Strategi

I Strategin för specialiserad sjukvård i Birkaland finns riktlinjerna för vår verksamhet fram till 2025. I strategin betonas respektfullt bemötande av varje patient och säker vård samt en positiv serviceupplevelse för patienten och kunden. I anknytning till strategin fattade fullmäktige för sjukvårdsdistriktet också ett beslut om att utreda bolagisering av den specialiserade sjukvården.

Våra etiska principer

  • God vård
  • Respekt för människan
  • Värdering av kompetens
  • Ansvarsfullhet

Ambition 2025

Vi är en ledande och växande tjänsteproducent inom den specialiserade sjukvården, ett nationellt konkurrenskraftigt och internationellt framstående sjukhus samt en föregångare inom god vård, undervisning och vetenskaplig forskning.

Vår grunduppgift

Vi tillhandahåller specialsjukvårdstjänster som upprätthåller hälsa och funktionsförmåga samt krävande specialsjukvård.

Strategi 2025 i sammandrag

1. Säker vård och respektfullt bemötande av varje patient

Utveckling inom vårdkulturen grundar sig på ett äkta och jämlikt samarbete med patienten, en okuvlig vilja att ge god service och ett löfte om positiva serviceupplevelser.

I patientvården eftersträvar vi "allt i skick på en gång" utan fördröjning i tjänsterna. Vi utvecklar smidigheten och arbetsfördelningen i vården samt vårdkedjor i samarbete med våra samarbetsparter. Vi inför i omfattande utsträckning kundråd och -paneler samt drar nytta av respons för utveckling av servicen och tjänsterna. Vi tar med patienter och anhöriga i planeringen av tjänster med metoder som utvecklats för detta, såsom tjänsteutformning. I fråga om avvikelser i läkemedelssäkerheten och förebyggande av infektioner är målet att vara det bästa sjukhuset inom specialiserad sjukvård i Finland.

2. Den nationellt sett mest kostnadseffektiva och effektivaste specialiserade sjukvården tillsammans med samarbetsparter

Målet är att vara det produktivaste universitetssjukhuset i Finland, att uppnå de bästa och ständigt bättre effektivitetsresultat samt att nå ett utfall av avtalskundernas serviceavtal med en avvikelse på högst en procent.

Vid val och användning av de effektivaste vård- och behandlingsmetoderna fattar vi beslut om ibruktagande. Vi planerar och verkställer riktlinjer för vård och metoder i enlighet med de riksomfattande kriterierna för rätten att få vård, God medicinsk praxis-rekommendationerna och beskrivningarna av servicekedjor. Ibruktagandet av dyra tekniska hjälpmedel och läkemedel grundar sig på ett bedömningsförfarande och en bedömning av resultaten.

Revideringen av förfarandet med serviceavtal fortsätter i samarbete med de organiseringsansvariga aktörerna och andra leverantörer av social- och hälsovårdstjänster. Vi kommer överens om ansvarsfördelningen så att så effektiva resultat som möjligt fås med resurserna.

3. Ett utmärkt team av människor med kompetens

Vi utnyttjar nya undervisningsmetoder och inlärningsmöjligheter för att utveckla och uppdatera personalens kompetens. Kompetensutvecklingen stöder ändamålsenlig verksamhet och kunskap för uppgiften hos varje anställd. För alla anställda ordnas målgruppsenlig utbildning om serviceprocessen. Nya lärmiljöer och -metoder samt utbildningsprogram tas i buk för den egna personalen och för utomstående utbildningsdeltagare.

För chefer framtas nya arbetsmodeller och -metoder som höjer kunskapen och kvaliteten i chefsarbetet. Strategin tas upp med alla anställda i utvecklingssamtalen.

4. Framträdande internationell status som grundar sig på universitetssamarbete inom utvalda forskningsområden och en föregångare inom utbildning och fortbildning

För att öka och höja kvantiteten och kvaliteten i det vetenskapliga arbetet utökas nödvändiga allmänna förutsättningar för forskning genom att allokera tilläggsfinansiering inom ramarna för budgeten. En sammanslagning av forskningstjänsterna vid forskningscentret, FinnMedi Oy och universitetet utreds i syfte att effektivera användningen av resurserna för forskningstjänster. Vi erbjuder forskare möjlighet att samtidigt fungera som forskare på deltid och anställd på sjukhuset enligt olika forskningsprojekts behov och finansiering. Vi rekommenderar deltidsarbete i anslutning till forskning.

Vi främjar verksamheten på övningscentret (Taitokeskus) och utbildningscentret inom kirurgi (Kirurgian koulutuskeskus) för att förbättra handens färdighet och beredskapen att arbeta i en multiprofessionell grupp samt förbättra patientsäkerheten. Centrens tjänster utvecklas till nationella och internationella tjänster.

5. En professionellt ledd serviceproducent som ökar sin marknadsandel

I framtiden kan tjänster inom den specialiserade sjukvården tillhandahållas på nya sätt. Oberoende av hur tjänsterna produceras behövs det för framgångsrik specialsjukvård en professionell ledning, som betonar förändringsledning samt utveckling av personalens och kundernas delaktighet.

Betydelsen av patientens rätt att välja vårdställe kommer att få allt större betydelse i framtiden. I Birkaland stärks den offentliga specialsjukvårdens konkurrenskraft genom att förbättra forskning och kompetens samt genom att förbättra tillgången till och kvaliteten på service.