Nefrologi

Njursjukdomar

På Tays undersöker och vårdar vi patienter med akuta och kroniska njursjukdomar. Vi utreder orsaker, behandlar och försöker förhindra framskridande och olika problem vid njursjukdomar. Vi ansvarar också för dialysbehandling av patienter med långt gången njursjukdom och för uppföljning av patienter som fått ny njure.

Framskridande akut eller kronisk njursjukdom utreds inom den specialiserade sjukvården, men den fortsatta vården och uppföljningen kan ske helt eller delvis inom primärvården. Dialysbehandling och uppföljning av transplantationspatienter hör alltid till den specialiserade sjukvårdens ansvarsområde.

Njursjukdomar som behandlas på Tays är

  • Framskridande njursjukdom, oberoende av orsak
  • Allvarlig njursjukdom när dialysbehandling kan bli nödvändig
  • Uppföljning av njurtransplanterade patienter
  • Vaskulit eller andra svåra nefrologiska systemsjukdomar
  • Nefrotiskt syndrom
  • Akut njursjukdom

Undersökningar och vård på Tays

Vården av patienter med njursjukdom är koncentrerad till Tays centralsjukhuset samt till inre medicinska polikliniken och dialysen på Tays Valkeakoski sjukhus. Tays satellitdialysenheter finns förutom på Tays Sastamala och Tays Valkeakoski sjukhus även i Tavastkyro, Jämsä, Mänttä och Virdois.

Grundläggande vid undersökningar är alltid intervju och klinisk undersökning av patienten. De viktigaste laboratorieundersökningarna är prov som beskriver njurfunktionen, såsom kreatinin i plasma och cystatin C, basundersökningar av urin, bestämning av proteinutsöndring i urin samt undersökningar med anknytning till sjukdomsorsaken. Ultraljudsundersökning är den vanligaste bildundersökningen vid njursjukdomar.

Största delen av vår verksamhet är poliklinisk, medräknat dialysvården. Endast de svåraste akuta sjukdomarna och försvårade kroniska tillstånd behandlas på vårdavdelning. Njurbiopsier dvs. tagning av provbit från njurarna utförs på avdelning, övriga undersökningar är polikliniska.

Vårdperioderna på avdelning är oftast endast några dagar. Endast vid vissa svåra sjukdomar då det krävs specialbehandlingar, såsom plasmabyte eller antibiotika och andra läkemedel intravenöst, kan vården på avdelning vara flera veckor.

Spetskompetens på Tays

Tays nefrologi har legat på spetsnivå i Finland sedan 1970-talet såväl kliniskt som inom vetenskaplig forskning. Vi har satsat särskilt på personalens kompetens.

Tays har i samarbete med yrkeshögsskolan i Tammerfors sedan 1980-talet ordnat utbildning för njurskötare, vilket garanterar hög kompetens även inom vårdarbetet. Vartannat år ordnar vi en nationell dialysdag då experter inom dialysvård från hela Finland samlas. Det här stärker vår ställning som Finlands främsta dialysexpert.

Inom vetenskaplig forskning fokuserar vi på följande ämnen: sorkfeber, högt blodtryck, dialysbehandling, epidemiologi vid kronisk njursjukdom, orsaker till njursjukdom (njurbiopsi), blodkärlssjukdomar hos njurpatienter och deras framskridande samt akut njursjukdom.

Njurcentret

På Tays område har en ny E-byggnad uppförts och all verksamhet inom njursjukdomar på Tays centralsjukhus koncentreras där: poliklinik, vårdavdelning och dialys. Njurcentret finns i E-byggnaden som ligger mellan Coxa och B-byggnaden.

Ansvarig

Avdelningsöverläkare Heikki Saha