Njursjukdomar hos barn

Barnnefrologi

På Tays är undersökning och behandling av njursjukdomar hos barn och unga under 16 år koncentrerad till barnavdelningarna och polikliniken. Vi utreder orsaker, behandlar och försöker förhindra framskridande och olika problem vid njursjukdomar. Vi ansvarar också för dialysbehandling av patienter med långt gången njursjukdom och för uppföljning av patienter som fått ny njure.

Njursjukdomar hos barn som behandlas på Tays är bland annat

  • kronisk njursvikt
  • glomerulonefrit
  • nefrotiskt syndrom
  • medfödd missbildning i njurarna
  • vård och uppföljning av barn som genomgått njur- eller hjärttransplantation
  • återkommande urinvägsinfektioner
  • svåra problem med sängvätning
  • blodkärlsinflammation, dvs. vaskulit
  • högt blodtryck

Undersökning och behandling av njursjukdomar på Tays

Största delen av urinvägsinfektionerna och sängvätningsproblemen sköts på hälsovårdscentraler och rådgivningsbyråer. Men barn som har återkommande urinvägsinfektioner eller svåra problem med sängvätning och basutredningarna har gjorts kan remitteras till Tays för fortsatta undersökningar. Barn som misstänks ha blodkärlsinflammation, dvs. vaskulit, skickas för brådskande undersökningar till oss.

Största delen av barnpatienterna vårdas på poliklinik, varvid patienterna får åka hem efter mottagningsbesöket. Barn och unga med svåra sjukdomar kan dock behöva sjukhusvård på vårdavdelning.

Med laboratorieprover undersöker vi bl.a. njurfunktionsnivån, omsättningen av kalcium och D-vitamin, kroppens elektrolytbalans, läkemedelskoncentrationer och kroppens syra-basbalans. Ibland behövs urinsamling för undersökningar av dygnsurin. Vid mottagningsbesöken följer vi också barnets tillväxt, blodtryck och näringstillstånd.

För diagnostisering och uppföljning av sjukdomar använder vi vid behov bildundersökningar, såsom ultraljudsundersökningar av njurarna, isotopundersökningar samt kontrastundersökningar av urinvägarna. Även dygnsregistrering av blodtrycket och undersökning för mätning av urinstrålen är vanliga undersökningar.

Uppföljningsbesök på grund av en anatomisk avvikelse, långvarig sjukdom eller organtransplantation kan ske förutom på Tays även på patientens egen hälsovårdscentral eller centralsjukhus. Vissa patienter kan besöka centralsjukhuset i det egna området och ibland hälsovårdscentralen för kontrollundersökningar.

Ansvarig

Specialläkare Laura Linkosalo