Vastuullisuutta asiakasta varten

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri haluaa olla vastuullisuuden edelläkävijä terveydenhuollon toimijoiden joukossa. Vastuullinen toiminta on avointa ja eettistä.

 • Hoitomme perustuu yhteistyöhön potilaan ja läheisten kanssa.
 • Tarjoamme ympäri vuorokauden hoitoa, joka pohjautuu tutkittuun tietoon ja jatkuvaan arviointiin.
 • Koulutamme tulevaisuuden terveydenhuollon osaajat. Arvostamme jokaista työntekijäämme ja sitoudumme terveellisiin ja turvallisiin työoloihin.
 • Käytämme harkiten luonnon ja yhteiskunnan voimavaroja ja osallistumme aktiivisesti terveydenhuollon uudistamiseen.

Vastuullisuudella tarkoitamme vastuuta sairaanhoitopiirin päätösten ja palvelujen vaikutuksista yhteiskuntaan ja ympäristöön. Vastuullisuus on yksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eettisistä periaatteista. Muut eettiset periaatteemme ovat hyvä hoito, ihmisen kunnioittaminen ja osaamisen arvostaminen.

Olemme tehneet myös ensimmäisenä sairaanhoitopiirinä yhteiskuntasitoumuksen vastuullisuudesta, lue lisää Sitoumus2050

Sairaanhoitopiirin vastuullisuustyöryhmän puheenjohtaja on hallintoylihoitaja Mattila Elina.

Olemme huippu vertaistemme joukossa

Lupauksemme: Hyvin johdettu ja kasvava palveluntuottaja

 • Uudistamme aktiivisesti terveydenhuoltoa ja nousemme suunnannäyttäjäksi.
 • Luomme toimintamallin, jossa yhteiskunnalla on varaa jatkossakin tuottaa laadukasta erikoissairaanhoitoa
 • Olemme erikoissairaanhoidon halutuin yhteistyökumppani, mutta myös arvostettu ”toisin tekijä”.
 • Henkilöstömme on potilasta ja asiakasta varten.
 • Haluamme, että jokainen työntekijämme ymmärtää työnsä merkityksen asemastaan riippumatta.
 • Varautumalla häiriöihin takaamme toimintamme jatkuvuuden.

Saavutuksemme

Olemme jo usean vuoden ajan olleet Suomen tuottavin yliopistosairaala (THL:n vertailu). Hyvästä tuloksesta olemme palkinneet vuosittain myös henkilökuntaamme ja palauttaneet ylijäämää omistajakunnillemme.

Olemme haluttu kumppani kansainvälisesti ja kotimaassa. Olemme solmineet yhteistyösopimukset sekä Karoliiniseen sairaalaan Tukholmaan että Pietarin kaupungin kanssa. Meillä on sopimukset yhteistyöstä Rochen ja MSD:n kanssa ja yhteistyö tukee muun muassa uusien lääkkeiden kehittämistä syöpäpotilaille.

Meihin kohdistuu kiinnostusta muun muassa lasten lääketutkimuksen alueella ja meillä toimii Suomen ensimmäinen ja ainoa varhaisen vaiheen lääketutkimuskeskus lastentaudeissa (PeeTu).

Yhtiöittämällä osan erikoissairaanhoidosta olemme voineet nopeuttaa potilaiden hoitoon pääsyä ja tuottaa palveluja joustavasti ja edullisesti. Tähtäämme kaikessa Taysin toiminnassa jonottomuuteen.

Haluamme tuottaa asiakkaillemme hyvän palvelukokemuksen. Palvelukokemuksen toteutumista seurataan säännöllisten asiakaskyselyjen avulla. Asiakkaistamme yli 90 % on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Kehitämme toimintaamme myös vapaamuotoisten palautteiden perusteella.

Valinnanvapaudesta viestimällä olemme lisänneet väestön tietoisuutta oikeudestaan valita erikoissairaanhoidon hoitopaikka. Olemme verkkosivun valinnanvapaus.fi ja palveluneuvontapuhelimen kautta viestineet lain tulkinnasta ymmärrettävällä tavalla. Monet potilaat ovat saaneet tietoa lain tulkinnasta juuri heidän tilanteensa kohdalla. Kun potilaat itse valitsevat hoitopaikakseen Taysin, se motivoi myös henkilökuntaa palvelemaan potilasta ja läheisiä mahdollisimman hyvin, jotta olisimme myös uudelleen valinnan kohde.

Harjoittelemme häiriötilanteita säännöllisesti. Ainoastaan harjoittelemalla todentuntuisia tilanteita voi oppia soveltamaan poikkeusolojen ohjeita ja menettelytapoja.

Toimenpiteemme vastuullisuuden edistämiseksi

 • Palveluitamme on digitalisoitu etäkonsultaatioilla ja olemme ottaneet käyttöön omatays.fi-palvelun potilaan sähköisen asioinnin helpottamiseksi. Olemme myös mukana yliopistosairaaloiden yhteisessä terveyskyla.fi:ssä.
 • Tuottavuutta kehitetään niin, että Tays on jatkossakin tuottavin yliopistosairaala.
 • Vakaa talous mahdollistaa toiminnan ja tilojen kehittämisen pitkäjänteisesti.
 • Lisäämme osaamistamme verkostoitumalla ja kumppanuuksilla.
 • Palkitsemme henkilöstöä tavoitteiden saavuttamisesta.
 • Varautumalla häiriöihin varmistamme toimintamme jatkuvuutta.

Asiakas tulee kuulluksi, nähdyksi ja autetuksi

Lupauksemme: Arvostava palvelu ja turvallinen hoito

 • Hoidamme potilasta ja asiakasta sujuvasti ja turvallisesti joka päivä vuorokauden ympäri.
 • Taysin sairaaloista saa tutkitusti vaikuttavaa hoitoa.
 • Kehitämme palveluita yhdessä potilaan ja asiakkaan sekä läheisten kanssa.

Saavutuksemme

Yhdeksän kymmenestä pitää hoitoa hyvänä tai erittäin hyvänä sekä suosittelisi Taysia hoitopaikaksi myös läheisilleen. Palvelukokemusmittari on vakiintunut jatkuvaan käyttöön. Palvelukokemuksesta ja hoidon saatavuudesta on ajantasaista tietoa julkisilla verkkosivuilla. Kerromme vuosittaisessa asiakkuuskertomuksessa, miten olemme onnistuneet potilasasiakkaidemme näkökulmasta.

Käytämme näyttöön perustuvia hoitomenetelmiä. Olemme luopuneet sellaisista vakiintuneistakin hoitomenetelmistä, joiden ei ole osoitettu olevan potilaalle hyödyllisiä. Palvelumuotoilu- ja Lean-menetelmät ovat vakiintuneet osaksi palvelujen kehittämistä. Asiakasraateja ja potilasfoorumeja on käytössä useilla toimialueilla.

Toimenpiteemme vastuullisuuden edistämiseksi

 • Parannamme lääkehoidon turvallisuutta muun muassa sähköisen lääkekaapin avulla ja lääkehoidon käytäntöjä yhtenäistämällä.
 • Lisäämme henkilökunnan palveluosaamista uusien oppimisympäristöjen ja -menetelmien, kuten verkkokoulutuksen, myötä.
 • Yhtenäistämme toimintatapojamme muun muassa kirjaamisessa ja hoitopalautteissa Omakantaan.
 • Asiakkaat ovat mukana toimintamme kehittämisessä, esimerkkeinä uuden pääaulan Kohtaamispaikka, yhteistyö potilas-, kansalais- ja vammaisjärjestöjen kanssa, asiakasraadit, spontaani palautejärjestelmä. 
 • Kehitämme potilaan sähköistä palvelupolkua ja asiointia (OmaTays, Terveyskylä jne.).

Tutkimuksen ja kouluttautumisen tulokset näkyvät 

Lupauksemme: Palveluiden perustana korkeatasoinen tutkimus, koulutus ja kehittäminen 

 • Huolehdimme terveydenhuollon ammattilaisten opetuksesta ja koulutuksesta.
 • Teemme yhteistyötä yliopiston ja muiden oppilaitosten kanssa tutkimuksen, opetuksen ja koulutuksen saralla.
 • Kun tutkimus ja käytäntö yhdistyvät samassa paikassa, hoidon laatu ja potilasturvallisuus paranevat.

Saavutuksemme

Olemme lisänneet tutkimuksen ja sen vaatiman infrastruktuurin rahoitusta kuntien tuella samaan aikaan kun valtion tutkimusrahoitus on vähentynyt. Taysin tukisäätiön tuella rahoitamme henkilökunnan tutkimus- ja koulutustoimintaa. Tukisäätiö tukee tutkimustyötä lahjoitusvaroin.

Taitokeskus toimii sairaalan, yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteisenä opetuskeskuksena. Eri ammattilaiset voivat harjoitella terveydenhuollon työtä tiimeinä jo opiskeluvaiheessa.

Kirurgian koulutuskeskus on pohjoismaisittain ainutlaatuinen oppimisympäristö, jossa harjoitellaan toimenpiteitä vainajien avulla. Vuosittain useita kotimaisia ja ulkomaisia ammattilaisryhmiä käy koulutuskeskuksessa kehittämässä taitojaan.

Teemme yhteistyötä Karoliinisen sairaalan ja Pietarin kaupungin kanssa molemminpuolisen osaamisen kehittämiseksi.

Olemme pitkään olleet mukana Hope-vaihto-ohjelmassa, jossa terveydenhuollon ammattilaiset voivat tutustua eri maiden organisaatioiden toimintaan.

Toimenpiteemme vastuullisuuden edistämiseksi

 • Osapäiväinen tutkimustyö mahdollistetaan nykyistä laajemmin.
 • Tutkimus- ja kehittämispalveluja tuotetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa.
 • Kehitämme Taitokeskuksen ja Kirurgian koulutuskeskuksen palveluita, jotta ammattilaiset olisivat yhä valmiimpia hoitamaan vaativia sairauksia.

Hyvän hoidon takaajana hyvinvoiva henkilöstö

Lupauksemme: Hyvinvoiva työyhteisö

Arvostamme osaamista. Työntekijämme kokevat työnsä mielekkääksi ja
palkitsevaksi. Kohtelemme toisiamme kunnioittaen ja viestimme asiallisesti.
Pidämme yllä terveellisiä ja turvallisia työoloja.

 • Laadukas toiminta perustuu osaamisen ylläpitämiseen, työssä kehittymiseen sekä hyvinvoivaan henkilöstöön.
 • Taysin henkilökunnan asiantuntemuksen vuoksi potilaat hakeutuvat meille hoitoon eri puolilta Suomea.
 • Johdamme ja toteutamme työhyvinvointia ”Sujuva arki” -teemalla. Se tarkoittaa hyvinvoinnin tukemista ja vahvistamista siellä, missä työ tehdään.
 • Toimimme työssä tasa-arvo-ohjelmamme mukaisesti.
 • Sujuvaa arkea tukevat työhyvinvointia, työkykyä, työturvallisuutta ja keskinäistä kohtelua ohjaavat menettelytapaohjeet.
 • Mittaamme säännöllisesti työhyvinvointia ja teemme toimenpiteitä tulosten perusteella.
 • Panostamme täydennyskoulutukseen ja näyttöön perustuvaan tietoon. Järjestämme paljon omaa koulutusta sekä osallistumme valtakunnallisiin ja kansainvälisiin koulutuksiin.

Toimenpiteemme vastuullisuuden edistämiseksi

 • Jokainen työntekijä perehdytetään turvallisuuteen ja työsuojeluun.
 • Työntekijät tekevät sitä työtä, jonka hallitsevat.
 • Työntekijät voivat kehittyä koko työuransa ajan.
 • Työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.
 • Tuemme tutkimuksen tekemistä osana yliopistosairaalan toimintaa.
 • Noudatamme tasa-arvo-ohjelmaa ja aktiivisen tukemisen mallia.
 • Väkivaltaa ja epäasiallista kohtelua ei hyväksytä missään muodossa.
 • Työympäristön ongelmiin puututaan välittömästi.
 • Teemme tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.
 • Huomioimme työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet työn suunnittelussa.
 • Kehitämme työturvallisuutta yhdessä palveluntuottajien kanssa.

Potilaan hoito pohjautuu kestävään kehitykseen

Lupauksemme: Kestävää kehitystä ympäristön hyväksi

 • Ympäristön terveyden ja puhtauden edistäminen on tärkeä tehtävä, jossa olemme edelläkävijöiden joukossa. 
 • Otamme huomioon ympäristönäkökohdat suunnitelmissa, päätöksissä ja jokapäiväisessä työssä. 
 • Pienennämme hiilijalanjälkeämme.

Saavutuksemme

Energiankäyttö hiilidioksidipäästötöntä

Tays Keskussairaala on ensimmäinen iso sairaala Suomessa, joka on saanut kiinteistön energiankäyttönsä CO2-päästöttömäksi. Vuonna 2010 Tays Keskussairaalan energiakäytöstä aiheutui vuosittain lähes 13 000 tonnin hiilidioksidipäästöt. Sairaalaa on viilennetty useamman vuoden kaukojäähdytyksellä, jossa ensisijainen jäähdytysenergian lähde on Näsijärven syvänne. Lämmittämiseen käytetty kaukolämpö tuotetaan päästöttömästi, pääosin paikallisten metsien hakkuutähteistä.

Kierrätys huomioitu uusissa työvaatteissa

Vuoden 2020 alusta lähtien vaiheittain käyttöön otettavat henkilökunnan työvaatteet kierrätetään pitkän elinkaarensa päätteeksi uudelleen raaka-aineeksi sen sijaan, että ne hävitettäisiin polttamalla. Kun materiaali ei enää kelpaa tekstiilikäyttöön, siitä voidaan valmistaa komposiittia, josta puolestaan tehdään esimerkiksi puutarhakalusteita.

Uusissa lääkärintakeissa on käytetty puuvillan sijasta puuperäistä selluloosamuuntokuitu Lyocellia. Takit valmistetaan suljetussa kierrossa, mikä tarkoittaa sitä, että valmistuksessa käytetyt kemikaalit otetaan talteen ja käytetään uudelleen. Takissa on aiempaa lyhyemmät hihat hygieenisyyssyistä. Uutena mallistoon tulleen teepaidan neulos on tehty PET-muovipulloista, ja materiaali voidaan kierrättää uudelleen kuiduksi.

Lue tiedote uusista työvaatteista

Emme haaskaa ruokaa biojätteeseen

Järjestelmällisen toiminnan ansiosta Tays Keskussairaalan biojätemäärä on viime vuosien aikana vähentynyt yli kolmanneksen. Se tarkoittaa, että biojätteeseen päätyy vuodessa 100 000 kilogrammaa ruokaa vähemmän kuin ennen.

Kehitämme keinoja juuri oikean ruokamäärän valmistamiseksi päivittäin keittiöillämme. Koska arvioinnissa ei voi aina onnistua täydellisesti, olemme ryhtyneet myymään ylitsejääneen ruoan henkilöstölle.

Säästämme toimistopaperia viisi  miljoonaa arkkia

Sisäinen kampanjointi muistuttaa meitä siitä, että tarvitsemme paperitulosteita vain harvoin. Kampanjan avulla olemme muuttaneet tulostamiskäytäntöjämme. Kymmenessä vuodessa on kuluttamamme A4-kokoisen paperin määrä tippunut kolmasosan: 19 880 000 arkista 13 040 500:een eli noin seitsemän miljoonaa arkkia vuodessa. Työntekijää kohden laskettuna arkkeja kului vuonna 2009 kaikkiaan 2 574 kappaletta ja vuonna 2019 enää 1 408 kpl eli 45 prosenttia vähemmän.

Olemme edenneet monta askelta tiellämme kohti sähköisiä palveluita ja paperitonta sairaalaa. Lähes kaikkien henkilöstöasioiden käsittely tapahtuu sähköisesti. Olemme siirtyneet sähköiseen potilaskertomukseen ja ensisijainen potilaskertomustiedon jakelupaikka potilaille on Omakanta. Sähköinen OmaTays-palvelu palvelee yhä useampaa asiakasta muun muassa esitietolomakkeiden ja suostumusten täytössä ja yhteydenotoissa.

Lisäksi:

 • Materiaalitehokkuuden parantamiseksi osastoillamme on käytössä hoitotarvikkeiden hyllytyspalvelu, jolla estetään varastoihin vanhenevien tuotteiden syntyminen.
 • Veden säästämiseksi olemme asentaneet lähes tuhat uutta poresuutinta vesihanoihin.
 • Sairaanhoitopiiri on käyttänyt päästötöntä sähköä vuoden 2014 alusta alkaen.
 • Lue lisää onnistumisistamme.

Toimenpiteemme vastuullisuuden edistämiseksi

 • Vähennetään oman auton käyttöä työmatkaliikenteessä ja edistetään työmatkapyöräilyä. Otetaan käyttöön sähköpyörien latauspisteet työpaikalla.
 • Hankinnoissa edellytetään tarjoajilta vastuullista ja eettistä yritystoimintaa, joka ulottuu läpi toimitusketjun
 • Jätteiden syntymistä ja haitallisuutta vähennetään uusilla ratkaisuilla
 • Rakennusten suunnittelussa huomioidaan elinkaarinäkökulma
 • Rakennusten energian käyttöä ja olosuhdevalvontaa tehostetaan
 • Verkostoidutaan aktiivisesti lisäten terveydenhuoltoalan ympäristötietoisuutta ja hankkien muilta sektoreilta uusia toimintamalleja