Tays Syöpäkeskuksen kliiniset tutkimukset

Yhteystiedot: FONK(at)pshp.fi 
(Korvaa (at) käyttämällä @-merkkiä.) 

Kliiniset tutkimukset -avoinna = Tutkimus on avoinna uusille potilaille / Open for inclusion
Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita = Tutkimukseen ei oteta uusia potilaita / Closed for inclusion

Syöpä

Tutkimus

Akuutti leukemia (AML) Kliiniset tutkimukset -avoinna

CPKC412A2408: Rimpiläinen

Avoin, vaiheen 3b monikeskustutkimus, jossa arvioidaan midostauriinin turvallisuutta ja tehokkuutta hiljattain todetun akuutin myelooisen leukemian hoidossa vähintään 18-vuotiailla tutkittavilla, joiden sairauteen liittyy FLT-3-geenin mutaatio ja jotka soveltuvat saamaan tavanomaista solunsalpaajahoitoa.

Akuutti leukemia (AML)

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

SGI-110-04 /ASTEX: Rimpiläinen

Faasi III monikeskustutkimus, SGI-110 versus nykyinen suositushoito aikuisilla, joilla on todettu AML ja jotka eivät sovellu intensiiviseen remissioon tähtäävään induktiohoitoon

Akuutti leukemia (AML)

Kliiniset tutkimukset -avoinna

MIRROS: Rimpiläinen

Kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, lumekontrolloitu 3 vaiheen monikeskustutkimus, jossa idasanutliinin (MDM2:n antagonisti) ja sytarabiinin yhdistelmää verrataan sytarabiinin ja lumelääkkeen yhdistelmään uusiutuneen tai hoitoon huonosti reagoivan akuutin myelooisen leukemian hoidossa.

Akuutti leukemia

(AML)

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

VIALE-A: Rimpiläinen

Faasi III satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu tutkimus, jossa venetoklaksin ja atsasitidiinin yhdistelmähoitoa verrataan pelkkään atsasitidiiniin aiemmin hoitamattomien, potilaiden akuutin myelooisen leukemian hoidossa, kun tavanomainen induktiohoito ei sovellu potilaalle.

Akuutti leukemia (ALL)

Kliiniset tutkimukset -avoinna

NOPHO: Rimpiläinen

Yhteispohjoismainen III faasin hoito-ohjelma lapsille (1.0 - 17.9-vuotiaille) ja nuorille aikuisille (18 - 45-vuotiaille), joilla todettu akuutti lymfoblastileukemia.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

9785-CL-0403 Arches : Tammela

Monikansallinen, kolmannen vaiheen satunnaistettu, kaksoissokkoutettu hormonihoidolle herkkää etäpesäkkeitä lähettänyttä eturauhassyöpää sairastaville potilaille tehtävä tutkimus, jossa verrataan entsalutamidin ja kastraatiohoidon yhdistelmää lumelääkkeeseen ja kastraatioon.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

ESKO: Reinikainen

Eturauhassyövän sädehoidon kehittäminen

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

ODX-003: Tammela

Vaiheen 2 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu annoksenmääritys- ja monikeskustutkimus, jossa ODX-valmistetta annetaan toistuvina annoksina tutkittaville, joilla on kastraatioon reagoimaton eturauhassyöpä ja luustoetäpesäkkeitä.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

ARAMIS: Tammela

Monikansallinen, satunnaistettu, kaksoissokkoutettu III-vaiheen, lumelääkekontrolloitu tutkimus ODM-201–valmisteen tehosta ja turvallisuudesta miehillä, joilla on korkean riskin kastraatioresistentti etäpesäkkeitä lähettämätön eturauhassyöpä.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

MDV3100-13 /Embark: Tammela

Satunnaistettu, III-vaiheen tehokkuus- ja turvallisuustutkimus entsalutamidilla yhdistettynä leuproreliiniin, entsalutamidilla monoterapiana tai lumelääkkeellä yhdistettynä leuproreliiniin miespotilailla, joilla on korkean riskin etäpesäkkeitä lähettämätön ja annetusta hoidosta huolimatta etenevä eturauhassyöpä.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

ARASENS: Tammela

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu vaiheen III tutkimus, jossa tavanomaisen androgeenideprivaatiohoidon ja dosetakselin lisänä annettavaa ODM-201-valmistetta verrataan lumelääkkeeseen metastasoitunutta, hormoniherkkää eturauhassyöpää sairastavilla potilailla.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

MDV3100-14 /PROSPER: Tammela

Monikansallinen, 3. vaiheen satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu tutkimus entsalutamidin tehosta ja turvallisuudesta potilailla, joilla on kastraatioresistentti etäpesäkkeitä lähettämätön eturauhassyöpä.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

MDV3100-10/PLATO: Tammela

Vaiheen 4 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu tutkimus entsalutamidihoidon jatkamisesta sairauden etenemisen jälkeen potilailla, joilla on metastasoitunut kastraatioresistentti eturauhassyöpä ja jotka eivät ole aiemmin saaneet solunsalpaajahoitoa

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

9785-CL-0403 / Upward: Tammela

Avoin, yksihaarainen myyntiintulon jälkeen tehty monikeskusturvallisuustutkimus kohtausriskin arvioimiseksi metastaattista kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää (mCRPC) sairastavilla tutkittavilla, joita hoidetaan entsalutamidilla ja joilla on mahdollisesti lisääntynyt kohtausriski.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

Bayer 15396: Paunu

Radium-223-diklorid/abirateronin/prednisolonin yhdistelmä verrattuna lumelääkkeeseen/abirateronin/prednisolonin pääasiassa luustoon levinnyttä kastraatiolle reagoimatonta eturauhassyöpää (CRPC) sairastavilla tutkittavilla, jotka eivät ole saaneet kemoterapiahoitoa. Faasi III.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

KEYNOTE-199: Kellokumpu-Lehtinen

Faasi II kliininen lääketutkimus, jossa tutkitaan pembrolitsumabia potilailla, jotka sairastavat kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää, jota on aiemmin hoidettu solunsalpaajahoidolla.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

AdRad: Kellokumpu-Lehtinen

Avoin satunnaistettu vaiheen III liitännäishoito tutkimus, jossa verrataan kuutta hormonihoitoon yhdistettyä doketakseli kuuria pelkkään hormonihoitoon keskikorkean tai korkean uusiutumisriskin eturauhassyöpäpotilailla sädehoidon jälkeen (SPCG-13)

GIST

Kliiniset tutkimukset -avoinna

GIST SSGXXII: Sunela

Kolmen vuoden kestoisen ja viiden vuoden kestoisen imatinibi-hoidon vertailu potilailla, joilla GIST:in uusiutumisvaara leikkauksen jälkeen on arvioitu suureksi: satunnaistettu III faasin tutkimus (SSGXXII)

Haimasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

APACT: Salminen

Vaiheen 3 avoin, satunnaistettu monikeskustutkimus, jossa verrataan nab paklitakselin ja gemsitabiinin yhdistelmää ja pelkkää gemsitabiinia haiman adenokarsinooman liitännäishoitona leikkaushoidon jälkeen.

Kiinteät kasvaimet

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

CA209-032: Mäenpää

Nivolumabi tai nivolumabin ja ipilimumabin yhdistelmä potilailla joilla todetaan uusiutunut tai levinnyt kiinteä kasvain. Faasi III.

Kiinteät kasvaimet Kliiniset tutkimukset -avoinna

M15-891: Tanner

Vaiheen 1 avoin monikeskustutkimus, jossa arvioidaan ABBV-181:n käyttöä suurenevina annoksina joko ainoana lääkkeenä tai yhdessä toisen syöpähoidon kanssa pitkälle edenneiden kiinteiden kasvainten hoidossa.

KLL Kliiniset tutkimukset -avoinna

HO141 CLL: Luopajärvi

Vaiheen 2 seurantatutkimus, monikeskustutkimus, ibrutinibin ja venetoklaksin yhdistelmähoidolla uusiutunutta tai hoitoresistenttiä kroonista lymfaattista leukemiaa (RR KLL) sairastaville potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma on vähintään 30 ml/min ja riippumatta TP53-poikkeavuudesta.

KLL

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

GREEN: Sinisalo

Obinutuzumabi KLL:n ensilinjassa tai refraktaarissa/relapsoituneessa taudissa. Faasi III tutkimus.

KLL

Kliiniset tutkimukset -avoinna

CLL13 GAIA:Luopajärvi

Vaiheen 3 satunnaistettu, prospektiivinen, avoin monikeskustutkimus, jossa vakiohoitona käytettävää kemoimmunoterapiaa (FCR/BR) verrataan rituksimabin ja venetoklaksin yhdistelmään (RVe), obinututsumabin (GA101) ja venetoklaksin yhdistelmään (GVe) sekä obinututsumabin (GA101), ibrutinibin ja venetoklaksin (GIVe) hyväkuntoisilla potilailla, joilla on aiemmin hoitamaton krooninen lymfaattinen (KLL), johon ei liity 17p-deleetiota tai TP53-mutaatiota.

Kylmä AIHA

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

CAD5: Terävä

Tutkimus Bendamustiini-Rituksimabi yhdistelmähoidon turvallisuudesta ja tehokkuudesta kroonisessa kylmäagglutiinisairaudessa.

Kohdunrunko-syöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

FANDANGO : Mäenpää

Lumekontrolloitu tutkimus nintedanibin yhdistämisestä ensivaiheen solusalpaajahoitoon potilailla, joilla on levinnyt tai uusiutunut kohdunrunkosyöpä. Faasi II.

Kohdunrunkosyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

PALEO: Auranen

Palbosiklibi yhdistettynä letrotsoliin verrattuna pelkkään letrotsoliin potilailla, joilla todetaan levinnyt tai uusiutunut estrogeenireseptoripositiivinen kohdunrunkosyöpä. Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja plasebokontrolloitu faasi II -tutkimus

Kohdunrunkosyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

EN2-DGCG: Vuento

Leikkauksen jälkeinen solusalpaajahoito tai pelkkä seuranta potilailla, joilla todetaan keskikorkean tai korkean uusiutumisriskin kohtuun rajoittunut kohdunrunkosyöpä

Lymfooma Kliiniset tutkimukset -avoinna Lymfooma, BIO-CHIC; Sunela; Biologisen riskin mukainen diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoito immunokemoterapialla ja varhaisella keskushermostolymfooman estohoidolla. Pohjoismaisen Lymfoomaryhmän vaiheen 2 monikeskustutkimus.
Lymfooma Kliiniset tutkimukset -avoinna

SAKK: Kaisa Sunela

Kliininen faasi II lääketutkimus, jossa selvitetään vasta-aineen eli rituksimabin käyttöä yksin tai yhdessä ibrutinibin kanssa follikulaarista lymfoomaa sairastavien hoitoon.

Lymfooma
Non-Hodgkin

Kliiniset tutkimukset -avoinna

CHRONOS-4: Sunela

III vaiheen satunnaistettu tutkimus, jossa arvioidaan kopanlisibin ja tavanomaisen immunokemoterapian yhdistelmää uusiutuneen, hitaasti etenevän non-Hodgkin-lymfooman hoidossa.

Lymfooma
Diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma

Kliiniset tutkimukset -avoinna

MOR00208/B-MIND: Lehtinen

Faasi II/III satunnaistettu monikeskustutkimus MOR00208 –tutkimuslääkkeestä ja bendamustiinista vs rituksimabi ja bendamustiini potilailla, joilla on uusiutunut tai refraktaarinen diffuusi suurisoluinen B-solujen imukudossyöpä, jotka eivät sovellu korkea-annoksiseen solunsalpaajahoitoon ja autologiseen kantasolusiirtoon.

Lymfooma

Kliiniset tutkimukset -avoinna

CHIC/NLG: Lehtinen

Diffuusin suurisoluisen B-soluisen non-Hodgkin lymfooman hoito immunokemoterapialla ja varhaisella keskushermostoprofylaksialla

Lymfooma
Non-Hodgkin

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

BAY 80-6946: Sunela

Vaiheen 2 avoin tutkimus, jossa arvioidaan laskimoon annettavaa PI3K:n estäjää (BAY 80- 6946) hitaasti tai nopeasti etenevän uusiutuneen non-Hodgkin lymfooman hoidossa ilman vertailuvalmistetta. (B-osa)

Melanooma

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

ML28882 COBRA: Skyttä

TOL+interferoni-alfa yhdistettynä vemurafenibiin (BRAF-mutaatiopos) tai TOL+IF (BRAF neg) edenneen melanooman ensimmäisenä solunsalpaajapohjaisena hoitona

Melanooma

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

CA209-401: Skyttä

Lääketutkimus nivolumabi- ja ipilimumabi-yhdistelmähoidon ja sitä seuraavan nivolumabi-hoidon käytöstä ensisijaisena hoitona edennyttä melanoomaa sairastaville potilaille. Faasi IIIb.

Melanooma

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

CA209-172: Skyttä

Faasi II yhden ryhmän avoin kliininen monikeskustutkimus, jossa annetaan nivolumabia (BMS-936558) tutkimushenkilöille, joilla on histologisesti vahvistettu asteen III (ei enää leikattavissa oleva) tai asteen IV melanooma, joka etenee aiemman, CTLA-4:n monoklonaalista vasta-ainetta sisältävän hoidon jälkeen.

Melanooma

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

CA209-238 :Skyttä

Faasin III satunnaistettu, kaksoissokkoutettu tutkimus immunoterapia-liitännäishoidolla, jossa verrataan nivolumabia ja ipilimumabia täydellisen poistoleikkauksen jälkeen tutkittavilla, joilla on korkean uusiutumisriskin vaiheen IIIb/c tai IV melanooma

Melanooma

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

MK3475-054 (KEYNOTE-054): Skyttä

Monoklonaalinen anti-PD-1-vasta-aine pembrolitsumabi (MK-3475) verrattuna lumelääkkeeseen liitännäishoitona huonoennusteisen levinneisyysasteen III melanoomassa täydellisen poistoleikkauksen jälkeen. Faasi III.

Melanooma Kliiniset tutkimukset -avoinna

Melanoma / CA224-047: Skyttä

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu II–III-vaiheen tutkimus, jossa relatlimab ja nivolumab -yhdistelmää (BMS-986213) verrataan nivolumabiin aiemmin hoitamattoman etäpesäkkeisen tai leikkaukseen soveltumattoman melanooman hoidossa.

Melanooma Kliiniset tutkimukset -avoinna

Combi-APlus / Leena Tiainen

Avoin, vaiheen IIIb tutkimus, jossa arvioidaan sovelletun kuumeenhallintaohjeen vaikutusta kuumeen esiintyvyyteen potilailla, jotka saavat dabrafenibin yhdistelmää adjuvanttihoitona korkean riskin (stage III) BRAFV600-mutaatiopositiivisen melanooman kirurgisen poiston jälkeen.

Munasarjasyöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

IMagyn050, Johanna Mäenpää

Vaiheen lll satunnaistettu monikeskustutkimus, jossa verrataan atetsolitsumabia ja lumelääketttä yhdistelmähoitona paklitakselin, karboplatiinin ja bevasitsumabin kanssa äskettäin todetun  asteen lll tai lV munasarjasyövän, munanjohdinsyövän tai primaarisen vatsakalvon syövän hoidossa.

Munasarjasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

AVANOVA: Mäenpää

Niraparibi vs. niraparibi-bevasitsumabihoito naisilla, jotka sairastavat platinaherkkää epiteliaalista munasarja-, munatorvi- tai vatsakalvosyöpää. Faasi II.

Munasarjasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

PRIMA: Mäenpää

Lumelääkekontrolloitu monikeskustutkimus ylläpitohoidosta niraparibilla ensilinjan platinapohjaisen solusalpaajahoidon vasteen jälkeen potilailla, joilla on edennyt munasarjasyöpä. Faasi III.

Munasarjasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

EWOC-1: Auranen

Karboplatiini +/- paklitakseli hauraiden, yli 70-vuotiaiden naisten levinneen munasarjasyövän hoidossa

Munasarjasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

MK-3475-100 (KEYNOTE-100): Mäenpää

Faasi II avoin, yksihaarainen monikeskustutkimus, jossa arvioidaan pembrolitsumabi- monoterapian tehoa ja turvallisuutta uusiutuneen munasarjasyövän hoidossa.

Munasarjasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

PAOLA: Mäenpää

Platina, bevasitsumabi ja olaparibi levinnyttä munasarja/munajohdin/vatsakalvosyöpää sairastavien potilaiden ensi linjan hoidossa. Faasi III.

Munasarjasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

INOVATYON: Mäenpää

Trabektediinin ja pegyloidun liposomaalisen doksorubisiinin (PLD) teho verrattuna karboplatiinin ja PLD:n tehoon potilailla, joiden uusiutunut munasarjasyöpä on edennyt 6-12 kuukauden kuluttua viimeisestä platinahoidosta. Faasi III. 

Munasarjasyöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

NSGO-UMB1 ENGOT-OV30 / UMBRELLA: Mäenpää Johanna

Vaiheen II usean hoitohaaran tutkimus uusiutunutta munasarjasyöpää sairastavilla potilailla.

Munasarjasyöpä Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

OPINION, Mäenpää Johanna

Vaiheen IIIb yksihaarainen, avoin monikeskustutkimus olaparibi-ylläpitohoidossa platinaherkässä uusiutuneessa munasarjasyövässä ilman BRCA-mutaatiota.

Munuaissyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

KEYNOTE-564: Sillanpää

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, kolmannen faasin tutkimus, jossa tutkitaan pembrolitsumabia (MK-3475) munuaissyövän poistoleikkauksen jälkeisenä liitännäishoitona.

Munuaissyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

Eisai: Sunela

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu vaiheen 2 tutkimus, jossa arvioidaan lenvatininibin turvallisuutta ja tehoa kahdella eri aloitusannoksella (18 mg ja 14 mg vuorokaudessa) yhdessä everolimuusin (5 mg kerran vuorokaudessa) kanssa munuaisen adenokarsinoman hoidossa yhden aiemman VEGF-täsmähoidon jälkeen.

Myelooma Kliiniset tutkimukset -avoinna

IRd NMSG 23/15: Sankelo

Myelooman ensilinjan hoitotutkimus: Iksatsomibi + lenalidomidi + deksametasoni (IRd)-alkuhoito, autologinen kantasolujensiirto, IRd konsolidaatiohoito ja riskiluokituksen mukainen ylläpitohoito iksatsomibi + lenalidomidilla tai lenalidomidilla.

Myelooma

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

FMGMM02: Sankelo

Myelooman ensilinjan hoitotutkimus: RVD alkuhoito, autologinen kantasolujensiirto ja lenalidomidi ylläpitohoito. Faasi III.

Myelooma

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

ARROW: Sankelo

Karfiltsomibin annostelu kerran tai kaksi viikossa relapoituneessa tai refraktaarissa myeloomassa. Faasi III.

Myelooma

Kliiniset tutkimukset -avoinna

KeD: Sankelo

Vaiheen 2 tutkimus Karfiltsomibi, elotutsumabi ja deksametasonihoito myeloomapotilaille, joiden tauti on uusiutunut tai etenevä 1-3 aiemman hoitolinjan jälkeen.

Myelooma

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

CAR NMSG: Sankelo

Faasin II tutkimus karfiltsomibin käytöstä autologisen kantasolujensiirron jälkeen uusineen myelooman hoidossa osana induktiohoitoa, korkea-annoshoidon lisänä ja ylläpitohoidossa verrattuna pelkkään seurantaan.

Pään ja kaulan alue

Kliiniset tutkimukset -avoinna

MK-3475-048: Kellokumpu-Lehtinen

Avoin III faasin kliininen lääketutkimus, jossa arvioidaan pembrolitsumabin (MK-3475) tehoa verrattuna standardihoitoon pään ja kaulan alueen levyepiteelisyöpää sairastavilla potilailla, joilla tauti on uusiutunut tai levinnyt.

Rintasyöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

Stesides: Tanner

Turvallisuus- ja imeytymistutkimus ODM-209 tutkimuslääkkeellä kastraatiohoitoon reagoimatonta etäpesäkkeistä eturauhassyöpää tai estrogeenireseptoripositiivisen ja her2-negatiivisen levinneen rintasyövän sairastavilla potilailla.

Rintasyöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

MO39193/Impassion 132/Tanner

Vaiheen III satunnaistettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus atetsolitsumabin tehokkuuden ja turvallisuuden arvioimiseksi yhdessä solunsalpaajan kanssa henkilöillä, joilla on varhain uusiutunut kolmoisnegatiivinen rintasyöpä.

Rintasyöpä
Her2-neg
Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

Bayer 16298: Tanner

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääke-kontrolloitu faasi II tutkimus, jossa vertaillaan raduim-223-dikloridia lumelääkkeeseen, annettuna etäpesäkkeiseen HER2-negatiiviseen hormonireseptoripositiiviseen rintasyöpään tutkittavilla, joilla on etäpesäkkeitä luustossa ja joita hoidetaan hormonihoidolla.

Rintasyöpä
triplaneg

Kliiniset tutkimukset -avoinna

Impassion130: Tanner

Faasi III satunnaistettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus, jossa verrataan atetsolitsumabin (pd l 1 –vasta-aine) ja nab-paklitakselin yhdistelmää lumelääkkeen ja nab-paklitakselin yhdistelmään tutkittavilla, joilla on aiemmin hoitamaton, etäpesäkkeinen, kolmoisnegatiivinen rintasyöpä.

Rintasyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

BOLD: Kellokumpu-Lehtinen:

Faasi III Satunnaistettu tutkimus, jossa verrataan trastutsumabia, pertutsumabia ja dosetakselia (TPD) sisältävää sytostaattihoitoa käypään liitännäishoitoon varhaisvaiheen HER2-positiivisen rintasyövän hoidossa.

Rintasyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

SOPHIA: Tanner

Faasi III satunnaistettu tutkimus, jossa margetuksimabia yhdistettynä solunsalpaajahoitoon verrataan trastutsumabiin yhdistettynä solunsalpaajahoitoon potilailla, joilla on HER2+ metastasoitunut rintasyöpä ja jotka ovat saaneet aiemmin anti-HER2-hoitoa ja vaativat systeemistä hoitoa.

Rintasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

13Y-MC-JBPL / MONARCH: Kellokumpu-Lehtinen

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu vaiheen III tutkimus fulvestrantin käytöstä LY2835219 -valmisteen (CDK4/6:n estäjän) kanssa tai ilman sitä naisille, joilla on hormonireseptoripositiivinen, HER2-negatiivinen paikallisesti edennyt tai metastaattinen rintasyöpä.

Rintasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

SOLD: Kellokumpu-Lehtinen  Satunnaistettu faasi III tutkimus, jossa rintasyövän liitännäishoitona käytetään joko trastutsumabinja doketakselin yhdistelmää ja FECsolunsalpaajahoitoa tai samaa liitännäishoitoa siten, että solunsalpaajahoidon jälkeen jatketaan trastutsumabihoitoa

Rintasyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

MonarchE I3Y-MC-JPCF : Kellokumpu-Lehtinen Avoin, satunnaistettu vaiheen 3 tutkimus, jossa verrataan tavanomaisen hormonaalisen liitännäishoidon ja abemasiklibin yhdistelmää ja pelkkää tavanomaista hormonaalista liitännäishoitoa tutkittavilla, joilla on imusolmukkeisiin levinnyt suuren riskin varhaisvaiheen hormonireseptoripositiivinen HER2‑negatiivinen rintasyöpä

Rintasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

M12-895/ BROCADE/AbbVie Inc: Tanner

Satunnaistettu, lumekontrolloitu faasi II tutkimus, jossa tutkitaan PARP-estäjä veliparibin (ABT-888) ja temotsolomidin yhdistelmää verrattuna veliparibin tai lumelääkkeen ja paklitakseli-karboplatiinihoidon yhdistelmää potilailla, joilla on BRCA:han liittyvä HER2-negatiivinen etäpesäkkeinen tai paikallisesti edennyt rintasyöpä, jota ei voi leikata

Rintasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

CLEEO11A2404: Tanner

Avoin, vaiheen 3b monikeskustutkimus, jossa arvioidaan ribosiklibin (LEE11) turvallisuutta ja tehokkuutta, kun sitä käytetään yhdessä letrotsolin kanssa hormonireseptoripositiivisen (HR+) ja HER2 negatiivisen (HER2-) levinneen rintasyvän hoitoon miehillä ja pre/postmenopausaalisilla naisilla, jotka eivät ole aiemmin saaneet hormonaalista hoitoa levinneeseen rintasyöpään

Rintasyöpä, triplaneg

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

MK-3475-173 (KEYNOTE 173): Tanner

Ib-faasin tutkimus, jossa arvioidaan solusalpaajahoitoon yhdistetyn MK-3475:n (pembrolitsumabin) turvallisuutta ja kliinistä aktiivisuutta kolmoisnegatiivisen rintasyövän neoadjuvanttihoitona

Rintasyöpä, HER2-neg

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

M12-914/BROCADE/AbbVie Inc: Tanner

Satunnaistettu, lumekontrolloitu faasi III tutkimus, jossa tutkitaan PARP-estäjä veliparibia (ABT-888) tai lumelääkettä yhdistettynä paklitakseli-karboplatiinihoitoon potilailla, joilla on BRCA:han liittyvä HER2-negatiivinen etäpesäkkeinen tai paikallisesti edennyt rintasyöpä, jota ei voi leikata.

Ruoansulatuskanavan syöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

FluHeart: Salminen

S-1:n ja kapesitabiinin sydänvaikutukset yhdessä oksaliplatiinin kanssa annettuna. Faasi II.

Ruokatorven syöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

Mk-3475-181: Salminen

Avoin, satunnaistettu faasi III tutkimus, jossa verrataan pembrolitsumabihoitoa lääkärin valitsemaan dosetakseli-, paklitakseli- tai irinotekaanihoitoon tutkittavilla, jotka sairastavat ensilinjan normaalihoidon jälkeen edennyttä ruokatorven adenokarsinoomaa tai levyepiteelisyöpää.

Sarkooma

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

Lilly 15B-MC-JGDJ/Announce: Sunela

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu vaiheen III tutkimus, jossa verrataan doksorubisiinin ja olaratumabin yhdistelmää doksorubisiinin ja lumelääkkeen yhdistelmään paikallisesti levinneen tai etäpesäkkeisen pehmytkudossarkooman hoidossa

Suolistosyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

MK-3475-177: Salminen

Faasi III vertailututkimus, jossa annetaan pembrolitsumabia (MK-3475) tai kemoterapiahoitoa potilaille, joilla on etäpesäkkeinen MSI-H- tai dMMR –tyyppinen paksu- tai peräsuolensyöpä.

Suolistosyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

AXOAXI: Salminen

Faasi II tutkimus, jossa arvioidaan kahden eri syöpälääkehoitomenetelmän turvallisuutta ja tehokkuutta iäkkäillä potilailla, jotka sairastavat metastaattista kolorektaalisyöpää.

Suolistosyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

NORDIC-9: Salminen

Faasi II tutkimus, jossa arvioidaan kahden eri syöpälääkehoitomenetelmän turvallisuutta ja tehokkuutta iäkkäillä potilailla, jotka sairastavat metastaattista kolorektaalisyöpää.

Syöpä, jonka alkuperää ei ole saatu selville Kliiniset tutkimukset -avoinna

CUPISCO MX39795: Tanner Minna

II-vaiheen satunnaistettu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan geeniprofilioinnin avulla määritetyn täsmähoidon tai immuunikadon tehokkuutta ja turvallisuutta platinapohjaiseen solunsalpaajahoitoon verrattuna syöpäpotilailla, joilla alkuperäisen kasvaimen sijainti ei ole tiedossa ja jotka ovat saaneet kahta eri solusalpaajaa sisältävää platinapohjaista hoitoa kolmen hoitosyklin ajan.

Virtsarakkosyöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

KEYNOTE-676: Tammela

Kolmannen vaiheen satunnaistettu, verrokkilääkekontroloitu kliininen tutkimus, jossa tutkitaan pembrolitsumabin (MK-3475) tehoa Bacillius Calmette-Guerin (BCG)-hoitoon yhdistettynä tutkittavilla, joilla on keskitason tai korkean riskin pinnallinen virtsarakkosyöpä, joka ei reagoi BCG-hoitoon tai uusiutuu BCG-hoidon aloittamisen jälkeen. eng. A Phase III, Randomized, Comparator-controlled Clinical Trial to Study the Efficacy and Safety of Pembrolizumab (MK-3475)  in Combination with Bacillus Calmette- Guerin (BCG) in Participants with High-risk Non-muscle Invasive Bladder Cancer (HR NMIBC) that is Persistent or Recurrent Following BCG Induction

Virtsarakkosyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

WO29636 /Imvigor: Tammela

Avoin, monihaarainen faasi III tutkimus, jossa arvioidaan MPDL3280A-molekyylin (PD-L 1 vasta-aine) tehoa lihakseen invasoineessa virtsarakon syövässä liitännäishoitona virtsarakon poiston jälkeen

Virtsateiden syöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

BAY 1163877: Kellokumpu-Lehtinen Pirkko-Liisa

Satunnaistettu, avoin, vaiheen 2-3 monikeskustutkimus, jossa rogaratinibin (BAY 1163877) tehoa ja turvallisuutta verrataan solusalpaajahoitoon potilailla, joilla on FGFR-positiivinen,  paikallisesti levinnyt tai etäpesäkkeinen virtsateiden syöpä ja jotka ovat saaneet aiemmin platinaa sisältävää solusalpaajahoitoa.