Intensivvård

Patienter som behandlas i intensivvård har en akut, tillfällig, livshotande störning i en eller flera livsfunktioner. Behovet av intensivvård kan till exempel bero på en allvarlig sjukdom eller en olycka. Intensivvård behövs också efter vissa omfattande operationer.

Under intensivvård följer man noggrant patientens tillstånd med hjälp av övervakningsmonitorer och kroppens funktioner stöds med bland annat läkemedel, vårdapparater, såsom respiratorer och dialysapparater, samt med olika åtgärder och operationer.

På Tays är intensivvården koncentrerad till intensivavdelningen förutom för nyfödda och patienter som behöver omedelbar övervakning efter hjärtoperationer. Vi vårdar årligen cirka 2 000 patienter, varav hälften vårdas i intensivvård och hälften i intensiv övervakning.

Sjukdomar som kräver vård på intensivavdelning är bland annat

 • allvarliga infektioner
 • andningsinsufficiens av någon orsak
 • nedsatt blodcirkulation av någon orsak
 • vård efter återupplivning
 • akut funktionsstörning i njurarna
 • hjärnblödningar och hjärnskador.

Intensivvård behövs också

 • de första dagarna efter vissa operationer
 • vid behandling av störningar i blodcirkulationen
 • vid förgiftningar
 • vid behandling av svåra störningar i vätskebalansen.

Undersökningar och vård på intensivavdelning

Patienter i kritiskt sjukdomstillstånd behöver intensivvård eller intensiv övervakning. Patienter i intensiv övervakning har vanligen en hotande eller lindrig funktionsstörning i en organgrupp, som kräver särskild övervakning eller behandling, åtgärder eller läkemedel.

Målet med intensivvård är att vinna tid för att en svår sjukdom eller skada ska kunna botas. Patienter i intensivvård har möjligheter till ett gott liv när de har övervunnit den kritiska sjukdomen.

Patientens tillstånd observeras och undersöks med hjälp av olika laboratorie- och bildundersökningar såsom röntgen-, skiktrötgen- och magnetundersökningar samt andra utredningar såsom neurofysiologiska undersökningar.

Vårdformer

 • Patientens andningsinsufficiens behandlas med andningsapparat via ansiktsmask eller intubationstub.
 • Patientens nedsatta blodcirkulation behandlas med vätsketerapi och olika läkemedel som stöder blodcirkulationen.
 • Akut njursvikt hos patienten kan behandlas med en ersättande apparat dvs. en dialysapparat.
 • Vid svåra infektioner behöver patienten antibiotikabehandling, stödbehandling på grund av olika rubbningar i organen och vid behov kirurgisk behandling av infektionshärden.
 • Neurologiska och neurokirurgiska patienter behöver observation och vård på grund av sänkt medvetande eller till exempel förhöjt intrakraniellt tryck.

Rehabilitering

Vi stöder tidig rehabilitering av patienten genast när det är möjligt med tanke på sjukdomen. Lägesbehandling förebygger funktionsstörningar i kroppen och extremiteterna och uttöjning av kroppsvävnad samt minskar risken för trycksår, lunginflammation, djupa ventromboser och blodproppar i lungorna. Lägesbehandling främjar också lungfunktionen och förebygger svullnad i benen.

Intensivvårdspatientens spontanandning stärks med upprepade lägesändringar, upphöjd överkropp, armgymnastik och in- och utandningsövningar. Syftet med rörelseövningarna är att upprätthålla rörelseförmågan i leder och spänsten i muskler och nervvävnad.

Fortsatt behandling

Efter intensivvården fortsätter patientens vård på övervakningsavdelning, vårdavdelning eller på ett annat sjukhus. Det är ovanligt att patienten kan åka hem direkt från intensivavdelningen.

Intensivvården genomförs i samarbete med läkare som är specialiserade på den sjukdom eller skada som förorsakat behovet av intensivvård. Patienten observeras också vid behov efter intensivvårdsperioden genom uppföljningsbesök på vårdavdelningen och uppföljningsbesök på mottagning.

Uppföljningsbesök

Patienten kallas vid behov till ett uppföljningsbesök cirka tre månader efter intensivvårdet. Målet med uppföljningsbesöket är att hjälpa patienten och de anhöriga att få en så klar och enhetlig bild som möjligt av intensivvårdsperioden. Vid uppföljningsbesöket ges stöd för patientens återhämtning och rehabilitering samt bedöms patientens funktionsförmåga och livskvalitet efter intensivvården.

Alla patienter som fått intensivvård får en förfrågan om livskvaliteten och funktionsförmågan ett år efter intensivvårdsperioden.

Spetskompetens på Tays

Resultaten av intensivvård följs noggrant upp i vårt land och för Tays del är resultaten mycket goda. Av de patienter som varit i intensivvård eller intensiv övervakning kan över 90 procent åka hem eller flyttas för fortsatt rehabilitering.

En del av patienterna kan behöva apparater som stöder andningen eller dialysbehandling till följd av en långvarig njurskada. Med hjälp av intensivvård återhämtar sig de flesta kritiskt sjuka patienterna dock bra och återfår nästan eller helt den funktionsförmåga de hade före intensivvården.

På Tays intensivavdelning bedrivs aktiv forskning för att förbättra patientens vård. Vi deltar också i internationella läkemedels- och vårdundersökningar, vilket ger oss tillgång till de nyaste läkemedlen och metoderna.

Ansvariga

Ansvarsområdeschef, överläkare Sari Karlsson
Överskötare Teija Liimatainen