Barnneurologi

På Tays är undersökning och behandling av sjukdomar i hjärnan och nervsystemet hos barn koncentrerad till barnneurologiska enheten. Typiska sjukdomar är olika anfall som härrör från hjärnan, särskilda svårigheter i utvecklingen, rörelsehandikapp, muskelsjukdomar, sömnstörningar och svåra huvudvärksproblem.

Symtom och sjukdomar som behandlas på Tays är bland annat

  • utvecklingsförsening eller -skada
  • autism i tidig barndom
  • symtom som stör uppmärksamhet eller koncentration
  • rörelsehandikapp
  • muskelsjukdom
  • neurokutan sjukdom dvs. neurologisk sjukdom som orsakar hudförändringar
  • epilepsi
  • motorisk störning
  • sömnstörning
  • svår huvudvärk.

Triage, dvs. i vilken ordning patienterna vårdas, sker utifrån symtom och sjukdom. Vi vårdar till exempel alla epilepsipatienter, men bara en liten del av de patienter som lider av huvudvärk behöver undersökningar och vård på sjukhus.

Undersökningar och vård på Tays

Akuta neurologiska situationer, såsom olika anfall, behandlas på jourpolikliniken för barnsjukdomar och vid behov på intensivvårdsavdelningen för barn, där det finns en konsulterande barnneurolog.

För utredning av orsaker till neurologiska symtom och sjukdomar hos barn krävs det ofta olika laboratorie-, bild- och funktionsundersökningar. Till de vanligaste undersökningarna hör laboratorieundersökningar av blod och ryggmärgsvätska, bildundersökningar av hjärnan och elektroencefalografi dvs. EEG-undersökningar.

Patienterna undersöks och behandlas i huvudsak på polikliniken. Vid många olika problem med utvecklingen och svåra neurologiska sjukdomar krävs det undersökningar på vårdavdelning och rehabiliteringsbedömningar. Dessa patienter är intagna på vårdavdelning i genomsnitt två dygn.

Vi samarbetar alltid med primärvården dvs. rådgivningarna och skolhälsovården gällande undersökningar och vård av våra patienter. Vi ordnar tillsammans bland annat neurologisk rehabilitering för barn som sedan genomförs inom primärvården och gör bedömningar av effekterna av genomförd rehabilitering. I fråga om fortsatt vård samarbetar vi med bland annat enheten för vuxenneurologi och vården för utvecklingsstörda.

Spetskompetens på Tays

På Tays har vi även nationellt sett spetskompetens inom bland annat undersökningar och behandling av narkolepsi och andra sömnstörningar, differentialdiagnostik av anfallssymtom som härrör från hjärnan och specialdiagnostik vid muskelsjukdomar samt multiprofessionell bedömning och rehabilitering av autism.

Inom vetenskaplig forskning fokuserar vi på epilepsi, sömnstörningar och effekter av rehabilitering.

Ansvariga

Överläkare Kai Eriksson
Biträdande överläkare Outi Saarenpää-Heikkilä
Specialläkare Mikael Raisio