Anmärkning, klagomål och skada

Vid problemsituationer i samband med vård eller bemötande har du lagstadgad rätt att framställa en anmärkning, som riktas till chefen för den vårdenhet där du har vårdats. Chefen utreder ärendet och ger dig ett skriftligt genmäle.

Anmärkning

Om du är missnöjd med vården eller det bemötande du fått, kan du framställa en anmärkning till chefen för den vårdenhet där du vårdats.

Om patienten är minderårig görs anmärkningen av vårdnadshavaren. En minderårig person som fyllt 15 år kan också själv framställa en anmärkning. Ett ombud kan också anlitas för framställandet av anmärkningen. Då ska en fullmakt av patienten eller annan behörig bifogas anmärkningen.

Anmärkning om vården av en patient som avlidit kan framställas av anhöriga.

Det finns ingen tidsfrist för framställan av anmärkning. Med tanke på utredningen av ärendet är det ändå bäst att framställa anmärkningen inom rimlig tid från det att händelsen har inträffat. Sjukhusets personal, och särskilt patientombudsmannen, bistår vid behov vid uppgörandet av anmärkningen.

Anmärkningen kan framställas med ett fritt formulerat brev bara det framgår att det är frågan om en anmärkning och inte endast respons. Mottagaradresserna är följande:

  • Tampereen yliopistollinen sairaala, Kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere
  • Valkeakosken sairaala, johtava lääkäri, Salonkatu 24, 37600 Valkeakoski
  • Vammalan sairaala, johtava lääkäri, PL 64, 38201 Vammala

Chefen för vårdenheten ger ett skriftligt avgörande i ärendet där eventuella åtgärder som vidtagits till följd av anmärkningen framgår. Avgörandet kan inte överklagas.

Klagomål

Om du inte är nöjd med det svar på anmärkningen som vårdenhetens chef gett, kan du anföra ett klagomål till myndigheter som övervakar hälso- och sjukvården, såsom Regionförvaltningsverket (RFV) på ditt eget område eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Du kan anföra klagomålet direkt till regionförvaltningsverket, Valvira eller riksdagens justitieombudsman. Deras rekommendation är att man börjar med en anmärkning till vårdenheten.

Patientskada

Om du misstänker att det har skett en patientskada i samband med vården, kan du göra en ansökan om eventuell ersättning till Patientförsäkringscentralen. Ersättning ska sökas inom tre år från det att den som har rätt till ersättning fått kännedom om skadan eller borde ha känt till att den har inträffat.

Patientförsäkringscentralen handlägger ersättningar för patientskador som inträffat i Finland. Den avgör om det enligt patientskadelagen är frågan om en skada som ska ersättas av patientförsäkringen. Patientförsäkringscentralen är en försäkringsanstalt och behandlar endast försäkringsärenden.

Läkemedelsskada

Du kan ansöka om ersättning från Läkemedelsskadeförsäkringen, om läkemedlet har orsakat oväntade biverkningar hos dig. Ersättningsbehandlingen inleds med att du fyller i skadeanmälningsblanketten och skickar den per post till Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget.

Ersättningskravet ska framställas inom tre år från det att den som kräver ersättning fått kännedom om den skada som läkemedlet förorsakat. Ersättningskravet ska dock framställas senast inom 10 år från den tidpunkt då den skadelidande upphörde med att använda läkemedlet.

Egendomsskada

I allmenhet är du själv ansvarig för den egendom som du harmed dig i sjukhuset. Sjukhuset kan ändå ersätta förlorade eller skadade egendom, om du för ditt hälsotillstånd har inte kunnat ta hand om den, eller om skadan orsakas av personalens misstag eller skyldighet. Typiska föremålen som ersättas är nödvändiga hjälpmedel liksom glasögon eller tandprotes.

Sjukhuset ansvarar inte för egendomskadan, om du själv har förmodligen tappat dina tillhörigheter. Inte heller ansvarar sjukhuset, om dina tillhörigheter är skadade för nödvändiga vårdåtgärder.