Rehabiliteringsundersökning

I samband med rehabiliteringsundersökningen utreder vi kundens arbets- och funktionsförmåga och hur hälsotillståndet påverkar dessa samt beaktar individuella styrkor och kundens livsmiljö. Däremot sker det egentliga konstaterandet av sjukdomen och diagnostiseringen inom primärvården och den specialiserade sjukvården.

Rehabiliteringsundersökningen kan genomföras i form av en undersökning för yrkesinriktad rehabilitering där vi utreder konvalescentens möjligheter att klara sig i arbetslivet eller i form av en undersökning för medicinsk rehabilitering där vi gör upp en rehabiliteringsplan.

Rehabiliteringsundersökning på Tays

Rehabiliteringsundersökningarna utförs på polikliniken där vi bedömer hur kundens sjukdomar och handikapp påverkar arbets- och funktionsförmågan samt utreder möjligheterna till rehabilitering.

Rehabiliteringsutredningar görs för personer i arbetsför ålder och för ungdomar på väg in i arbetslivet, som har sjukdomar, handikapp eller skador som ger nedsatt funktionsförmåga. Målet kan vara att kunden ska kunna fortsätta arbeta eller återvända till arbetslivet, en plan för utbildning som leder till arbete, att förbättra kundens möjligheter att klara vardagssysslor eller att bedöma kundens arbetsoförmåga eller partiella arbetsförmåga.

Kunden kallas till polikliniken för rehabiliteringsundersökningar för besök hos läkare, socialarbetare, psykolog eller rehabiliteringsinstruktör. Undersökningsordningen planeras utifrån remissen. Undersökningen inleds ofta med att socialarbetaren intervjuar kunden per telefon. Mottagningsbesöken kan också ske i form av arbetspar- eller arbetsgruppmottagningar.

Ibland behövs också bedömningar av fysioterapeut, ergoterapeut och hjälpmedelsexpert. Vid behov ordnar vi möten för rehabiliteringsplanering och beroende på vilka ärenden som behandlas kan anhöriga, stödpersoner, representanter från företagshälsovården, primärvården, TE-byrån och FPA delta i mötena.

Rehabiliteringsplan

Rehabiliteringsundersökningen resulterar i en rehabiliteringsplan, där man tar ställning till behovet av medicinsk eller yrkesinriktad rehabilitering. Vi söker aktuella alternativ hos organisationer som ordnar yrkesinriktad rehabilitering, såsom FPA, pensionsanstalter och arbetskraftsmyndigheten, och genom socialarbete och rehabiliteringshandledning samt nätverkssamarbete handleder och ger vi anvisningar om ansökningsförfarande. Vi ger behövliga utlåtanden, till exempel B2-utlåtanden till FPA och pensionsanstalter samt fritt formulerade utlåtanden till arbetskraftsmyndigheten.

Det praktiska genomförandet av rehabiliteringsplanen, dvs. ordnandet av rehabiliteringstjänsterna sker i hälso- och sjukvårdens egna anstalter eller enheter, i deras egen regi eller som köptjänst, eller utifrån grunder som framförts till FPA även på anstalter som används av FPA.

Konvalescenten ska förbinda sig till planen och uppföljningen av den för att rehabiliteringsplanen ska kunna genomföras. I planen kommer man överens om vem som ansvarar för uppföljningen av rehabiliteringen, vanligen är det företagsläkaren eller kundens egen läkare. Ibland kan det också vara rehabiliteringsinstruktören eller socialarbetaren på polikliniken för rehabiliteringsundersökningar som ansvarar för uppföljningen under en viss tid.

Kuntoutustutkimus voidaan tehdä ammatillisena kuntoutustutkimuksena, jossa selvitetään kuntoutujan mahdollisuuksia suoriutua työelämässä, tai lääkinnällisenä kuntoutustutkimuksena, joka tuottaa kuntoutussuunnitelman.

Ansvariga

Vikarie rehabiliterinsöverläkare Virpi Heikkinen
Rehabiliteringschef Tuula Haukka-Wacklin