mm. Kuntarahoitus) ja niihin liittyviin toimenpiteisiin sekä asiakirjoihin (27.4.2020 §58)

 • Talousjohtaja valtuutetaan päättämään rahoitussopimuksista ja niihin liittyvistä asiakirjoista valtuuston päättämissä rajoissa.

Toimivallan siirtäminen Nordea kuntatodistusohjelman ja niihin liittyviin toimenpiteisiin sekä asiakirjoihin (27.4.2020 § 61)

 • Talousjohtaja valtuutetaan  hyväksymään ja allekirjoittamaan ohjelman avaamiseen ja käyttöön liittyvät asiakirjat sekä nostamaan ohjelmasta lyhytaikaista lainaa enintään 25 miljoonaa euroa.

Toimivallan siirtäminen OP kuntatodistusohjelman ja niihin liittyviin toimenpiteisiin sekä asiakirjoihin (27.4.2020 § 62)

 • Talousjohtaja valtuutetaan hyväksymään ja allekirjoittamaan ohjelman laajentamiseen ja käyttöön liittyvät asiakirjat sekä nostamaan lyhytaikaista lainaa kuntatodistusohjelmasta enintään 30 miljoonaa euroa.

Toimivallan siirtäminen viranomaisten asiakirjojen osalta ja henkilöstöruokailun hinnoista päättämisestä (23.11.2020 § 155) 

 • Johtajaylilääkärille asiakirjan antamista koskevan viranomaisen ratkaisuvallan potilastietojen osalta ja hallintojohtajalle muiden hallinnollisten asiakirjojen osalta.
 • Ruokapalveluiden palvelupäällikölle henkilöstöruokailun hinnoista päättäminen

Sairaanhoitopiirin johtaja

Päätösvallan siirtäminen tutkimustoimintaan liittyvien sopimusten ja hankkeiden osalta (4.4.2019 § 61)

 • Johtajaylilääkäri hyväksyy sopimukset erityisen merkittävien tutkimushankkeiden osalta.

Toimivallan siirto/Rakentamiseen ja kiinteistöjen huoltoon ja kunnossapitoon liittyvän irtaimen omaisuuden sekä maa-aineksen myynti/Petri Laurikka(8.9.2015 § 174)

 • Kiinteistöjohtaja päättää 8.9.2015 alkaen sairaanhoitopiirin rakentamiseen ja kiinteistöjen huoltoon ja kunnossapitoon liittyvän irtaimen omaisuuden sekä maa-aineksen myynnistä, jota ei voida käyttää valmiustarkoituksiin ja jolla ei ole museoarvoa.

Toimivallan siirto / Sopimusten hyväksyminen oman alueen osalta 1.2.2014 lukien (17.2.2014 § 42)

 • Toimi- ja palvelualueen tai palvelukeskuksen johtaja hyväksyy (pl. hankintoihin liittyvät) vastuualueensa sopimuksia.

Toimivallan siirto / Hallinnollisen ohjauksen siirtäminen Yhtymähallinnon prosessinomistajille (25.11.2014 § 238)

 • Prosessin johtajat antavat hallinnolliset ohjekirjeet ja toimintaohjeet.

Päätösvallan siirto / sopimusten hyväksyminen oman alueen osalta / tarkennus vuonna 2014 tehtyyn päätökseen (24.5.2019 § 92)

 • Se taho, jolle on siirretty toimivalta päättää pääsopimuksista, hyväksyy ja allekirjoittaa myös pääsopimukseen liittyvän tietosuojasopimuksen ja salassapito- ja turvallisuussopimuksen.

Toimivallan siirto / Käytöstä poistettava irtaimisto (26.11.2014 § 239)

 • Materiaalipalvelujen vastuualuejohtaja päättää 1.12.2014 alkaen sairaalan käytöstä poistetun sellaisen tavaran myynnistä, jota ei voida käyttää valmiustarkoituksiin ja jolla ei ole museoarvoa.

Sairaanhoitopiirin puhevallan käyttäminen rikosepäilyissä (26.8.2021 § 92)

 • Sairaanhoitopiirin johtaja valtuuttaa turvallisuuspäällikön
  • tekemään ilmoituksen poliisille sairaanhoitopiirin henkilöstöön työtehtävissään kohdistuvista pahoinpitelyistä ja sairaanhoitopiirin omaisuuteen kohdistuvista sekä muista rikosepäilyistä, joissa sairaanhoitopiiri on asianomistaja sekä
  • esittämään korvaus- ja rangaistusvaatimukset sekä asian selvittelykulut edellä mainituissa tilanteissa.
  • päättämään sovittelun aloittamisesta, edustamaan sairaanhoitopiiriä sovittelumenettelyssä ja tekemään sairaanhoitopiiriä sitovan ratkaisun
    
 • Sairaanhoitopiirin johtaja valtuuttaa yleishallinnon lakimiehen
  • käyttämään sairaanhoitopiirin puhevaltaa tuomioistuimen suullisessa ja kirjallisessa käsittelyssä sekä esittämään oikeudenkäyntikuluvaatimukset.
    
 • Lisäksi turvallisuuspäällikkö ja yleishallinnon lakimies harkitsevat yhdessä merkittäviä korvausvaatimuksia ennen vaatimusten esittämistä tai sovittelua
 • Sairaanhoitopiirin toiminnan tai talouden kannalta merkittävissä rikosepäilyissä turvallisuuspäällikkö on velvollinen informoimaan sairaanhoitopiirin johtajaa ja hallintojohtajaa ennen rikosilmoituksen tekemistä
 • muu sairaanhoitopiirin viranhaltija voi edustaa sairaanhoitopiiriä rikosasioissa vain sairaanhoitopiirin johtajan antaman valtakirjan nojalla.

Tällä päätöksellä kumotaan sairaanhoitopiirin johtaja aikaisempi päätös (22.9.2017 § 212).

Johtoryhmän kehittämishankkeet 2018 (18.10.2017 § 238)

 • Kehittämishankkeiden toimivallan siirtäminen hankkeiden omistajille.

Johtoryhmän kehittämishankkeet 2019 (12.11.2018 § 198)

 • Kehittämishankkeiden toimivallan siirtäminen hankkeiden omistajille.

Toimivallan siirto/Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtoryhmän kehittämishankkeet vuonna 2019/Jatkopäätös ja liite(20.11.2018 § 205)

 • Kehittämishankkeiden toimivallan siirtäminen hankkeiden omistajille.

Uudistamisohjelman kehittämishankkeet 2019 (22.11.2018 § 209)

 • Kehittämishankkeen toimivallan siirtäminen hankkeen omistajalle.

Virtuaalisairaala-hanke 2019 (28.11.2018 § 227)

 • Kehittämishankkeen toimivallan siirtäminen hankkeen omistajalle.

UNA-kehittäminen hankkeet 2019 (28.11.2018 § 228)

 • Kehittämishankkeen toimivallan siirtäminen hankkeen omistajalle.

Hankintoja koskevat jatkodelegoinnit 1.1.2019 alkaen (29.11.2018 § 229)

Toimivallan siirto/yleishallinnon vastuualuejohtajan tehtävien osittainen siirtäminen (18.1.2021 § 9)

 • Yleishallinnon vastuualueen siirtyminen tiimimalliin.
  • Tiimin vetäjät päättävät henkilöstöhallinnon muuhun ratkaisvaltaan kuuluvistaa asioista päätöksen mukaisesti.
  • Tiimin vetäjien vastuut liitteessä.
 • Hallintojohtaja päättää palkkiosta, jotka maksetaan konsultaatiotehtävistä organisaation ulkopuolisille ja pienhankinnoista.
 • Sairaanhoitopiirin johtajan sihteerille seurantavastuu johtoryhmän jäsenten ja toimialuejohtajien päätöksistä.

Talousjohtaja

Pitkäaikaisessa hoidossa olevien potilaiden maksujen määrääminen (24.2.2017 § 3)

 • Talous- ja laskentapalveluiden toimistopäällikkö päättää pitkäaikaisessa hoidossa olevilta potilailta perittävien maksujen määräämisestä, maksun vapauttamisesta tai lykkäämisestä hallituksen vahvistamien perusteiden ja ohjeiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 11:§n soveltaminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (19.4.2010 § 50)

 • Talousjohtaja päättää asiakkaan maksuvapautus- tai maksun alennuspyynnöistä. 

Luovutettavista asiakirjoista ja muista tietopyynnöistä perittävät korvaukset (23.11.2020  § 150)

Hallintojohtaja

Hallintojohtajan toimivallan siirto, potilashoidolliset vahingonkorvaukset (1.12.2020 § 62)

 • Toimialuejohtaja päättää sairaalan varoista maksettavista vahingonkorvauksista, jotka koskevat sairaalasta johtuvasta syystä peruutettua käyntiä ja potilashoidon yhteydessä potilaalle virheellisesti tilattua kuljetusta esim. taksimatkat.

Hallintojohtajan toimivallan siirto, vahingonkorvaukset toimialuejohtajille (19.8.2021 § 20)

 • Toimialuejohtaja päättää myös muista vahingonkorvausasioista 5 000 euroon saakka, pl.  kiinteistön ylläpitäjän vastuulle kuuluvat vahingot sekä työntekijälle tapahtuneet esinevahingot.

Hallintoylilääkäri

Hinnaston ja välisuoritehinnaston hyväksyminen vuodelle 2021 (30.11.2020 § 162)

 • Hallintoylilääkäri päättää vähäisistä muutoksista palvelutuotteistukseen ja hinnastoon.