Näringsterapi

Näringsterapeuterna på Tays vårdar barn och vuxna patienter som behöver näringsplanering och -handledning i anslutning till en sjukdom eller behandling av denna. Sådana situationer är till exempel undernäring, övervikt, kost eller specialdiet för behandling av en sjukdom. Med näringsterapi främjar vi patientens återhämtning, hälsa och funktionsförmåga genom att säkerställa och ge anvisningar om tillräcklig och mångsidig kost på sätt som lämpar sig för patienten.

Sjukdomar inverkar ofta på matlusten och kostvalet och därmed försvagas också patienternas näringstillstånd. Detta är vanligt till exempel vid infektionssjukdomar, under cytostatikabehandlingar, i samband med stora operationer och när minnessjukdomar förvärras.

När näringstillståndet försvagas sjunker ofta vikten, men en överviktig person kan också lida av näringsbrist. Ett insjuknade ska inte användas som bantningsmetod, eftersom ett gott näringstillstånd främjar återhämtningen. Patienter som lider av undernäring behöver intensifierad näringsterapi. Målet är att uppnå ett gott näringstillstånd och att upprätthålla det. Ett gott näringstillstånd hör samman med god livskvalitet.

När behövs näringsterapi?

Handledning av näringsterapeut och en näringsvårdplan kan behövas när

 • det för behandling av en sjukdom krävs specialdiet eller ändringar av kosten
 • matintaget har minskat
 • det är svårt att svälja eller att äta mat med normal konsistens
 • det inte är möjligt att inta föda via munnen och det behövs sondnäring eller parenteral nutrition
 • vikten sjunker utan avsiktlig bantning
 • barnets tillväxt är fördröjd eller kosten är inte i enlighet med åldern
 • sjukdom förorsakar förändringar i näringsbehovet eller ämnesomsättningen
 • patientens symtom kan påverkas med kostval
 • kosten måste anpassas till läkemedelsbehandling
 • man med hjälp av hälsosam kost kan minska eller förebygga följdsjukdomar eller biverkningar av behandling

Tays näringsterapeuter deltar i vården av bland annat följande patientgrupper:

 • för tidigt födda barn och barn som växer långsamt
 • barn med diabetes, hjärtsjukdomar och neurologiska sjukdomar
 • barn med gastroenterologiska sjukdomar, njur- och cancersjukdomar eller medfödda metaboliska sjukdomar
 • barn med omfattande utvecklingsstörningar och neurologiska störningar, till exempel utvecklingsstörning eller CP-skada, vilka är medfödda eller har uppkommit i tidig barndom
 • patienter med matallergier
 • patienter med lungsjukdomar, till exempel obstruktiv lungsjukdom (KOL) och sömnapné
 • patienter med diabetes
 • patienter med sjukdomar i mag-tarmkanalen
 • patienter med celiaki
 • patienter med fetma och ev. fetmaoperation
 • patienter med hjärt- och kärlsjukdomar
 • njurpatienter i olika vårdskeden
 • patienter med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen
 • patienter med cancersjukdomar
 • patienter med störningar i hjärnans blodcirkulation
 • framskridande neurologiska sjukdomar som inverkar sväljförmågan, till exempel ALS eller Parkinsons sjukdom
 • ätstörningar och andra psykiatriska patienter.

Näringsterapeutens mottagning på Tays

Till näringsterapeutens mottagning på Tays kan man komma med läkarremiss eller enligt överenskommelse för behandling av en specifik situation. Tays näringsterapeuter träffar ungefär hälften av sina patienter på vårdavdelning och hälften på poliklinik.

I näringsterapi inom den specialiserade sjukvården ingår:

 • diagnostisering av näringstillståndet: längd, vikt, BMI och bedömning av risk för undernäring samt klinisk bedömning
 • fastställande av energi- och näringsbehovet
 • utredning av kostvanor och bedömning av om näringsintaget är tillräckligt
 • uppgörande av näringsvårdplan
 • näringshandledning
 • genomförande av näringsterapi samt uppföljning och bedömning av resultaten samt vid behov förändringar i näringsvårdplanen
 • planering av fortsatt näringsterapi.

Utgångspunkten i näringsterapi är patientens kostvanor, livssituation och behov. Även anhöriga och närstående till patienten är välkomna till mottagningen. Vi planerar tillsammans med patienten en lämplig näringsterapi med tanke på patientens sjukdom och livssituation.

Näringsterapeuten ger praktiska råd om val och tillredning av livsmedel och specialpreparat. Om patienten inte får tillräckligt med näring via vanlig mat används kliniska näringspreparat. Näringsterapeuten ger anvisningar om hur de ska användas.

Samarbete

Patientens eget deltagande i näringsterapin är viktigt såväl på sjukhuset som i den fortsatta vården. Som en del i näringshandledningen ordnas grupphandledning, till exempel en dag med inledande information då patienten och anhöriga får information av flera experter inom hälso- och sjukvården. Det kamratstöd som patienterna kan ge varandra i en grupp har stor betydelse.

Näringsterapeuterna har nära samarbete med olika enheter på sjukhuset. Näringsterapi innebär ett multiprofessionellt samarbete i vilket nästan alla som arbetar på sjukhuset deltar.

Personalen inom näringsterapin på Tays sjukhusen, inom primärvården och Tays specialansvarsområden har ett nära samarbete. Samarbetet mellan personalen på till exempel daghem, skolor, hälsovårdscentralernas vårdavdelningar och serviceboenden är också viktigt för att den fortsatta näringsterapin ska kunna tryggas.

Spetskompetens på Tays

Vi är föregångare i Finland inom utveckling och genomförande av näringsterapi i form av samarbete mellan olika yrkesgrupper samt inom utbudet av näringsterapeuttjänster för så många patientgrupper som möjligt på sjukhuset. Vi har också deltagit i utarbetandet av nationella näringsrekommendationer.

Vi har utarbetat olika verksamhetsmodeller för flera olika patientgrupper och gjort banbrytande arbete i Finland för diagnostisering av undernäring i samband med olika sjukdomar. Vi stöder vården av barnpsykiatriska patienter med metoden för kostfostran, där det centrala är att bekanta sig med maten med hjälp av olika sinnen och på så sätt få praktiska erfarenheter.

Vi har spetskompetens bland annat inom näringsterapi för patienter med diabetes, njurinsufficiens, celiaki, neurologiska sjukdomar, blod- och cancersjukdomar, sjukdomar i bukorganen, ätstörningar, matallergier och utvecklingsstörningar samt näringsterapi vid sällsynta metaboliska sjukdomar och för tidig födsel (prematurer).

Inom vetenskaplig forskning fokuserar vi på celiaki, fetmaoperationer, sömnapné och näringens betydelse för funktionerna i blodcirkulationsorganen.

Ansvariga

Ledande näringsterapeut Ulla Siljamäki-Ojansuu
Näringsterapeut Kirsti Sammallahti
Näringsterapeut Merja Herranen-Kallio, Tays Valkeakoski sjukhus
Näringsterapeut Leena Sampo-Viitaniemi, Tays Sastamala sjukhus