Verksamhet och ekonomi

Vi planerar alltid vår verksamhet och ekonomi för tre år framåt och gör upp en årsbudget i enlighet med riktlinjerna i den gällande strategin. Budgeten grundar sig på de serviceavtal som vi sluter med medlemskommunerna årligen.

Huvuddelen, det vill säga nästan 80 procent, av våra inkomster härrör från tjänster som vi säljer till medlemskommunerna, dessutom får vi inkomster från annan försäljning och klientavgifter samt anslag av staten för undervisning och forskning årsvis.

Personalkostnaderna utgör den största utgiften, dessutom hör köp av material och tjänster, såsom läkemedel, vård- och andra tillbehör, till driftkostnaderna.

Vi mäter måluppfyllelsen för verksamheten och ekonomin varje år med hjälp av mätare för klientrelationer, processer, personal och förnyelser samt ekonomi.

Ansvariga

Ekonomichef Pasi Virtanen
Redovisningschef Mikko Hannola