Reumatiska sjukdomar hos barn

Barnreumatologi

På Tays undersöker och vårdar vi barn och unga under 16 år som har långvariga ledbesvär, reumatiska sjukdomar eller bindvävssjukdomar.

Inom den specialiserade sjukvården behandlas följande reumatiska sjukdomar hos barn:

  • juvenil reumatoid artrit med allmänna symtom
  • juvenil reumatoid artrit som drabbat högst fyra leder, dvs. oligoartrit
  • lindrig oligoartrit i flera leder
  • polyartrit, dvs. seronegativ polyartrit
  • reumatoid artrit av vuxentyp, dvs. seropositiv polyartrit
  • psoriasisartrit
  • entesoartrit, varvid patienten utöver ledinflammationer har inflammationer i senor och muskelhinnor.

Inom den specialiserade sjukvården behandlas också inflammatoriska ledsjukdomar som är förknippade med inflammatoriska tarmsjukdomar, reaktiv artrit hos barn, ryggradsreumatism hos barn, dvs. sakroilit, och även autoimmuna ögoninflammationer, dvs. irit.

Undersökningar och vård på Tays

Barn under 16 år som har reumatiska sjukdomar vårdas i huvudsak på Tays Centralsjukhus. På Vammala sjukhus arbetar också en specialläkare som är specialiserad på barnreumatiska sjukdomar och därför kan barn med reumatiska sjukdomar även vårdas där.

Patienter med ledsymtom och juvenil reumatoid artrit behöver vanligen inte vårdas på vårdavdelning. Undersökningarna och vården kan genomföras på polikliniken.

Patienterna besöker polikliniken för kontroller med några månaders mellanrum eller en gång per år beroende på symtom och sjukdom.

Reumatiska sjukdomar hos barn kan behandlas med många olika läkemedel, som även används för behandling av reumatiska sjukdomar hos vuxna.

Flera olika experter deltar i vården

Vården av barn med reumatiska sjukdomar är krävande och flera olika experter deltar i vården, såsom läkare, sjukskötare, fysioterapeut och vid behov ergoterapeut.

Barn med reumatiska sjukdomar besöker i något skede under sin sjukdom psykologmottagning och patienter i tonåren får yrkesvägledning av rehabiliteringsinstruktör.

Spetskompetens på Tays

I vården vid ledsmärtor och långvariga smärttillstånd på Tays deltar vid behov fysiater Minna Ståhl, som är specialiserad på smärttillstånd i rörelseapparaten hos barn. Hon har i sin doktorsavhandling undersökt nacksmärtor hos barn.

Barnreumatolog Kati Markula-Patjas disputerade 2015 om kotfrakturer hos barn med svår reumatisk sjukdom och är specialiserad på osteoporos hos barn med reumatiska sjukdomar. Barnreumatolog Merja Malin har i sin doktorsavhandling undersökt tarmens immunologi hos barn med reumatiska sjukdomar.

Tays barnreumatologer är insatta i rehabiliteringen av barn eftersom de också arbetar på rehabiliteringscentret Apila i Kangasala där rehabilitering för barn med reumasjukdomar ordnas.

Ansvariga

Specialläkare Merja Malin
Specialläkare Kati Markula-Patjas