Pediatri

Barnsjukdomar

På Tays enhet för barnsjukdomar vårdar vi barn och ungdomar under 16 år med symtom eller sjukdomar som kräver undersökning eller behandling inom specialiserad sjukvård. Behandlingen av vissa sjukdomar är koncentrerad till universitetssjukhusen på grund av att behandlingen är krävande eller att sjukdomen är sällsynt.

Vi ansvarar för jour, operationer och åtgärder inom specialiserad sjukvård för barn. Vi ansvarar för intensivvård tillsammans med Tays intensivavdelning. Vi ger också genetisk rådgivning samt ordnar tillhörande undersökningar.

Symtom och sjukdomar hos barn och ungdomar som behandlas på Tays är bland annat

  • Astma
  • Diabetes
  • Infektionssjukdomar
  • Celiaki
  • Reumasjukdomar
  • Hjärtsjukdomar
  • Blod- och cancersjukdomar
  • Sjukdomar hos nyfödda
  • Neurologiska problem hos barn

Största delen av våra patienter vårdas på Tays centralsjukhus barnavdelningar och polikliniker. Barn med allergisjukdomar vårdas på Tays allergicenter. Vissa dagkirurgiska operationer utförs på Tays Sastamala sjukhus.

Undersökningar och vård på Tays

Av våra patienter behöver 35 procent jourvård. På Tays jour för barnsjukdomar undersöker och vårdar vi barn och ungdomar under 16 år som behöver brådskande vård dygnet runt. Om det inte är frågan om ett livshotande tillstånd, ska patienten ha en läkarremiss.

Vid olycksfall såsom fallolyckor, trafikolyckor, brännskador eller andra problem som tydligt kräver operation vårdas barnet på Tays Akutmottagning Acuta.

En del barn besöker polikliniken endast en gång i sitt liv, andra behöver uppföljning under hela sin uppväxttid och det kan behövas upprepade behandlingar på vårdavdelning eller operationer.

Barnet tas in på vårdavdelning endast när barnets tillstånd eller sjukdom kräver kontinuerlig observation på sjukhuset, eller om vården inte kan utföras inom öppenvården eller hemma.

I genomsnitt vårdas barnen tre dygn på vårdavdelning, men vårdtiden varierar mycket beroende på sjukdom. Till exempel barn med infektionssjukdomar vårdas i genomsnitt två dygn på vårdavdelning medan nyfödda barn som behöver avdelningsvård vårdas i genomsnitt sju dygn. Vissa barn måste fortlöpande tillbringa största delen av sina liv på sjukhus.

Hemsjukhuset för barn

Om barnets tillstånd eller sjukdom inte kräver särskild observation eller vård kan vården genomföras hemma, och barn som bor i Tammerfors eller dess närkommuner kan vårdas på hemsjukhuset.

Föräldrarna ansvarar för barnets dagliga vård och omsorg hemma och hemsjukhusets personal utför behövliga vårdåtgärder i barnets hem. Familjen kan vara i kontakt med hemsjukhusets personal per telefon och barnet kan vid behov tas in på sjukhusets vårdavdelning alla tider på dygnet.

Nya lokaler och verksamhetsmodeller 2019

Tays enheter för barn och ungdomar får nya lokaler 2019. Samtidigt förnyar vi våra verksamhetsmodeller. På Tays entrésida uppförs tre nya byggnader och i en av dem koncentreras behandling av sjukdomar hos barn och ungdomar. Tammerfors får då ett eget center för vård av barn och ungdomar.

Spetskompetens på Tays

Vi har en omfattande vetenskaplig forskning. Vår spetskompetens är tarmsjukdomar hos barn, såsom celiaki, blod- och cancersjukdomar, sjukdomar hos nyfödda och deras utveckling samt luftvägsinfektioner hos barn. Vår vetenskapliga forskning inom dessa områden är erkända både nationellt och internationellt. Vi har tätt samarbete med forskningscentret för barns hälsa (Lasten terveyden tutkimuskeskus).

Ansvariga

Överläkare Marja-Leena Lähdeaho
Överskötare Tarja Heino-Tolonen