Fysiatri, handkirurgi, ortopedi och traumatologi

Rörelseorganens sjukdomar

På Tays undersöker, vårdar och rehabiliterar vi patienter som lider av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Vi ansvarar också för undersökningar och behandlingar av skador som uppkommer i samband med olycksfall. Patienterna behandlas förutom med operation även genom fysioterapi och ergoterapi.

Vården av till exempel patienter som skadats i samband med olycksfall och behöver omedelbar vård är koncentrerad till Tays centralsjukhus. Mindre brådskande patientfall remitteras till oss för bedömning från primärvården samt region- och centralsjukhusen om det krävs kompetens på universitetssjukhusnivå i vården av patienten.

Symtom och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen som behandlas på Tays är bland annat

  • benbrott
  • skador och infektioner i mjukdelar
  • skador i nerver, blodkärl och ledband
  • replantation av amputerad extremitet eller en del av den
  • förfrysnings- och brännskador
  • skador i hud och mjukvävnad i samband med olycksfall
  • tumörer i ben-, bind- och stödvävnad
  • ryggproblem
  • ledsjukdomar

Undersökningar och vård på Tays

Största delen av våra patienter är i behov av operation. Hälften av operationerna görs som jouroperationer – dessa gäller bland annat benbrott, skador i mjukvävnad och infektioner. Operationer i skelettet och operationer på grund av ledsjukdomar planeras vanligen på förhand och patienten får en kallelse till operationen.

På vårdavdelningen vårdas i huvudsak operationspatienter. Under avdelningsperioden utförs bild- och laboratorieundersökningar. Beroende på vilket slags besvär som behandlas kan patienten få till exempel gips, en skena eller stödförband för eftervård av den opererade leden eller extremiteten. Avdelningsvården tar vanligen 1–5 dygn.

Den största enskilda patientgruppen på avdelningen är äldre personer som brutit höftleden på grund av olycksfall. Denna skada kräver alltid operation.

På polikliniken undersöks och vårdas patienter vars sjukdom eller besvär inte kräver omedelbar vård. I dessa fall har patienten en remiss som vanligen skrivits av den egna läkaren på hälsovårdscentralen. Patienten kan också remitteras för bedömning från ett annat sjukhus eller från företagshälsovården. Kompletterande undersökningar som eventuellt utförs på polikliniken är till exempel röntgen-, skivröntgen- eller magnetundersökningar.

Spetskompetens på Tays

Tays kompetens inom hand- och mikrokirurgi är nationellt erkänd. Vi behandlar bland annat skador i nerver, blodkärl och senor samt frakturer och skador i flera vävnadsskikt. Replantationskirurgi, dvs. en amputerad extremitet eller del av den sätts tillbaka, inleddes i Finland först på Tays och även nu är vi den ena av två replantationsenheter som ansvarar för jourverksamheten dygnet runt i Finland.

Vi har också nationell spetskompetens inom behandling av sarkom dvs. behandling av ben-, bind- och stödvävnadstumörer, vilken i stor utsträckning är koncentrerad till Tays.

Vi förnyar verksamheten och lokalerna

Från och med januari 2020 har vård av rörelseorganens sjukdomar i Tays centraliserats i den nya D-byggnaden. I våra nya anläggningar är vårt mål att vara mer effektiva, kostnadseffektiva och vårda bättre kvalitet.

Ansvariga

Ansvarsområdeschef, överläkare Minna Kääriäinen
Biträdande ansvarsområdeschef, överläkare Markku Kankaanpää
Överskötare Kirsti Ahvenainen