Blod- och cancersjukdomar hos barn

Barnhematologi och -onkologi

På Tays undersöker och vårdar vi barn och unga med blod- och cancersjukdomar. Vi ansvarar bland annat för vården vid järnbristanemi, hemolytisk anemi samt leukemi, lymfom och andra cancersjukdomar.

Blodsjukdomar hos barn är förknippade med blodbildningen. Blodet består av röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar. Hos patienter som insjuknar i dessa sjukdomar är produktionen av dessa störd. En störning i de röda blodkropparna orsakar ofta anemi, störningar i produktionen av vita blodkroppar återkommande och allvarliga infektioner och brist på blodplättar orsakar blödningsbenägenhet.

Med barncancersjukdomar avses elakartade tumörer som har benägenhet att växa och sprida sig i kroppen utan behandling hos barn och unga under 16 år. Den vanligaste cancersjukdomsgruppen hos barn och unga är blodcancer, dvs. leukemi, som står för ca en tredjedel. Den näst största gruppen är hjärntumörer, som också utgör en tredjedel. Den sista tredjedelen består av olika former av fasta tumörer, såsom lymfom, njurtumörer och neuroblastom.

I Birkaland insjuknar 30–40 barn per år i blod- och cancersjukdomar. Längden på behandlingen är, beroende på sjukdom, från ett till tre år. Behandlingsresultaten i Finland ligger på en utmärkt internationell nivå: över 80 procent av de barn som insjuknar i cancer blir permanent botade.

Vård av blodsjukdomar hos barn på Tays

Barn som har blodsjukdomar vårdas i samarbete mellan Tays och centralsjukhus, hälsovårdscentral och rådgivningsbyrå från fall till fall beroende på sjukdomens svårighetsgrad.

Till exempel järnbrist hos barn kan diagnostiseras och behandlas på hälsovårdscentral eller rådgivningsbyrå. I samband med dylika sjukdomar fungerar vi i huvudsak som konsulter och ansvarar endast för vården av de patienter hos vilka diagnostiken eller vården inte lyckas. Även t.ex. vården och uppföljningen vid hemolytiska sjukdomar kan i huvudsak genomföras på centralsjukhus.

Vård av cancersjukdomar hos barn på Tays

Alla cancersjukdomar hos barn diagnostiseras och behandlas inom den specialiserade sjukvården. Vi ansvarar för identifieringen av cancersjukdomen och genomför också i huvudsak vården på Tays.

Mindre behandlingar, t.ex. vissa cytostatikainjektioner, kan utföras på centralsjukhus. Även kontrollbesök, behandling av infektioner och blodprovskontroller har delegerats till centralsjukhusen.

Blodcancer, dvs. leukemier, behandlas nästan uteslutande med cytostatika. I behandlingen av fasta tumörer hos barn ingår ofta operation, cytostatika- och strålbehandling, antingen alla dessa eller individuellt anpassade enligt patientens sjukdom.

Vi ger i regel cytostatikakurerna på vårdavdelning och en period varierar från en dag till ca en vecka. Patienterna besöker poliklinikerna främst för kontroller, blodprov och bildundersökningar. Hemsjukhuset för barn handhar till viss del blodprovstagningen.

Uppföljning

Uppföljningen av behandlingarna sker i huvudsak på Tays, men vissa besök och undersökningar kan även utföras på centralsjukhus.

Spetskompetens på Tays

Tays är det första universitetssjukhuset i Finland där uppföljningen av tumörbehandlingar hos barn och unga är systematisk även efter det att patienten har fyllt 18 år och överflyttas till "vuxensidan". Den sköts på den s.k. ungdomspolikliniken vars verksamhet koordineras av enheten för cancersjukdomar.

På Tays och Tammerfors universitets Forskningscenter för barns hälsa verkar aktiva forskningsgrupper för grundforskning om leukemi och hjärntumörer hos barn. Dessutom deltar vi aktivt i internationella kliniska prövningar för behandling av cancer hos barn. Nästan all cancer hos barn behandlas enligt något internationellt behandlingsprogram.

Ansvariga

Avdelningsöverläkare Olli Lohi
Biträdande överläkare Mikko Arola
Specialläkare Katriina Parto