Psykisk ohälsa hos barn

Barnpsykiatri

Vi undersöker och behandlar psykisk ohälsa hos barn. Vi vårdar patienter som kräver specialkompetens på grund av störningar i den psykiska utvecklingen, beteendet och regleringen av känslolivet eller belastning i familjen.

Sjukdomar som undersöks och behandlas på Tays är bland annat

 • svår överaktivitets- eller uppmärksamhetsstörning
 • omfattande utvecklingsstörning, till exempel autism hos barn eller Aspergers syndrom
 • mångformig utvecklingsstörning eller en kombination av dessa störningar
 • störningar i känslolivet eller beteendet eller en kombination av dessa
 • allvarlig stressituation på grund av traumatiska upplevelser
 • svår familjesituation som påverkar barnets utveckling
 • symtom på svår störning i känslolivet, beteendet, interaktionsförmågan eller fysiologsk reglering
 • depression, ångeststörning, självdestruktivitet
 • störningar i uppförande, missvård
 • ätstörningar
 • psykotiska symtom.

Dessutom hjälper vi polisen i utredningar vid misstanke om brott som riktats mot barn.

Undersökningar och vård på Tays

Kommunerna ansvarar i regel för vården vid lindriga psykiska störningar. Medelsvåra störningar behandlas i kommunerna eller på Tays beroende på kommun. Behandlingen av svåra psykiska störningar är koncentrerad till Tays.

För undersökningar, behandlingar och vård på Tays krävs läkarremiss.

Psykiatrisk undersökning av barn

Vi inleder vanligen undersökningarna med intervjuer av föräldrarna, och de kan svara på frågorna i vår webbtjänst eller per telefon.

Vi bedömer barnets och familjens situation vid träffar med familjen och vid behov träffar vi också barnet enskilt. Vid behov görs även psykologiska test på barnet.

I utredningar av barns neuropsykiatriska störningar ingår en databaserad intervju av föräldrarna om barnets neuropsykiatriska symtom. Vi utför också uppmärksamhetsundersökningar av barn särskilt för att kartlägga autistiska störningar.

Enligt behov gör vi familjebesök och iakttar växelverkan mellan barnet och föräldrarna.

Psykiatrisk vård av barn

Vi vårdar patienter inom öppenvård eller på vårdavdelning. Avdelningsvården kan också omfatta vård av familjen och vård dagtid på avdelning.

Vård på avdelning behövs när man vill ge barnet effektiv vård och hjälpa det att klara av symtom som är besvärliga för barnet självt och omgivningen, eller när poliklinikbesök inte är tillräckliga för att avhjälpa barnets och familjens situation.

Det kan finnas behov av avdelningsvård till exempel i situationer där föräldrarna eller vårdnadshavarna upplever att de inte klarar av barnets symtom, eller om det finns risk för att barnet ska skada sig själv eller andra, eller om barnets funktionsförmåga inte är tillräcklig för att barnet ska klara sig i vardagslivet och vardagsmiljön.

Brådskande barnpsykiatrisk vård

Brådskande och jourmässig vård påbörjas med remiss av läkare. Jourvård kan vara nödvändig om barnet är i omedelbar fara till exempel på grund av självdestruktivitet eller psykotiska symtom. Pediatriska och ungdomspsykiatriska akuttjänster arbetar tillsammans i dessa specialiteter på Tays jourmottagningen för barn.

Om barnet har fått en brådskande remiss kontaktar vi familjen inom 1–3 dygn efter att vi fått remissen.

Spetskompetens på Tays

Vi har en omfattande vetenskaplig forskning. Inom internationell forskningsverksamhet fokuserar vi på små barns känsloliv och utveckling av föräldraskapet. Vår nationella forskning handlar om läkemedelsbehandling för barn samt kvaliteten inom barnpsykiatrisk vård. Vi deltar också i ett forskningsprojekt där personalen får utbildning i genomförande av en ny typ av kortvarig vårdintervention för barn och familjer som varit med om traumatiska händelser.

Vår kärnkompetens är växelverkan mellan barn och föräldrar. Vi har utvecklat en unik vårdmodell för behandling gällande växelverkan mellan barn och föräldrar samt föräldraskap. Dessutom har vi utvecklat vårdmodeller för behandling av ät- och ångeststörningar samt depressioner.

Vi erbjuder också gruppbehandlingar för föräldrar som syftar till att utveckla förmågan att fungera som förälder, samt för barn planerade gruppinterventioner för förbättrad hantering av känslolivet och beteendet.

Ansvariga

Ansvarsområdeschef, överläkare Reija Latva
Överskötare Anna Hemmi